Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


 

 

 

 

Курсова работа

на тема:

 

Управление и развитие на персонала във фирма “НИПИ - М” АД Стара Загора

 

 

2007

 

 

Съдържание:

 

1. Описание на дейността на фирмата. Статут и друга обща информация. 3

2. Основни проблеми, свързани с организацията на трудовите процеси във фирма “НИПИ - М” АД.. 9

3. Основни дейности на висшето ръководство за подобряване     организацията на трудовите процеси във фирмата. 11

3.1. Планиране на трудовите ресурси. 11

3.2. Управленските функции. 12

3.3. Усъвършенстване системата за подбор на персонала. 14

3.4. Основни насоки при изграждане на система за квалификация и преквалификация на персонала. 15

3.5. Системи за управление на възнагражденията във фирмата. 16

3.6. Система за мотивация. 20

4. Основни изводи и препоръки. 23

Заключение. 28

Използвана литература. 32

 

 

 

1. Описание на дейността на фирмата. Статут и друга обща информация

 

“НИПИ - М” гр. Стара Загора е акционерно дружество със 100% частна собственост. Дружеството е регистрирано с решение 3090 / 17. 10. 1997 г. по фирмено дело № 1969 на Старозагорски окръжен съд, със седалище гр. Ст. Загора, кв. ”Лозенец”, административната сграда на НИПИ.

“НИПИ - М” АД е регистрирано с основен предмет на дейност конструиране, производство на машини, съоръжения и инструменти, метални /без оръжие и боеприпаси/ изделия и нестандартно оборудване, проектантска дейност и строителство, търговска и инвестиционна дейност в страната и чужбина, отдаване под наем на движими и недвижими имоти, лизинг, търговско представителство, транспортна дейност, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от закона.

Съгласно приватизационен договор сключен с МРРБ от 23. 02. 1998 г. “НИПИ - М” АД купува 97,18% от капитала на “НИПИ” ЕООД, а останалите 2,82% са закупени от правоимащите, които след вливането са акционери в “НИПИ - М” АД.

С решение № 3764 / 01. 12. 1999 г. на Старозагорски окръжен съд са вписани нови обстоятелства относно вливане на “НИПИ” ООД гр. Стара Загора в “НИПИ - М” АД гр. Стара Загора.

 

Предмет на дейност, мисия и цели

 “НИПИ - М” АД се явява приемник на фирма с над 30 годишен опит в инвестиционното проектиране, инженерно - внедрителската дейност и производството на малки серии машини и нестандартно оборудване.

Дружеството е редовен участник на Международен технически панаир гр. Пловдив със златни медали за участието си през 1982, 1983 и 1984 г., със следните изделия:

А/ Машини и съоръжения за намаляване на ръчния труд и инструменти за довършителни работи;

Б/ Комплект съоръжения за заготовка на ПВЦ тръби и тръбни елементи;

В/ Комплект съоръжения за механизация в строителството.

Фирмата е с дългогодишен опит при трансфера на технологии и “ноу - хау”, със собствен принос при внедряването и усъвършенстването на строителните системи “Едроплощен кофраж” и “Пакетно - повдигани плочи”, както и разработката и производството на съоръжения по изпълнението им.

 “НИПИ - М” АД е с активно участие в проектирането и изпълнението на много обекти от Производствено - техническата база на строителството във всички райони на страната.

В последните 14 години фирмата се специализира в разработването и производството на рекламни съоръжения и изделия за естетизиране на градската среда, като:

-   търговски маси и павилиони;

-   кошчета за смет;

-   градински пейки;

-   съоръжения за детски площадки.

            ......................................................................

 

3. Основни дейности на висшето ръководство за подобряване     организацията на трудовите процеси във фирмата  

 

            3.1. Планиране на трудовите ресурси

 

Предпоставките за планиране на средствата за работна заплата са пряко свързани с възможностите на мениджмънта за планиране на нужните трудови ресурси във фирмата във всеки един момент от работата й, а именно:

·             Резултатите от анализа на средствата за работна заплата;

·             Планираната численост на персонала и структурата на персонала;

·             Индивидуалните работни заплати и избраната форма на труда по категории персонал.

Този подход позволява в основата на желаните и заложени в плана средства за работна заплата и за средна заплата да се поставят желаното и реално достижимото равнище на трудови разходи като елемент на разходите по обръщение и планирания обем дейност.

В основата на плана за работната заплата са, от една страна, създаването на достатъчно материални стимули у персонала за повишаване на производителността на труда и от друга, снижаване равнището на трудовите разходи.

Основните източници на информация за анализ на средствата за работна заплата във “НИПИ - М” АД – Стара Загора, са:

1.  трудовите договори;

2.  числеността на персонала във всеки един производствен цех;

3.  планът за  продажбите и производителността на труда.

 

         3.2. Управленските функции

 

Персоналната функция на мениджмънта се определя от ръководители и специалисти по йерархично равнище. С цел по-доброто осъществяване на организационните функции и комуникация между отделите, работниците и служителите са разделени на четири групи, а именно:

 Висши ръководители – определят целите, формират стратегиите и политиката относно мениджмънта на персонала. Към тях се включват – директори, заместник директори и други по персонала.

Персонални мениджъри – провеждат политиката и организират изпълнението на дейностите – ръководителите на различните отдели, секции по планиране и осигуряване на работната сила, по възнаграждението на труда.

 

Линейни ръководители – ръководят собствения си персонал и направляват поведението му, съобразно с фирмената и персоналната политика.

Персонални специалисти – изпълняват различни административни процедури, по провеждане на управленските решения, свързани с персонала.

Независимо от степента на централизация и типа на организационните структури, особените отдели по персонала трябва да отговарят за  изпълнението на всички дейности.

                   ................................................................

 

Заключение

 

Националният пазар на труда е сложна взаимосвързана система от регионални пазари на труда. Проблемите на заетостта и безработицата не могат да бъдат решавани универсално за всяка община или град, поради което се премина към децентрализация и регионализация на политиката по заетостта. Това в максимална степен изисква развитие на социалното партньорство, с регламентиране на отговорностите на институциите на регионално ниво за реализиране на политиката на пазара на труда. В Закона за насърчаване на заетостта е заложен принципът на регионализма и се дава възможност за допълване и съобразяване на националната стратегия за развитие на човешките ресурси със специфичната на местната икономика и капацитета на развитие.

Създадените регионални съвети по заетостта подпомагат държавната политика по заетостта и обучение за придобиване на квалификация по региони, като обвързват дейността си с приоритетите на Националния план за регионалното развитие, Националния план за икономическо развитие, Националния план за действия по заетостта.

Политиката по заетостта е съобразена с изискванията да адекватност към европейските и световни стандарти, отразени в Европейската стратегия по заетостта и нейните приоритетни направления, препоръките на международната организация на труда, на организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други международни организации. При определяне приоритетите на политиката за насърчаване на заетостта се отчитат вече разработени програми и стратегически документи на българското правителство.

Активната политика на пазара на труда се финансира от държавния бюджет. Така е осигурена възможността програмите за заетост и за повишаване на пригодността за заетост да се изпълняват при регулярно и осигурено финансиране.

Предприемат се мерки за разширяване на обхвата и подобряване качеството на услугите на пазара на труда, както и на тяхната навременност, достъпност, ефикасност и ефективност. При управлението на пазара на труда се полагат усилия за по-добра обвързаност на политиките на национално, регионално и общинско равнище и създаване на условия за пълноценно участие на социалните партньори в разработването и реализацията им.

Анализът на текущото  състояние, тенденции и перспективите за развитие на пазара на труда дава възможност да се изведат някои основни предизвикателства, които ще определят развитието на социалната политика, политиката по заетостта и политиката за развитие на човешките ресурси.

...................................................................

 

Използвана литература

 

1)           Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995;

2)           Андреева, М. – Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995;

3)           Армстронг, М.- Управление на човешките ресурси, Б, “Делфинпрес”, 1993;

4)           Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси;

5)           Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Университетско издателство "Стопанство", С., 1999 г.;

6)           Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство "Стопанство", 1993 г.;

7)           Илиев, Й. – Мотивация на персонала, С, ИК “Люрен”, 1993;

8)           Йегерс, П., Ал. Александров, В. Кънчев, Ефективно управление на персонала, С., Информа интелект, 1996 г.;

9)           Йончев, Ц.; Терезова, С. Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми. С., 1998;

10)      Каменов, К. – Мениджмънт, В. Търново, 1998;

11)      Кендал, Б., Управление на човешките ресурси ІІ, С.;1996 г.;

12)      Недялкова, А. – Управление на човешките ресурси, С, ИК ”Люрен”, 1999;

13)      Недялкова, А. – Управление на човешките ресурси, С, ИК ”Люрен”, 1999;

14)      Панайотов, Д. - Психология на успеха, С, МБК, 1992;

15)      Питърс, Уотърман “Към съвършенство във фирменото управление”. С., 1988;

16)      Ру­си­но­ва, В. "Пси­хо­ло­ги­ч­ни фа­к­то­ри за ефе­к­ти­вност на тру­да". С., 1980;

17)      Тодоров К., Стратегическо управление в малките и средни фирми,  1997;

18)      Узунова, Ф.- Мениджмънт на персонала, В, ТУ, 1995;

19)      Шо­пов, Ата­на­со­ва "Уп­ра­в­ле­ние на персо­на­ла". С., 1995;

20)      Данни  за компанията от Маркетинговия и Търговския   отдел на фирмата за 2005 г.;

21)      Национална стратегия за борба с бедността и социалната изолация 2005 – 2010 г.;

22)      Национална стратегия за продължаващото професионално обучение за периода 2005 – 2010 г.;

23)      Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания 2005 - 2010 г.;

24)      Национална стратегия за регионално развитие 2005 - 2015 г.;

25)      Областна стратегия за развитие на Стара Загора 2005 - 2010 г.;

26)      btsz.hit.bg;

27)      city.starazagora.net;

28)      starazagora.start.bg;

29)      www.chambersz.com;

30)      www.europe.bg;

31)      www.sz.government.bg.

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа таблици и графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

управление на персонала, организация на трудови процеси във фирма, система за квалификация и преквалификация на персонала, управление на възнаграждения, системи за мотивиране, Закон за насърчаване на заетостта, подобряване качеството на услугите на пазара на труда

 


Търси за: управление персонала | организация трудови процеси във фирма | система квалификация преквалификация персонала | управление възнаграждения | системи мотивиране | Закон насърчаване заетостта | подобряване качеството услугите пазара труда

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker