Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Университет за национално и световно стопанство

 

 

Бизнес факултет

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Управление на човешките ресурси

 

На тема:

Мотивиращата сила на възнагражденията в паричните и непаричните им форми

 

 

Специалност: Аграрен бизнес

 

 

 

София, 2009 г.


Съдържание

 

1. Въведение. 3

2. Монетарни възнаграждения. 3

3. Социални придобивки. 4

4. Немонетарни възнаграждения. 5

5. Проучване. 5

Използвана литература. 7

 


1. Въведение

Мотивацията може да се определи като психичен процес, вътрешна подбуда или онова, което подтиква хората да се държат по определен начин. Те сами избират своето поведение в трудовия процес и ангажираността към предприятието и неговите цели. Различните възнаграждения, които получават служителите биха могли да имат роля на катализатори на ефективно изпълнение на служебните задължения.

 

……………………………………………….

 

Важно място в процеса на мотивиране заемат и различните бонуси, предвидени във фирмената политика. Дали ще бъдат годишни, ежемесечни или след важни успехи, те се явяват измерител на добре свършената дейност. Те повлияват стимулиращо върху работоспособността на персонала като създават състезателна атмосфера и служителите виждат в тях допълнително възнаграждение за своите усилия и преследват положителни резултати.

Дяловото участие в печалбата като мотивиращ фактор се използва в най-често при управленските нива в организацията. Той цели да се търси винаги най-доброто мениджърско решение за компанията. Често дори заплащането на ръководителите на различни отдели зависи от годишните финансови резултати на компанията, която управляват. Често практикувана е и възможността, която предоставят много компании на своите служители да закупят на преференциални цени или безвъзмездно да получат акции на компанията. Това е начин да се създаде чувство за участие в собствеността на организацията, служителите да се отъждествят с корпоративните цели.

 

…………………………………………….

 

Непаричните награди са свързани с емоционалната мотивация на служителите. Като стимули действат приятната работна атмосфера, чувство за пълноценност и принадлежност към колектива, и човешко отношение в тях. От значение са работните места, безопасните условия на труд в тях, новото оборудване и технологии, тъй като по този начин се инвестира не само в машините, но и в работника. Особено важна роля има комуникацията и обратната връзка с ръководството, демонстрирането на уважение, получаването на похвала и търсенето на мнението на персонала.

Възможностите за развитие и кариера в компанията дават интелектуална мотивация на служителите. Инвестиции в уменията на персонала като: участията в различни конкурси и форуми, осигуряването на курсове за преквалификация и възможностите за специализация, са особено стимулиращи, тъй като биха били предпоставка за повишаване на длъжността и подобряване на мобилността на човешките ресурси.

 

……………………………………………………..

 

Това би могло да значи, че на всеки 10 служители в една фирма, почти четирима от тях ще повишат своята и лична мотивация без да се налага работодателят да направи парични разходи за това, просто трябва да открие и даде на персонала си, това от което имат нужда. Най-важното е, той да има в предвид, че всеки човек има индивидуална ценностна система, свое структуриране на потребностите. Ефективността, с която въздейства дадено възнаграждение на един работник, може да не стимулира друг. Чрез дейност си мениджърът определя поведението на своите служители, желанието им да са трудят точно в тази фирма и в този колектив, а не в друг. Той трябва да подбере подходящите възнаграждения, за да постигне максимално висока производителност, а ако е необходимо дори да предостави на персонала си специално оборудване или специално работно време.

 


Използвана литература:

 

1.                 Шопов, Д., Й. Близнаков, М. Атанасова, Г. Георгиев, Д. Димитров, „Терминологичен речник по управление на човешките ресурси”, София, 2004.

2.                 Интернет публикации на Доц. д-р Татяна Христова - www.novavizia.com

3.                 http://www.rabota.bg/poll_results.php?qid=95

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа графика и статистически данни.

 

Ключови думи:

монетарни възнаграждения: тринадесета заплата, празнични бонуси, надбавки над работната заплата; заплащане за извънреден труд; заместване и командировки; немонетарни възнаграждения: награди, емоционална мотивация; социални придобивки: допълнително здравно осигуряване, купони за храна

 

 


Търси за: заплащане извънреден труд | немонетарни възнаграждения | награди | емоционална мотивация | социални придобивки | допълнително здравно осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker