Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В “ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ”

 

 

2007


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМАТА.. 9

1. Обща характеристика на управленския процес в организациите. 9

2. Стратегия за организация и управление. 10

2.1. Организационно - управленска стратегия. 10

2.2. Маркетингова стратегия. 16

2.3. Стратегическо планиране и бюджетиране. 18

3. Принципни постановки относно оптимизиране на проектната дейност в организацията  20

 

ВТОРА ГЛАВА

ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ - СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ  23

1. Същност и особености на застрахователния пазар в България. 23

2. Нормативна уредба на застраховането. 27

3. Обща правна характеристика на „Дженерали застраховане” АД.. 34

4. Организационна и управленска структура. Офис планиране. Мисия и визия на фирмата  40

5. Стратегическо планираме и организиране на работния процес. 50

6. Маркетингова стратегия на „Дженерали”. 54

7. Проектна организация на пласментната дейност. 57

8. Проектна организация на продуктовата дейност. 60

9. Тенденции в развитието на стратегическите концепции в Дженерали. 62

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 67

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 70

ПРИЛОЖЕНИЕ. 71

 

 

 

……………………………………………

 

Целите на настоящата дипломна работа са да разгледат в най-общ мащаб същността и спецификата на застраховането, както и възможностите на организациите в застрахователния сектор да организират своята дейност ефективно като вид конкурентно оръжие на пазара. Насоката на работа е да се изведат основните актуални положения в застраховането (неговата същност и особености, в застрахователното право, в застраховането като търговска дейност и нейната конкурентноспособност на пазара, както и интернационализирането и глобализацията на застрахователното дело, обхванала и нашата страна в последните пет-седем години от развитието й като пазарна структура и система), основно по отношение както на общите теоретични постановки относно управленския процес, но така също и по отношение проектната организация на управление в конкретно застрахователно дружество, работещо на българския застрахователния пазар.

На база на формулирането принципи и положения като цяло стремежът е да се анализира в частност управленската политика на “Дженерали застраховане” АД в България по отношение на продуктова и пазарна политика, организация на работа, управление на човешките ресурси, стратегическо планиране и бюджетиране, както и необходимостта от изграждане на средносрочни и оперативни планове за развитие на дружеството.

Задачите са непосредствено свързани с поставената обща и специфични цели в дипломната работа:

- да се изследват теоретичните особености на управленския процес в организациите и в частност в тези от застрахователния сектор;

- да се набележат основните насоки в управленската стратегия на организациите, имащи за основа ефективността в работата им;

- да се анализира общия застрахователен пазар в България в години на преход;

- да се начертаят основните законодателни и институционални рамки, регламентиращи застраховането в България.

- в частност да се анализира общата текуща дейност на “Дженерали застраховане” застраховане в България – правен статус, продуктова политика, пазарна стратегия, организационна структура;

- да се изследват управленските и проектни стратегии на организацията, нейните силни и слаби пазарни страни и на тази основа да се набележат насоки за оптимизиране на нейното поведение и пазарна стратегия, като това се обвърже с проектното поведение (планиране и бюджетиране) в организацията.

Методите, използвани в дипломната работа са теоретичен анализ на проблема, практическо изследване дейността на конкретната организация и на тази основа извеждане на закономерности и изводи в същата посока.

С оглед актуалността на темата в дипломната работа са използвани литературни и информационни източници, обособени в няколко направления – икономическа литература по проблематиката; статии, анализи и мнения относно развитието на застрахователния пазар в страната; нормативни документи, интернет източници, както и данни, предоставени от финансовия и маркетинговия отдел на Дженерали в София за дейността на организацията в страната, в това число и финансови данни и отчети.

………………………………………………

 

 

ВТОРА ГЛАВА

ПРОЕКТНА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ - СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ

 

 

1. Същност и особености на застрахователния пазар в България

 

Застрахователният пазар е свободен пазар, както всички други пазари. На него възникват не само застрахователни отношения между застрахователите и застрахованите, но и многообразни други обществени отношения, като например между самите застрахователи, между местни и чужди застрахователи, между тях и други институции, между застрахователи и държавата. Това многообразие от отношения предполага тяхното регламентиране и контролиране от държавата. Чрез провежданата застрахователна политика държавата определя условията за работа в областта на застрахователното дело и влияе върху неговото развитие чрез общи правни норми, специфични застрахователни правни норми и обществения държавен застрахователен надзор.

Развитието на застрахователния пазар   през 90-те години се извършва при липсата на застрахователен надзор и фактически с нормативна уредба  от годините на държавния монопол, въпреки че Конституцията от 1991г. формално го отменя. Ако за началото на 20 век е възможно да се  извършва застраховане без държавен надзор, то за края на века това е абсолютно  недопустимо. Упоритото нежелание на политическите сили да регулират този пазар довежда до сериозни аномалии и изкривявания. В средата на 90-те години възникват т.нар. силови застрахователи, които предлагат не застраховане, а протекция и охрана. Това създава много лош имидж за пазара. Друг силен удар върху финансовия сектор, но може би най-много върху застраховането, в края  на  1996 и началото на 1997г. нанасят икономически крах и хиперинфлацията.

С приемането на Закона за застраховането (1997г.) и изграждането на застрахователния надзор (1998г.) фактически започва развитието на съвременния регулиран застрахователен пазар. Дружествата, които работят професионално се лицензират.  Това са държавните ДЗИ и “Булстрад” първите  частни компании след монопола, като “България”, “Орел”, “Витоша”, по малките компании  “Евроинс”, “Български имоти”, “Европа”, “Армеец”, ОЗК. Тези дружества успяват  да израснат  в годините след формирането на пазара и образуват застрахователните групи. Появяват се и първите чуждестранни  застрахователи-AIG и “Интерамерикан”, като по късно се появяват и други чужди  инвеститори, съответно в дружествата QBE (Австралия), “Хановер Кооп” (Германия), “Левски-Спартак (Израел) в областта на общото застраховане   и AIG-Life (САЩ) И “Граве” (Австралия) в областта на живото застраховането. Лицензират се и няколко взаимозастрахователни  кооперации, които с изключение на “Добруджа-М” нямат значение на пазара, както и дружеството “Мел-инс (Виктория)”- до смяната на собственика.

·   Тази застрахователни групи и дружества представляват играчите на пазара днес, като повечето от тях сменят своите собственици. Положителна тенденция е навлизането на чуждестранни професионални застрахователи като инвеститори в български дружества.

               …………..……………………………….

              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Всяка фирма съществува и се развива във взаимодействие с външната среда. И фирмата и средата постоянно се изменят и промените влияят благоприятно или не на жизнеспособността на фирмата. Ако фирмата не успява да се адаптира към новите условия, тя просто престава да съществува, или в най-добрия случай не се развива. Оцеляването без развитие напред е при всички случай само временно отлагане на гибелта на фирмата. Единствения начин за ефективно оцеляване е непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Всяка фирма среща трудности, породени от промените във външната среда или от самата нея. Големите проблеми са малко на брой, но могат да бъдат фатални. Всички други са съпътстващи и се явяват вторични, но също трябва да бъдат решавани, за да не „прераснат” до големи. В решаването на проблемите най-силният съюзник на фирмата са собствените и ресурси - човешки, материални, технически и др. По-ефикасните и действени ресурси са елитни, останалите второстепенни. Правилното планиране способства за оптимизация на фирмената дейност и минимизиране на потенциалните заплахи от околната среда.

Търсените ползи на фирмено ниво, следствие разработването на фирмена стратегия за работа, включваща и оптимизация на работната структура чрез офис планиране и проектиране, са в следните насоки:

1.      Подобрен процес на взимане на решения от мениджмънта – мениджърите подпомагани от подобрени инструменти за взимане на решения, са способни да взимат по-добри и по-бързи решения, отговарящи на организационната стратегия. Проектирането, планирането и прогнозирането на фирмената организация е предпоставка за ефективност на управленските процеси.

2.      Подобрено управление на финансите на фирмата – финансовите и друг мениджъри може да упражняват по-строг контрол, правят по-добри прогнози за финансовите резултати и оценяват въздействието на оперативните промени върху основните показатели. Управленското проектиране оптимизира финансовите показатели на фирмата – от закупуването на офис оборудване, до оптимизация на работния процес при планиране на екипи за работа и контрол върху оказваните услуги.

                  ………………………………………………..

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Александрова, М., и колектив, Финанси, УИ „Стопанство”, София, 2000, с. 360;

2.      Драганов , Хр., Й. Близнаков, Застраховане, Тракия-М,С.,  2000 г.

3.      Драганов, Хр., М. Нейков, Имуществено и лично застраховане, Тракия - М, С., 2000г.;

4.      Драганов, Хр., Й. Близнаков, Г.Димитрова,  Застрахователен пазар, Тракия-М, С., 2001г.;

5.      Драганов, Хр., Презастраховане,  Тракия - М, С., 2001 г.;

6.      Драганов Хр., Управление на риска, Тракия - М, С., 2002 г.;

7.      Драганов Хр., М. Нейков Анализ на дейността на застрахователното дружество, Стопанство, С.,  2000 г.;

8.      Нейков, М.,  Застрахователно и осигурително счетоводство, УИ”Стопанство” С., 2003 г.;

9.      “Трудът и неговата защита през XXI век”,  сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, Стопанство, С., 2003 г.;

10. Драганов, Хр. и колектив, Анализ на застраховането, С., 1999 г.;

11. Драганов Хр. и колектив, Управление на риска във фирмата, Свищов, 1993 г.;

12. Драганов, Хр. и колектив, Икономика и организация на застраховането, Г. Бакалов, В., 1988 г.;

13. Драганов, Хр. и колектив, Организация и планиране на застраховането и презастраховането, Свищов, 1986 г.;

14. Драганов, Хр. и Г. Денев, Икономика на застраховането, Свищов, 1986

15. Кацаров, Ив., Теория на рисковете, Свищов, 1979 г.

16. Общи условия по застраховките и нормативна база уреждаща застрахователната дейност в Република България

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

стратегическо управление, проектна организация, управление на фирмата, организационно – управленска стратегия, маркетингова стратегия, застрахователен бизнес, ефективност на управленските процеси, икономика на застраховането, презастраховане, управление на риска   

 

 

 


Търси за: стратегическо управление | проектна организация | управление фирмата | организационно управленска стратегия | маркетингова стратегия | застрахователен бизнес | ефективност управленските процеси | икономика застраховането | презастраховане | управление риска

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker