Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ  БОТЕВГРАД

                                                          

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”

ДИСЦИПЛИНА „МИКРОИКОНОМИКА”

 

Казус

на тема:

 

Замърсяването на околната среда като вторичен ефект налага държавна регулация

       

Декември 2008 г.

 

 

Околната среда на България е един от най-ценните национални активи, който трябва да бъде защитен и опазван. Всички желаем икономически растеж и по-голям просперитет, но те следва да бъдат постигнати по един устойчив начин – не само от социално-икономическа, но и екологична гледна точка. Единствено така нашето екологично богатство ще бъде съхранено. 

С всеки изминал ден антропогенната дейност се засилва и довежда до изменения на състава на въздуха, промени в облика на земята и дори биологични изменения. Последиците от човешката дейност могат да бъдат катастрофални за бъдещите поколения, ако не се вземат мерки.  Рязко увеличеното изгаряне на горива в транспорта, енергетиката, промишлеността, земеделието и бита е основната причина за емисията на огромни количества въглероден двуокис и други парникови газове и аерозоли. Изсичането на горите, които преработват въглерода от атмосферата по време на фотосинтезата, повишава нивото на въглероден двуокис.  Така се засилва естествения парников ефект, в резултат на което планетата се затопля много бързо. Това е изключително неприятно, и може да доведе до огромни промени в човешкия живот. Повишената глобална температура влияе на всички природни естествени среди и икономическото развитие на човечеството се поставя под риск. Промените в регионалния климат вследствие на глобалното затопляне поставят много екосистеми в риск. Най-сериозни влияния се оказват върху земеделието, въздействието върху добивите и продуктивността от растениевъдството и животновъдството ще варира силно по райони. Днес, замърсяването на околната среда е основна заплаха за нашето здраве.

………………………………………………

 

Примери за прилагането на посочения принцип са таксата “битови отпадъци”, както и средствата събирани от еко - таксата при внос на автомобили, с които се финансира рециклирането на излезлите от употреба коли. По данни на Министерство на околната среда и водите през изминалата година в центровете за разкомплектоване са влезли над 23 400 излезли от употреба моторни превозни средства и са рециклирани 29% от отпадъците от отработени масла. Предвижда се нова еко - такса да влезе в сила от 2009 г. за всички моторни превозни средства, чиято стойност ще зависи от това колко вредни емисии отделя автомобилът в атмосферата. Средствата от нея приоритетно ще се насочват към тези населени места, в които качеството на атмосферния въздух е нарушено от транспорта. Парите ще бъдат влагани в подобряване на зелените системи, подмяна на двигателите на обществения транспорт и на горивните инсталации.

            Всеки, който причинява екологични вреди, рискове или заплахи за околната среда е отговорен за избягването, намаляването и отстраняването им. По този начин общностната политика цели да накара отговорните за замърсяването лица да поемат разходите за възстановяването на предишното състояние на околната среда. Принципът „замърсителят плаща за замърсяването” цели разходите за контрола на околната среда да бъдат поети предимно от замърсителите и по този начин да се подсигури, че тези разходи ще бъдат взети предвид от пазарните сили и ресурсите за това ще бъдат разпределяни съответно в производството и потреблението. Заплащането от страна на тези, които замърсяват би ги мотивирало да намалят замърсяването и да търсят начини за използване на по-съвършени продукти или технологии.

      …………………………………………..

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.      Г. Манлиев, „Микроикономика”, 2008 г.

2.      Евроинтеграция и устойчиво развитие”, изд. Фондация „Фридрих Еберт”, София, 2007

3.      Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г.”, Министерски съвет на Р България

4.      „Народното събрание прие Законът за управление на отпадъците”

(http://www.moew.government.bg/ns/2003/september/17.html)

5.      „Нова еко - такса за автомобилите от догодина”

(http://news.ibox.bg/news/id_922374549)

6. „Колко ще плати България за по-чист въздух?”, вестник Капитал, 31 октомври, 2008 г. (http://www.capital.bg/show.php?storyid=574397)

 

Темата е изготвена декември 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

замърсяване на околната среда, необходимост от държавна регулация, антропогенна дейност, последици от човешката дейност, Министерство на околната среда и водите, еко - такса

 


Търси за: замърсяване околната среда | необходимост държавна регулация | последици човешката дейност | Министерство околната среда водите | еко | такса

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker