Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


С. А. Д. А. Ценов Свищов

Курсова работа

Мотивацията в управленската дейност и поведение. Психологическа характеристика

Специалност: Човешки ресурси

Предмет: Човешки ресурси

 

 

2009


Съдържание

 

1. Възгледи за мотивациата. 3

2. Мотивацията в управленската дейност. 4

ЛИТЕРАТУРА.. 13

 


1. Възгледи за мотивациата

Един от най-важните въпроси, чийто отговор разглежда икономическата психология е: “Кое кара хората да действат по определен начин”. Всеки индивид реагира различно при еднакви и различни условия на средата, в която се намира. Тези различия са изключително много и носят свой собствен заряд и характер. Те са представени както от самия индивид като самостоятелен субект със своите способности, атитюди, експектации, нагласи, така и от неговото поведение, продиктувано от самия него и средата, в която той се намира. Затова срещаме хора, които в една и съща трудова среда изпълняват трудите си задачи по различен начин и като резултат постигат различен ефект от изпълняваната дейност. Същността на този въпрос се крие в мотивацията на личността. Именно заради това проблемът за мотивацията е изключително дискутиран и актуален. Авторите, които се занимават с проблема на мотивацията, я разглеждат от няколко гледни точки и позиции. На първо място мотивацията се разглежда като физическа характеристика на отделния индивид, която се намира вътре в самия него. На второ място мотивацията е външно въздействащ признак.

……………………………………

2. Мотивацията в управленската дейност

Няма съвременна концепция за мениджъра, в която да не се отделя сериозно внимание на човешкия фактор по пътя към ефективността и успеха. Става дума за онези феномени и механизми, които задвижват човешкото поведение. Сред тях особено място заема мотивацията и нейното овладяване от мениджърите на всички йерархични равнища. Произходът на думата мотивация е от латински език. Едно от нейните значения е "движа", "раздвижвам". Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат, да се отнасят към някого или към нещо в различните ситуации или обстоятелства по начин, който те сами изберат. Ние получаваме информация, "преработваме я" и сами взимаме решение какво да правим. Понякога правим това рефлексно, но този рефлекс е напълно обмислен. Понякога избираме начин на поведение в резултат от комплексното влияние на необходимост, стремеж, желания. И в двата случая действа механизмът на мотивацията.

……………………………………………

Парите не са най-големият мотив да накараме работника да осъществява най-оптимално дейността си.

Както по-горе разгледахме начините за мотивация в практиката се прилагат и съвременни мотивационни техники. Най- общо те се разделят в четири области:

-         поставяне на цели: мотивира хората за по-добро изпълнение. Тук ръководителя дава ресурсите, преодолява съпротивата, оказва помощ;

-         дизайн на труда: техниките за дизайн на труда са следните: ротация, обогатяване, социотехнически техники, които акцентират върху зависимостта на проектирането на труда от психологическите особености на изпълнителя и от особеностите на задачите. Всяко обогатяване на труда, което се базира на възможностите на сътрудника да бъде по- самостоятелен, да има признание, биха го мотивирали за труд;

-         възнаграждение: трябва да разкрият стойността на парите и непаричните награди, които хората в организацията получават. Мотивиращата роля на възнаграждението е в това, че разкрива индивидуалния принос на всеки служител. По този начин се възнаграждават потребностите на хората, удовлетворяват се ценностите, чувството за справедливост и т.н.

………………………………………

ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Айзенк X. 10., Модел па личността. С, 1987г.

2.      Аргайл М., Хендерсън М., Анатомия па човешките отношения. С. 1989 г.

3.      Василев, В., Психологически основи на управлението. Пд., 2000 г.

4.      Герчева^ Г., Психология в управлението. Вн., 1999г.

5.      Градев Д., Социални роли на личността. С, 1984 г.

6.      Джонев, С, Социална организация: теория, диагностика, консултация. С, 2000 г.

7.      Панайотов Д., Психология на успеха. С, J 992 г.

8.      Силаги Е., Мотивацията и др. В., 1991 г.

9.      Смит X., Дж. Уейкли, Психология на организационното поведение. В., 1992

10. Стойнешка P., Психология на управлението., 2000 г.

………………………………….

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

мотивация в управленската дейност, възгледи за мотивация, мотивационни техники, форми на мотивация – вътрешна /интринсиктна/ и външна /екстринсиктна/

 

 


Търси за: мотивация управленската дейност | възгледи мотивация | мотивационни техники

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker