Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

 

На тема:

Организация на управление на човешките ресурси в БТК Мобайл ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

2007 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 3

1. Телекомуникационният сектор България. 4

1.1. БТК АД.. 5

1.2. Вивател. 6

1.3. Цели на БТК Мобайл ЕООД.. 6

2. Конкуренти на БТК Мобайл ЕООД.. 8

2.1. Мобилтел АД.. 8

2.2. Космо България Мобайл ЕАД.. 9

3. Организационна структура на управление на компанията. 10

3. Принципи на управление в БТК Мобайл ЕООД.. 12

4. Показатели за ефективност на трудовите ресурси. 13

5. Макросредата (фактори на външната среда) на фирмата. 15

6. Мотивация на персонала. 16

6.1. Програми за мотивация, прилагани в БТК Мобайл ЕООД.. 17

6.2. Мотивационни техники, прилагани в БТК Мобайл ЕООД.. 17

7. Направления на приоритетност спрямо политиката на управление на качеството на трудовите ресурси според стандартите на ISO 9000:2000. 18

8. Фирмен организационен климат в БТК Мобайл ЕООД и перспективи за развитие пред човешките ресурси във фирмата. 20

Заключение. 21

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 22

 

…………………………………..

 

Организационното управление и в частност управлението на трудовите ресурси с цел достигане на ефективни стратегии за работа (формално и неформално изграждане на екипи и колективи), може да се прилага в различни организации, като позволява на всяка от тях своевременно да определя своята стратегическа ориентация, стратегия и политика на работа. То се отличава със своята фундаменталност, мащабност, перспективност, целенасоченост, сложност, комплекстност, иновационност и продължителност, всички тези характеристики имащи решаващо значение за цялостното развитие на българските организации. Самото управление може да се разглежда като непрекъснат процес на адаптиране към значимите промени в обкръжаващата среда и на тази база изграждането на ефективно функциониращи работни модели и стратегии. То подготвя организациите за бъдещето, като чрез подходящи стратегии направлява тяхното дългосрочно развитие.

Стратегическото управление по отношение трудовите ресурси като важна съставна част от общата управленска стратегия и структура на работа притежава специфични особености на приложение на национално и регионално равнище. Стратегическото управление в частния сектор, например, е свързано с формулирането на стратегически цели и предприемането на стратегически действия, които имат жизненоважен характер за бъдещото развитие на бизнеса.

Организационното управление е ориентирано към създаването на повече ценности във вид на различни предимства, ползи, изгоди, облаги и др. То позволява да се идентифицират възможностите в обкръжаващата среда, да се създадат конкурентни преимущества, да се определят иновационните потребности, да се концентрират усилията на персонала, да се стимулира стратегическата дейност, да се съгласуват действията в дадената организация и др. Стратегическото управление се осъществява на корпоративно, бизнес, функционално и операционно ниво. Прилаганите стратегии на всяко от посочените нива се отличават с определена специфика. Корпоративната стратегия трябва да се основава върху изградените конкурентни предимства и съществуващите характерни компетенции на организацията. Затова е необходимо е да се интегрират действията на мениджърите от всички йерархични нива в организацията.

 

…………………………………

 

Амбицията на БТК Мобайл ЕООД e да продължи да предлага на своите клиенти качествени, достъпни, честни и човешки мобилни комуникации. Постигнатото до този момент нарежда Вивател сред най-бързо развиващите се оператори в Европа и поставя пред компанията все по-големи предизвикателства и социални отговорности.

Инвестициите, които компанията прави през 2006 г., са насочени към увеличаване на капацитета на мрежата за поемане на трафика, генериран от непрекъснато увеличаващия се брой абонати на компанията и подобряване на качеството на предлаганите услуги. Тези инвестиции са част от дългосрочната програма на компанията за разширение и оптимизация на мрежата и за лансирането на нови услуги.

В момента компанията фокусира своето внимание върху подобряване качеството на предлаганите услуги и предлагането на нови телекомуникационни продукти, както и върху изграждането на мрежа за предлагане на услуги от “трето поколение”.

 

………………………………….

 

Основните показатели за ефективността на трудовите ресурси се оценяват в постигнатите резултати от персонала в компанията, следствие на това управление. Те се изразяват в качествена и количествена оценка на постигнатите резултати. Количествените показатели за ефективност се определят от реалните финансови и производствени резултати на компанията, както във възможността тя да завладее нови пазарни дялове, така и да разшири старите си такива. Качествената оценка на управлението на трудовите ресурси се състои най-вече в тяхната мотивираност за работа, както и в преодоляване на социалното напрежение в компанията.

 

……………………………………

 

Все по-голяма част от персонала в организациите се чувства демотивиран и незадоволен от рутинната и монотонна работа и реагира негативно на отношението на крайния резултат в дейността си – влошено качество на работа, отсъствие от работа, закъснение и др.

Точно затова компанията създава условия за индивидуално издигане на работното място, по-високи отговорности, повече възможности за личен напредък и зрялост. Индивидуалното издигане приема материално изражение с условията на работа, но то е и състояние на духа на персонала. Стандартът на живот на работното място се свързва предимно с психологическото израстване и зрелост на работното място. Това тя постига посредством увеличаване на обхвата и дълбочината на работата. Обхватът са броят дейности, извършвани от един служител, докато дълбочината е икономията, отговорността и дискретността при изпълнение на служебните ангажименти.

 

…………………………….

 

Заключение

В заключение мога да обобщя, че в анализираната компания съществуват т.нар. неформални лидери, които действат в организационната структура. Проявлението на подобни лидерски умения се наблюдават в създаването на работни екипи в компанията. На конкретния пример изискванията за ръководителите на дирекции и отдели включват както чисто организационни умения, така също и личностни фактори и професионални персонални умения. Това в много голяма степен доказва, че в БТК Мобайл ЕООД се ценят както чисто професионалните качества на служителите, имащи отношение към професионализма на самата компания, така и самите личностни и организаторски качества на служителите, които допринасят за мотивацията, професионализма и качество на работа в компанията, което от своя страна я поставя в силно конкурентни позиции спрямо другите организации в бранша.

 


ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

1.                 Ландсбърг, М. Основи на лидерството. С, Класика и стил, 2000.

2.                 Мюлер, Радостина, Управленски решения, Университетско изд. “Стопанство”, София, 1993 г.

3.                 Танева, А. Лидерството: управление извън господството. УИ.; С.; 2005 г.

4.                 The Continuum Individualism – Holism, Philosophical Alternatives (5-6/2003)

5.                 www.mtel.bg

6.                 www.globul.bg

7.                 www.vivatel.bg

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа графики и схеми.

 

Ключови думи:

телекомуникационен сектор в България, БТК АД, Вивател, БТК Мобайл ЕООД, Мобилтел АД, Глобул, организационна структура на управление на БТК Мобайл ЕООД, показатели за ефективност на трудовите ресурси, макросреда на фирмата, мотивация

 

 


Търси за: телекомуникационен сектор България | БТК | Глобул | показатели ефективност трудовите ресурси | макросреда фирмата | мотивация

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker