Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Департамент „Икономика и бизнес администрация”

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „бизнес администрация”

 

 

БАКАЛАВЪРСКА ТЕЗА

 

НА ТЕМА:

 

 

Проучване на възможнОстите за изпОлзване на пазарните множители в управлението на публична компания 

(НА ПРИМЕРА НА „Петрол“ АД)

 

 

СОФИЯ, 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ.. 5

 

ГЛАВА ПЪРВА

Въведение в теорията на пазарните множители.. 7

1. Същност и логика на пазарните множители. 7

2. Видове пазарни множители. 11

3. Направления на използване на пазарните множители в корпоративното управление. 30

 

ГЛАВА ВТОРА

Методически проблеми на използването на пазарните множители при оценка на корпоративната стойност  37

1. Стойността като критерий за вземане на ефективни управленски решения. 37

2. Алгоритъм на пазарна оценка с използване на пазарни множители. 39

3. Странови риск и връзка с пазарните множители. 49

 

ГЛАВА ТРЕТА

Използване на пазарните множители в уПравлението на „Петрол” АД   66

1. Представяне на „Петрол” АД.. 66

2. Избор на предприятия аналози. 69

3. Избор на пазарни множители. 85

3.1 Корекция на пазарните множители. 93

3.2 Отчитане на страновия риск. 93

3.3 Коефициент за корекция на Country@rating methodology by Coface. 94

3.4 Игнориране на разликите в коефициентите за рентабилност. 98

3.5 Изчисляване на средно претеглено значение на всеки пазарен множител на предприятията аналози  102

4. Формиране на справедливата пазарна стойност на оценяваното предприятие. 102

5. Изводи, специфика и проблеми при анализа на финансовото състояние и прогнози за бъдещето  112

5.1 Финансово състояние. 117

5.2 Връзка между очаквания и ръста за 2007 г. 118

5.3 Връзка между очаквания и ръста за 2008 г. 119

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 129

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 131

 

 


ВЪВЕДЕНИЕ

 

През последните години в практиката все повече се налагат т.нар. алтернативни подходи за оценка на капитала на компаниите. Анализът им представлява определен интерес както за теорията, така и за практиката. В настоящата разработка се прави опит да се покажат съдържателните характеристики на един от тези алтернативни подходи, а именно – на пазарните множители и тяхното приложение за оценка на публичните компании. Многократно изтъкваното предимство на пазарните множители за оценка на цели предприятия е, че при тях не се изискват толкова много допускания, както при метода на дисконтираните парични потоци. Това обаче е така само на пръв поглед. В действителност при използване на пазарните множители се правят не по-малко допускания.

Разликата е по-скоро в това, че при тях тези допускания са по подразбиране и обикновено не се коментират, докато при метода на дисконтираните чисти парични потоци те са явни. Правилната интерпретация на пазарните множители и коректното им използване в процеса на оценка налага да се съобразим с няколко ключови момента. Мисията на всяка компания е да създава стойност за акционерите си[1]. В България някои компании се справят с тази задача по-добре от други. Докато почти всички предприятия имат ясна визия какво биха искали да постигнат, много по-голямо предизвикателство за тях е да намерят критичните точки в своя бизнес. Мощно средство за определянето им са моделите за оценка. От точността им зависи акуратната оценка и решенията на мениджърите. инвеститорите, кредитните институти, персонала и др.

Настоящата бакалавърска теза има за цел да изследва съществуващата методология за прилагане на пазарните множители в контекста на „Наредба № 41 за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане”, действаща в България от 11.06.2008 г., във връзка с това да се разгледат конкретни казуси и въпроси, които биха могли да възникнат при прилагането на метода на пазарните множители по отношение на представянето на цената на акциите на публично дружество. Посочени са възможни насоки за тяхното решаване, като са изследвани различни подходи в областта на финансовата оценка на предприятия и конкретен пример на прилагането на метода в практиката.

            За реализиране на тази цел в бакалавърската теза са поставени следните задачи:

1.      Да се изследва същността и видовете пазарни множители, с оглед на нормативните изисквания за прилагането им, както и  направленията на използването им в корпоративното  управление;

2.      Да се идентифицират особеностите на метода на пазарните множители с оглед преодоляване на трудностите при методическото му прилагане и постигане на сравнимост на компаниите, които са обект на анализа;

……………………………………………….

 

 

ГЛАВА трета

Използване на пазарните множители в упРавлението на „Петрол” АД

 

 

1. Представяне на „Петрол” АД

 

„Петрол” АД е лидер в дистрибуцията на горива в България. Компанията е сред първите частни компании в България по приходи от продажби и сред дружествата с най-голяма капитализация на Българската фондова борса. Поради стратегическото си значение за българската икономика, достъпната финансова информация за „Петрол” АД и с оглед на идентифициране на спецификите и проблемите, които биха могли да възникнат при анализа на финансовото му състояние, дружеството е избрано за обект на анализиране и илюстриране на съвременните световни практики. Като източник на информация за оценката на „Петрол” АД са използвани най-актуалните годишни финансови отчети на компанията - към 31 декември 2006 г.

 

*                 История на „Петрол” АД: традицията ражда традиция

 

В началото на ХХ век в някои от най-големите градове на страната, благодарение на търговските контакти с европейските страни и на възрожденския дух на образовани млади мъже, започва индустриално оживление. То е най-ярко изразено в крайдунавския град Русе, където се поставя началото на българската петролна промишленост. Братя Вешкови построяват рафинерия със свои средства и създават първата българска петролна индустрия.

……………………………………………….

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

След 11 юни 2008 г. прилагането на оценъчни методи в България се извършва съгласно метода на пазарни множители на дружества аналози и включва група модели за определяне на стойността на акциите на определена компания на базата на пазарните цени на акциите на предприятие - аналог или група дружества аналози. Наредба №41 от 11.06.2008 г. урежда неизчерпателно моделите на пазарните множители на дружество- аналог. Те се прилагат чрез изчисляване стойността на акциите на оценяваното дружество чрез умножаване по избор на един или няколко множители в зависимост от отрасъла. В България възниква необходимостта от коректното прилагане на изискванията на наредбата и възприемането на добрите практики в областта с оглед на спецификата на съответните отрасли. В световната теория и практика моделите се променят и усъвършенстват и се използват различни по вид и сложност допълнителни пазарни множители, които да подпомогнат анализа.

Методът на пазарните множители има за цел да отрази финансовото състояние и пазарната оценка към даден момент на определено предприятие или икономическа група от дружества. Понякога изготвянето на финансова оценка може да бъде комплексен, сложен и многопосочен процес, особено ако пазарът на ценни книжа не е добре развит. Специфичните трудности се дължат на идентифицирането на подходящи дружества - аналози, коректното тълкуване на пазарните множители, особено ако индикаторите са противоречиви и изискват цялостно и задълбочено познаване на дейността на изследваното дружество или  на съответния отрасъл.

……………………………………………..

 

 

 

 


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.

Адамов, В., Захариев, А. Финансов анализ. – издателство: Абагар, 1999

2.

Виолета Касърова, доц. Д-р Снежана Башева и Сергей Ангелов. Практикум по бизнесоценяване - НБУ2004 г.

3.

Ваклиев, Г., К. Чуков и М. Тимчев. Основи на стопанския анализ на предприятието, София: ИК "Лорен", 1992

4.

Георги, Г. Стопанският анализ на предприятието. -Варна., 1940

5.

Касърова, В. Диагностика на финансовото състояние на предприятието ръкопис депозиран в ЦБТ-№Нд374/2005 г.).-София, 2005

6.

Касърова, В., Р. Димитрова. Анализ на финансов отчет (ръкопис депозиран в ЦБТ - №Нд373/2005 г.) -София, 2005

7.

Коларов, Н. Методи на корпоративните финанси.-София: ИК Сиела, 2001

8.

Луканов, К. Финансово - икономически анализ на предприятието. -София: П., 1994

9.

Маджарова, Е. Финансов анализ на предприятието.- Пазарджик: ЕТ "Нике - Радка Балтова", 1993

10.

Ненков, В. Финансов анализ на фирмата. - В. Търново: Абагар, 1998

11.

Николов, Н. Финансов анализ. -Варна: Princeps, 1996

12.

Петков, Г. Корпоративни финанси.-София: Тракия - М, 2004

13.

Савов, В. Финансов анализ на дейността на фирмата. -София: Сиела, 2007

14.

Савов, С. Икономика на индустриалната фирма.-София: Унив. Изд. Стопанство, 1996

15.

Стоянов, В. Основи на финансите т.2.-София: ИК Галик, 2001

16.

Тимчев, М. Финансово - стопански анализ на фирмата.-София: Фирма Протед, 1994.

17.

Тимчев, М. Финансово - стопански анализ.-София: Тракия - М, 1999

18.

Трифонов, Т. Основи на счетоводството.-София: НБУ ЦДО, 1995

19.

Чуков, К. Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на         предприятието. -София: ИК Лорен, 1997

20.

Чуков, К. Финансово - стопански анализ на предприятието.-София: Тракия-М, 2003

21.

Гамм, Р. В., Паркшеян, Х. Р. Опыт применения финансого анализа на ЗАО "Бизнес - сервис "Журнал "Аудит и финансовый анализ: (Електронен документ), http://www.cfin.ru/press/afa/2000-2/03.shtml

22.

Ганасюк, В., Кабаченко, Д. Расчет показателей платежеспособности предприятия на основе новой формы бухгалтерского баланса согласно Положению (стандарту)  бухгалтерского учета 2 ''Баланс''. Бизнес №52 (363) 27 декабря, Бухгалтерия, 1999

23.

Ковалев, В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы    балансоведения). М., Проспект, 2005

24.

Ковалев, В. Финансовый анализ.- Москва: Финансы и статистика, 1999,

25.

Максимов, О., Воронов, К. Финансовый анализ. Некоторые положения методики.  http://www.finanalis.ru/litra/finanalis/finan_6/.- Проверен на 31.10.2007г

26.

Меладзе В.Э., 2003; Портал по оценочной деятельности; Аналитические материалы,  Модель Эдвардса-Белла-Ольсона (ЕВО); Електронен документ.   -http://www.valnet.ru/m7-232.phtml.

27.

Роберт Н. Холт, Основьi финансового менеджмента, превод от английски на руски,   HOLT, ROBERT N.,Ph.D., UNDERSTANDING CORPORATE FINANCE, Colgate    Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, 1986.

28.

С. В. Вожик , Л. А. Лейфер, Оценка компании. Анализ различных методов при     использовании доходного подхода, цит. съч, стр.16.; Електронен документ.- http://www.treko.ru/show_article_265

29.

Шеремет, А.Д. Теория економического анализа хозяйственной деятельности.-  Москва: Прогресс, 1982

30.

Brigham, E., Gapenski,L., Daves,P. Intermediate Financial Managment.-South western, 2002

31.

Altman, Edward I. *, Predicting Financial Distress of companies: revising the Z-score 

32.

Beaver, W. (1966), "Financial ratios as predictors of failure. Empirical research in accounting: selected studies", Journal of Accounting Research, Supplement

33.

Bernstein, L.A. Analysis of financial statement - Revisited edition. - Richard d. Irwin, Inc., 1978 and 1984

34.

Brigham, Eugene F. Financial Management. Theory and Practice. Forth Edition, 1985

35.

Dean, J. Capital Budgeting. - New York: Columbia University Press.;  1951   Measurement of profits for executive decisions. The Accounting Review (April), 1951  Measuring the productivity of capital. Harvard Business Review (January-February), 1954.

36.

Edward, Altman. Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate    Bankruptcy.-Journal of Finance, 22 (September 1968)

37.

Fabozzi Frank, Peterson Pamela, Financial Management & Analyis, Jersey: John Wiley &Sons Inc, 2003

38.

Knott, G. Financial Management. -London: Macmillan,1991

39.

Stern Stewart; Evaluation; The Value of R&D, Volume 1, Issue 3, May 1999 http://eva.com/ny/research/studies2.aspx?ID=1035

40.

Wison, John. Economic Value Added (EVA). -London: UBS Global Research,   Valuation Series, May 1997

41.

Stevelink, E. La Comptabilite a travers les ages.-Paris: Editions Pragnons, 1977

42.

Stewart G.The Quest for Value: a Guide for Senior Managers. New Yourk: Harper Collins    Publishers, 1991

 

Електронни Източници

 

 

1.      Evans, John, Robert, Evans, Todesco, Donna. An Examination of economic Value Added and Executive Compensation.-London, 2002 -http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=313974-

2.      All about EVA March 12, 2003 By Ben McClure -

3.      http://www.investopedia.com/articles/fundamental/03/031203.asp

4.      Study of credit barometers, March 1919, published in the Federal Reserve bulletin -http://masters.donntu.edu.ua/2001/fem/calayda/diss/diss.htm

5.      Характеристика многофакторной модели Дюпон - http://www.dist-cons.ru/modules/DuPont/section3.html

6.      Многофакторная моделъ Дюпон анализа эффективности деятелъности компании - http://www.cfin.ru/press/afa/97_3_219-232.pdf

7.      http://en.wikipedia.org/wiki/Dupont_Model

8.      Характеристика многофакторной модели Дюпон - http://www.dist-cons.ru/modules/DuPont/section3.html

9.      Measuring of the historical performance of a business unit or of an entire company. Explanation of Return on Invested Capital. ROIC - http:/www.12manage.com/methods_roic.html

10.  Return On Investment Capital (ROIC) -http://www.investopedia.com/articles/fundamental/03/050603.asp.

11.  Horrigan, J. A Short History of Financial Ratio Analysis -http://www.jstor.org/pss/243765

12.  Measuring of the historical performance of a business unit or of an entire company. Explanation of Return on Invested Capital. ROIC: (Електронен документ) -http:/www.12manage.com/methods_roic.html

13.  The Principles of Scientific Management http://en.wikipedia.org/wiki/The_Principles_of_Scientific_Management.

14.  Harrington Emerson, Saving By Scientific Management -http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=980DEFDC1331E233A2575BC0A9679C946096D6CF

15.  Обзор на правителствения дълг - http://www.minfin.government.bg

16.  Discussion Issues and Derivations -http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/AppldCF/derivn/ch4deriv.html

17.  Country Default Spreads and Risk Premiums, 2007 http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

18.  Premiums for US markets -http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

19.  Компании - http://www.investor.bg

20.  Комисия по финансов надзор - http://www.fsc.bg/

21.  А. Damodaran Concept Checks: EVA -http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valuation/concchks/eva.htm

22.  Total Beta by industry sector (for computing private company costs of equity) - http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/totalbeta.html

23.  БФБ – Графичен оператор - http://www.bse-sofia.bg/graphics/

24.  http://www.investopedia.com/ask/answers/06/amortizationvsdepreciation.asp

25.     http://www.valuebasedmanagement.net/

26.  http://www.broker.bg/content/view/3593/76/

27.  http://www.broker.bg/content/view/8073/101/

28.  http://obuchenie.investor.bg/?cat=119&id=32891

29.  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/vebitnote.html.

30.  http://www.faoi.shell.com/2007/servicepages/welcome.php

31.  http://www.faoi.shell.com/2007/servicepages/keyfigurescomparison.php

32.  http://www.faoi.shell.com/2007/servicepages/filelibrary/files/collection.php

33.  http://production.investis.com/bp2/ia/annualdata2007/

34.  http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=2010244&contentId=2014606

35.  http://en.wikipedia.org/wiki/PEG_ratio

36.  http://media.ft.com/cms/ff835864-a646-11db-937f-0000779e2340,dwp_uuid=95d63dfa-257b-11dc-b338-000b5df10621.pdf

37.  http://www.borsaitaliana.it/documenti/rubriche/sottolalente/imultiplidiborsa.en.htm

 

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

пазарни множители, управление на публична компания, корпоративно управление, оценка на корпоративната стойност, отчитане на странов риск, предприятия – аналози, финансово състояние, българска петролна индустрия[1] Damodaran, A. Investment Valuation – Tools and Techniques for Determining the Value of

Any Asset. New York: John Wiley & Sons, 2002, p. 455.


Търси за: управление публична компания | корпоративно управление | оценка корпоративната стойност | предприятия аналози | финансово състояние

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker