Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

Курсова работа

на тема:

 

Хедж фондовете в момент на финансова криза

 

2009

 

1. Основни понятия. 3

2. Видове Хедж  фондове. 7

3. Сравнителна характеристика на  Инвестиционните Фондове и Хедж Фондовете  8

5. Видове  използвани  стратегии.. 12

5. Моментът на финансовата криза. 14

5.1 Предпоставки.. 14

5.2 Мерки на Федералния резерв за справяне със ситуацията. 16

5.3  Мястото на Хедж фондовете във финансовата криза и как тя се отразява върху тях  18

5.4 Хедж фондовете в глобален мащаб. 23

5.5 Инвестиции на хедж фондовете в Източна Европа и Русия. 26

6. Съпоставка между Кредитни, Опционни стратегии и Арбитраж.. 31

7. Рискова съставляваща в инвестициите на хедж фондовете. 33

8. Индекси на стратегиите използвани от Хедж фондовете. 36

8.1 Създаване на бенчмарк.. 36

8.2  Статистически анализ на индексите на хедж фондовете. 38

8.3 VaR.. 42

9. Бъдещето на Хедж фондовете. 43

Приложения. 47

БИБЛИОГРАФИЯ.. 54

 

 

1. Основни понятия

 

Понятието “hedge” в английския език означава осигуряване, предпазване на една инвестиция от рискове, свързани с отрицателното развитие на икономическата среда, като например, рязко падане на курса на акциите, изменения на обменния курс, промяна на основния лихвен процент и т.н. Хеджингът като техника за ограничаване на пазарния риск намира широко приложение с разпространението на дериватите и особено на фючърсите и опциите. С тяхна помощ става възможно всяка финансова транзакция да бъде осигурена и предпазена от пазарните рискове.

В тази насока понятието “хедж фонд” се използва като обобщаващо понятие за различни форми на инвестиционни стратегии с цел постигането на висока възвращаемост на направените инвестиции, независимо от развитието на финансовите пазари. То е малко объркващо, защото повечето от тези стратегии нямат нищо общо с ограничаването на риска.

В оперативен смисъл  понятието “хедж фонд” се свързва в най-общи линии с “къси  продажби” (short selling), с висока възвращаемост на инвестициите в резултат на използването на аномалии в пазарните цени, но също така и с поемането на рискове за загуби, значително превишаващи обема на направените инвестиции.

Инвестициите в хедж фондовете са част от т.н. алтернативни инвестиции (alternative investments), които имат за цел постигането на абсолютен резултат (absolute return). Най-разпространените форми на алтернативните инвестиции са хедж фондовете и фондовете за рисков капитал.

……………………………………………

5.Моментът на финансовата криза

 5.1 Предпоставки

 

Днес фондовете делят живота на „преди„ и  „след„ финансовия апокалипсис. Свирепата пазарна турбуленция е направила много инвестиционни модели негодни и е довела до затваряне на стотици фондове. Дори и успешните компании страдат от пониженото доверие на инвеститорите и отлив на капитали. За капак законодателите по света и сега  обмислят значително по-строги правила за търгуване, което ще направи много стратегии по-трудни за изпълнение. Въпреки това мнозина виждат в кризата огромни възможности.

Кредитна криза “ е термин, с който се обозначава внезапно ограничаване на достъпността на заемни средства или рязко увеличаване на лихвите по междубанковите заеми. Кредитната криза разтърси из основи финансовия сектор в глобален мащаб и, съответно капиталовите пазари, с което причини световна финансова криза. Т.нар. „балон” на американския жилищен пазар се „спука” през лятото на 2007 година и беше първоначалния импулс за настоящата световна финансова криза.

Стимулирането на потреблението от държавата и последното десетилетие на устойчив икономически растеж, съчетани с прекалена нормативна свобода, доведоха до крайно лесно отпускане на ипотечни кредити, включително добилите популярност свръхрисковите  NINJA (No Income no Job or Assets) кредити. Същевременно консуматорския тип общество в САЩ и дългият период на разтеж на цените на имотите, доведе до масово теглене на ипотечни кредити, с надеждата на потребителите за продължаване на тази тенденция, което би им позволило да обслужват ипотеките си. Поевтиняването на имотите поради надвишаващо строителство на нови домове, започнало през 2006-2007 година и увеличаване на лихвите по заемите рязко покачи броя на необслужваните ипотеки и конфискуваните от банките жилища, което доведе до допълнително поевтиняване, т.е така наречения лавинообразен ефект. През 2007 над 1,3 млн.жилища са преминали във владение на банките, с 79% повече отколкото през 2006г.

            ………………………………………………

Както беше  посочено в настоящето изложение основната причина е съчетаването на ливъриджа и активи без пазарна оценка. Както беше доказано нито един от тези фактори по отделно не е бил достатъчен за активирането на кредитната, а в последствие и ликвидната криза. Също беше доказано и, че преносът на кризата е станал благодарение на търсенето на ликвидност.  Тук трябва да се засегне и още един фактор, а именно: паническото бягство на инвеститорите.. Впечатлени от размера на кризата, те са започнали да извеждат активите си от всички фондове, включително и от хедж фондовете. Така, ако в резултат на дейността си хедж фондовете са загубили 185 милиарда долара през третото тримесечие, то от отлив на инвестиран капитал, фондовете са загубили 471 милиарда долара за същото тримесечие /  4 /.

Дали индустрията на хедж фондовете ще преодолее кризата и дали ще се възстанови до предишните височини? Основната особеност, както беше показано в изложение, на хедж фондовете е тяхната нерегулираност. Така те са способни да печелят, дори , и на падащи пазари. Както, го доказаха и приведените доказателства, всичко е въпрос на стратегия. Ако трябва да се върнем към вече казаното, то резултатите за 2007 и част от 2008 година го доказват.

Стратегиите основани върху дълговото финансиране се провалили /както беше разгледана ситуацията по дълговото финансиране на CDOs/. Осреднено, най-добри резултати са показали фондовете използващи макро стратегии и късите продажби. Така, след кризата, изведеният капитал ще бъде насочен към фондовете със стратегии показали слаба зависимост от пазарните колебания. Предпочитание ще се отделя на инструменти с възможно най-голяма ликвидност / за сравнение ситуацията по CDOs /.

            …………………………………………………….

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1.  Investment Strategies of hedge funds. Filippo Stefanini

2. HedgeFund.Net. October Performance Report 2008.

3. Mustafa Saiyid. Monetary and Capital Markets Department International Monetary Fund. 2008

4. Q2 2008, Hedge Fund Asset Flows & Trends Report

5. Why Hedge Fund.    Nexus Limited 2005.

6. HedgeFund.Net. October Performance Report 2008.

7. Absolute Returns. Alexander M. Ineichen

8. www.hedgefund.net

9. www.forex-freezone.com

10.  www. Invwstor.bg

11. www.forex.kbpauk.ru

 

Темата е разработена 2009 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2008 г.

 

Ключови думи:

хедж фондове, хеджиране, ливъридж, инвестиционни фондове, федерален резерв, статистически анализ, бенчмарк, финансова криза, пазарна оценка, дългово финансиране, индексен метод 

        

       

 

 

 

 

 

 


Търси за: хеджиране | ливъридж | инвестиционни фондове | федерален резерв | статистически анализ | финансова криза | пазарна оценка | дългово финансиране | индексен метод

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker