Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


 

 

 

ЕСЕ

 

 

 

На тема:

Мениджмънтът в съвременни условия. Качества и поведение на ръководителите според Питър Дракър

 

 

 

Специалност: Политология

 

 

 

2009 г.


 

………………………………..

 

Поведението на човека до голяма степен е проекция на социални условия и обстоятелства. Затова и моделите на бизнесменско поведение трябва да се търсят там, където се движат капитали, а колоритът на живота са пазарните отношения и водещия закон е търсенето и предлагането. Това очертава и първия комплекс от основополагащи компоненти на мениджъра, паралелно с подходящата образованост в унисон със съвременните тенденции да се стимулира чувството за самостоятелност, постоянно възпроизвеждащите се инициативност и активност, които заедно с личностната устойчивост (нагласите за добре пресметнат риск), работоспособност и мотивация за успех да маркират базовите характеристики за развитието на личността с този тип поведение. Интензитетът на посочените базови характеристики произтича не само като резонанс от външните предизвикателства на съдбата, но и от вграждането им в структурните компоненти на личността, от специфичната й интензивност, “отвореност” или склонност към едни или други дейности, от доминиращата им ценност в ключовите периоди на нейния живот, а също и от темпераментните особености, водещите дименсии и непоклатимите основи на заложения ни биологичен субстрат, с който все ки идва на този свят. В този смисъл много от обусловеностите в начина на мислене се детерминират от “функционалната асиметрия” (дихотомия) на човешкия мозък, което намира израз при формирането на различните склонности и интереси на хората, в настройката на тяхната професионална насоченост.

 

………………………………

 

Първоначално в нея могат да се издигнат такива критерии за подбор на персонала, като системност и последователност. По-късно те обаче се развиват в консервативност, бюрократичност, педантичност или влизат в противоречие с необходимостта от гъвкавост и бързо приспособяване към променящите се обстоятелства. Склонността към риск, предприемчивостта може да се оценява като лекомислие или излишен авантюризъм; изявената комуникативност като проява на ласкателство, сервилност и т.н. В този смисъл засилването на функционалността на управленските способности се свързва с упражняването на роли (междуличностни, информационни или роли, отразяващи приемането на решения), стил и маниер на поведение при взаимодействието с другите.

 

…………………………

 

Един от основните проблеми в процеса на ефективния мениджмънт е съчетаването на различните стилове с конкретните фактори, детерминиращи предпочитанието към един от тях. В това отношение разбирането за гъвкавия стил на управление като че ли решава в известна степен дилемата. Върху изискванията към съвременния ръководител оказват влияние редица фактори. Тяхната сила и интензивност също не е еднаква. Поради тези причини при определени обстоятелства стилът на ръководителя може да бъде в единия край на интервала, в средата, или пък в противоположната му част.


Използвана литература:

 

 

1.      http://www.b2b.bg/pdrak.html

2.      „Супермен ли е бизнесменът?”, статия от 15.11.2007 г. (http://www.chudesa.net/?p=statia&statiaid=3031)

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

мениджър, мениджърски функции, поведение на ръководителите, личностни качества, ръководни качества

 


Търси за: мениджър | мениджърски функции | поведение ръководителите | личностни качества | ръководни качества

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker