Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

Казус

 

на тема:

 

 

Усъвършенстване и организация на работната заплата в малкото предприятие

 

 

 

2007

 

Съдържание

 

 

1. Теоретична база на литературен обзор по дадения проблем. 3

2. Методически инструментариум за анализ и диагностика на проблема и обработката на необходимата емпирична информация. 6

3. Анализ и диагностика на проблема за конкретно предприятие /фирма/ с изводи и предложения за усъвършенстване на организацията на производствено - стопанска дейност на предприятието в областта на темата на казуса. 8

 

Използвана литература. 16

 

 

 

1. Теоретична база на литературен обзор по дадения проблем

 

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство. Самата глобализация стана възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология. Съвременният пазар  трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Досегашните условия фокусираха върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.

Поради това с все по-нарастваща сила се оформя необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица. В съвсем недалечно бъдеще този нов модел вероятно ще стане и единствената възможна алтернатива за осъществяването на стопанска дейност.  Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване  на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските решения. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал.

               ......................................................................

2. Методически инструментариум за анализ и диагностика на проблема и обработката на необходимата емпирична информация

 

Системата за управление на трудовите ресурси и работната заплата в организацията е съставена от отделни дейности по самото управление /подбор и оценяване, обучение и развитие, мотивация, трудово - правни отношение и др./, практикувани по определен начин според стратегията за управление на трудовите ресурси /целите на организацията/, и подпомогнати в това практикуване от Политиката на управление /правилата или как се прави дадено нещо в съответната организация/. Цялостната дейност включва управление на промяната в организацията, както и следене и въздействие на корпоративната култура.

Сред различните мотивационни теории особено място заема т.нар. “концепция за справедливостта”. Според нея работниците и служителите в организацията определят отношението си към полученото от тях трудово възнаграждение, като го сравняват с усилията които те са изразходвали и възнаграждението на колегите си. Ако сметнат, че са “подценени” те снижават усилията си, въпреки това, ако сметнат, че са “надценени” те не започват да работят по-добре. Тази концепция се явява един от теоретичните елементи за обяснение на трудовото поведение в условията на статусно - диференцираната уравновиловка, при която работникът не е мотивиран да постига максимума, а просто се старае да не пада под някакво общоприето равнище. За да се преодолее това явление, е нужно не просто да се изгради гъвкава и последователна система за оценка на работата на персонала, но и да се свържат резултатите от оценката с материалното, а също и с духовното стимулиране.

Основният начин на материално стимулиране е чрез трудовото възнаграждение - в три направления, а именно:

·   осигурява средства за възпроизводството но работната сила, т.е. на работниците в организацията;

·   явява се цена на работната сила на работниците и служителите в организацията, която цена е функция от търсенето и предлагането на пазара на труда;

               ..................................................................

3. Анализ и диагностика на проблема за конкретно предприятие /фирма/ с изводи и предложения за усъвършенстване на организацията на производствено - стопанска дейност на предприятието в областта на темата на курсовата работа

 

На 16. 05. 2003 г. е подписан договор за сътрудничество и съвместна работа между CBA Commercial Ltd. и “„Европа” АД, вследствие на което и сдружение на търговци в България става част от мултинационалната компания. ЦБА - Унгария участва с правото на един глас в акционерното дружество, като всички останали. “ЦБА”-България и Търговска верига „Европа” са основани от 25 търговски вериги с 75 търговски обекти и годишен оборот около 160 млн. лв.

Понастоящем в ЦБА – България и „Европа”  разполагат с общо 150 търговски обекта в цялата страна. В момента съществуват 14 регионални центъра: София, Монтана, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково, Благоевград, Банско. Всеки един регионален център разполага със свои регионални складови бази, с които се подпомагат и координират доставките.

“Европа” АД е част от мултинационалната компания “CBA” със седалище в Унгария и е най-голямата верига магазини на дребно на територията на страната, собственик на 139 магазина за хранителни стоки. По-крупни акционери, освен търговското дружество “ЦБА –  Унгария”, са магазини “Сара” - Бургас, “Коме” - София, и др. Основните принципи в дейността на “Европа” АД са създаване на търговска мрежа за покриване на цялата страна, единен маркетинг и реклама и промоционална ценова политика. Целта на веригата е да достигне европейски стандарти в търговията на хранителни стоки

-        Най-високо в структурата на всеки един магазин от търговската верига “Европа”, стои неговият управител, следван в йерархията от един подуправител. Под тях във фирмената йерархия стоят шефовете /управители/ на стелажи, които пък от своя страна контролират работата на отговорници за коридорите в магазина. Последните имат за задача да следят какво се извършва по стелажите, от какви продукти потребителите имат нужда, видовете продукти, които трябва да се поръчат при изчерпване на наличните количества.

            .........................................................................

 

 

Използвана литература

 

1. Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, “Делфин прес”, 1993 г., бр. 8;

2. Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси, 1994;

З. Владимирова, К. и др., Управление на човешките ресурси, Стопанство 1999;

4. Милс, Т., Оценка на работата и възнаграждението за резултатите от труда “Персонал ОК.Н”, 1993 г. бр 9-10;

5. Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, ПРИНЦЕПС, 1996;

6. Шопов, Д., и др., Управление на човешките ресурси, Тракия М 1998;

7. Данни, предоставени от отдел “Човешки ресурси” и отдел” Финанси и маркетинг” в Европа” за 2005 - 2006 г.

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

управление на човешки ресурси, организация на работната заплата, обработка на емпирична информация, методи за стимулиране на персонала, трудов стаж, коефициент за определяне на работната заплата, оценка на работата

 


Търси за: управление човешки ресурси | организация работната заплата | обработка емпирична информация | методи стимулиране персонала | трудов стаж | коефициент определяне работната заплата | оценка работата

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker