Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

На тема:

Модел за управление на психологическия договор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2007 г.


Съдържание:

 

1. Организационна психология – обект, предмет и цели. 3

2. Възникване и използване на организационната психология в предприятията. 4

2.1. Структура на организацията. 4

2.2. Социалнопсихологически процеси и явления, които възникват при съвместната дейност в организацията. 4

2.3. Междуличностни отношения и общуване в организацията. 5

2.4. Мотивацията в организацията. 5

2.5. Конфликтите в организацията. 6

2.6. Управленските решения в организацията. 6

2.7. Развитие на организацията. 7

3. Емпирични методи, влияещи на психологическия договор. 8

4. Конкретни социалнопсихологически методи, включени в психологическия тренинг и договор, при изследвания на социалната организация. 9

4.1. "Включено" наблюдение. 9

4.2. Анкетен метод. 9

4.3. Анализ на документи (контент-анализ). 11

4.4. Методи за диагностика на организацията. 12

Заключение. 13

Литература. 14

 


1. Организационна психология – обект, предмет и цели

Обект на организационната психология е социалната организация във фирмата. Социалната организация, която се счита за най-разпространената модификация на съществуване на социалната група в човешкото общество. Социалната организация, която се формира и осъществява конкретна дейност с цел задоволяване на определени социални потребности както на своите членове, така и на обществото като цяло. Но социалната организация е обект на изследване не само от организационната психология, а и от редица други научни дисциплини като социология, управление, педагогика, военно дело, политология и др. Затова и обектът, който изследва организационната психология, не може да бъде използван като критерий за нейното обособяване като самостоятелна научна дисциплина. Такъв критерий единствено може да бъде предметът на организационната психология.

При определяне предмета на организационната психология трябва да бъде взета под внимание съществена обективна даденост – организационната психология представлява един от клоновете на психологическата наука. А психологията днес се превръща в една от значимите области на научното познание, което има важно практическо значение не само за по-доброто познаване на човешката психика и поведение, но и за осъществяване на целенасочени промени в поведението и дейността на индивидите. Предметът на психологията – изследване на разнообразните факти, явления и процеси, които са свързани с най-сложната форма на отражение на материята – психическото отражение, показва сложността на самия изследователски предмет на психологията.

Чрез изследването на социалната организация, организационната психология създава специфично психологическо знание, което е необходимо от една страна на самата научна дисциплина за нейното по-нататъшно развитие като клон на психологическата наука, а от друга - правейки достъпно това знание за индивидите, които ръководят разнообразните социални организации в обществото, се създават условия за повишаване на управленския потенциал на ръководителите. По такъв начин чрез специфичното психологическо познание, свързано с основните закономерности на протичането на съвместната дейност в социалната организация става възможно ръководителите да осъществяват целенасочено и ефективно въздействие върху процесите, които протичат в нея и по такъв начин да постигнат и по-висока резултатност и в своята управленска дейност.

 

………………………………

 

Проблемите на общуването се определят като едни от съществените за ефективното функциониране на социалната организация и това предопределя и големия изследователски интерес на специалистите по организационна психология към тези проблеми. Акцентът се поставя върху изследване на трите основни аспекта на общуването в организацията: информационен, регулативен и афективен, както и на механизмите, които гарантират ефективното общуване както между самите членове на организацията, така и между ръководството и ръководените.

Междуличностните отношения в организацията са резултат от съвместно осъществяваната дейност, непосредствените контакти между членовете на организацията и интензивно протичащият процес на междуличностно възприятие. Веднъж формирани, тези междуличностни отношения започват да оказват съществено влияние върху процесите на общуването в организацията, върху удовлетвореността от това общуване и едновременно с това лежат в основата на неофициалната подструктура на организацията.

 

……………………………………

 

4.1. "Включено" наблюдение

Представлява модификация на класическия метод "наблюдение" при регистрацията на поведението и взаимодействие между членовете на организацията. "Включеното" наблюдение се осъществява от изследовател, който работи "под прикритие", т.е. включен е като член на организацията и колегите му не знаят за неговата функция на изследовател. По такъв начин, след определен период от време той бива "приет" като равноправен член от останалите и може "от вътре" да наблюдава и регистрира сложните процеси и явления, които съпътстват съвместната дейност. Чрез "включеното" наблюдение особено ефективно могат да бъдат изследвани и установени причините за конфликтите в организацията, характерът на формираните междуличностни отношения, ефективността на контактите между ръководител и ръководени, определянето на лидера или лидерите в социалната организация, равнището на съвместимост и несъвместимост между членовете на организацията и др. Основният недостатък на "включеното" наблюдение е твърде продължителният период от време (от три до шест месеца) за приемането от членовете на организацията на "внедрения" изследовател като равноправен член, за да могат те да се "разкрият" пред него.

 

……………………………………

 

Анализът на съдържанието на документите се осъществява при използването на две групи информационни единици. Първата група информационни единици се определят като качествени, а втората група информационни единици – като количествени. Според специалистите за основна единица на анализ се приема понятието или символа. Количественият анализ на понятията, които се съдържат в дадения документ позволява да бъде установена честотата на повторяемост на тези понятия или символи. А тази честота на повторяемост се интерпретира като значимост на даденото понятие или символ в съдържанието на дадения документ. Качественият анализ на понятията или символите е насочен към анализа на съдържанието на тези понятия или символи. Благодарение на разкриването на съдържанието на понятията може да бъде направена и социалнопсихологическа характеристика на авторите на документа от гледна точка на водещите техни ценности, ориентация към един или друг стил на ръководство и др.

 

............................................

 

 


Литература:

 

1.                         Генов, Ф. - Психологически аспекти на управлението, С, 1998 г.

2.                         Десев, Л. - Педагогическа психология, С, 1998 г.

3.                         Джонев, С. - Социална организация, Т. 1, 2000 г.

4.                         Иванов, И. - Организационната психология в системата на психологическите науки - теоретични и методологически проблеми, сб. "Психология", "Диоген" В. Търново, 2003 г.

5.                         Стоянов, X. - Организацията - социален инструмент, С, 1988 г.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключпво думи:

организационна психология, организационна структура, междуличностни отношения, мотивация и конфликти в социалната организация, управленски решения, развитие на организацията, психологически договор, психологически тренинг, "включено" наблюдение, анкетен метод, анализ на документи (контент-анализ), методи за диагностика на организацията

 


Търси за: организационна психология | организационна структура | междуличностни отношения | мотивация конфликти социалната организация | управленски решения | развитие организацията | психологически договор | психологически тренинг | включено наблюдение | анализ документи | методи диагностика организацията

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker