Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Модел за управление на психологическия договор

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Обект, предмет и цел на организационната психология. 3

2. Предпоставки за възникване и използване на организационната психология в предприятията  4

2.1. Структура на организацията. 4

2.2. Социалнопсихологически процеси и явления, които възникват при съвместната дейност в организацията. 4

2.3. Междуличностни отношения и общуване в организацията. 5

2.4. Мотивацията в организацията. 5

2.5. Конфликтите в организацията. 6

2.6. Управленските решения в организацията. 6

2.7. Развитие на организацията. 7

3. Модел за управление на психологическия договор. Пинчов модел на Шерууд и Глайдуел  7

4. Характеристики на елементите на психологическия договор. 9

5. Методи за изследване на психологическия договор. 11

Литература. 12

 


 

……………………………

 

При определяне предмета на организационната психология трябва да бъде взета под внимание съществена обективна даденост - организационната психология представлява един от клоновете на психологическата наука. А психологията днес се превръща в една от значимите области на научното познание, което има важно практическо значение не само за по-доброто познаване на човешката психика и поведение, но и за осъществяване на целенасочени промени в поведението и дейността на индивидите. Предметът на психологията - изследване на разнообразните факти, явления и процеси, които са свързани с най-сложната форма на отражение на материята - психическото отражение, показва сложността на самия изследователски предмет на психологията.

Чрез изследването на социалната организация, организационната психология създава специфично психологическо знание, което е необходимо от една страна на самата научна дисциплина за нейното по-нататъшно развитие като клон на психологическата наука, а от друга - правейки достъпно това знание за индивидите, които ръководят разнообразните социални организации в обществото, се създават условия за повишаване на управленския потенциал на ръководителите. По такъв начин чрез специфичното психологическо познание, свързано с основните закономерности на протичането на съвместната дейност в социалната организация става възможно ръководителите да осъществяват целенасочено и ефективно въздействие върху процесите, които протичат в нея и по такъв начин да постигнат и по-висока резултатност и в своята управленска дейност.

 

……………………………………

 

Проблемите на общуването се определят като едни от съществените за ефективното функциониране на социалната организация и това предопределя и големия изследователски интерес на специалистите по организационна психология към тези проблеми. Акцентът се поставя върху изследване на трите основни аспекта на общуването в организацията: информационен, регулативен и афективен, както и на механизмите, които гарантират ефективното общуване както между самите членове на организацията, така и между ръководството и ръководените.

Междуличностните отношения в организацията са резултат от съвместно осъществяваната дейност, непосредствените контакти между членовете на организацията и интензивно протичащият процес на междуличностно възприятие. Веднъж формирани, тези междуличностни отношения започват да оказват съществено влияние върху процесите на общуването в организацията, върху удовлетвореността от това общуване и едновременно с това лежат в основата на неофициалната подструктура на организацията.

 

………………………………

 

Американските изследователи Шерууд и Глайдуел са развили прост, но силен модел, Пинчовия модел, който осигурява структурата (рамката) за продължително управление на психологическия договор в ежедневни работни условия:

Първо, описва динамичното качество на психологичните договори и

Второ, предлага начини за намаляване на потенциалните, дисфункционални последствия от променящи се очаквания.

Първият етап на всяка връзка между два индивида и (или) един индивид и една организация се характеризира с размяна на информация и преговаряне относно очакванията. Да предположим, че мениджърът, който интервюира кандидатите за работата, ги осведоми, че от тях се очаква да посещават честите социални събирания на фирмата извънработно време и през уикендите. Ако това не изглежда разумно за кандидатите, те няма да бъдат избрани, както ще видим в посочения модел.

 

………………………………………

 

От методологична гледна точка трябва да бъде отбелязано, че процесите и явленията, които протичат в организацията, поради своята социалнопсихологическа същност, не позволяват прилагането на всички традиционни за научните изследвания методи. Т. е. при изследването на тези процеси и явления и по-конкретно при обективизацията на резултатите, се налага или използването на модификация на тези традиционни методи или прилагането на специализирани социалнопсихологически методи. Тези изисквания към изследователските методи синтезирано могат да бъдат представени като създаване на условия за анонимност на членовете на организацията при провеждането на самите изследвания. Защото анонимността на лицата при получаване на необходимата за социалнопсихологическите изследвания информация е условие не само за по-голяма достоверност на резултатите, но и гаранция за "сигурността" на самите изследвани от вероятни санкции от страна на ръководството на организацията.

 

……………………………………….

 


Литература:

1. Генов, Ф., „Психологически аспекти на управлението”, С, 1998 г.

2. Десев, Л., „Педагогическа психология”, С, 1998 г.

3. Джонев, С., „Социална организация”, Т. 1, 2000 г.

4. Иванов, И., Организационната психология в системата на психологическите науки - теоретични и методологически проблеми”, сб. Психология, "Диоген", В. Търново, 2003 г.

5. Стоянов, X., "Организацията - социален инструмент", С, 1988 г.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

организационна психология, социалнопсихологически процеси и явления в организациите, междуличностни отношения и общуване в организацията, мотивация и конфликти в организацията, управленски решения, Пинчов модел за управление на психологическия договор, елементи и методи за изследване на психологическия договор

 

 


Търси за: организационна психология | междуличностни отношения общуване организацията | мотивация конфликти организацията | управленски решения

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker