Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

Мотивация и заплащане на труда

по примера на търговска фирма „Прогрес М” ООД – София

 

 

 

 

2008


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД.. 4

 

ПЪРВА ГЛАВА

МОТИВАЦИЯТА КАТО ОСНОВНА ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. СЪЩНОСТ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ФИРМИ   9

1. СЪЩНОСТ И ФОРМИ НА МОТИВАЦИЯТА.. 9

2. СЪДЪРЖАТЕЛНИ ТЕОРИИ ЗА МОТИВАЦИЯТА.. 18

2.1. Теория на Маслоу за йерархията на потребностите. 18

2.2. Мотивирано - хигиенната теория на Херцбърг. 20

2.3. Теория на Клайтън Алдерфър за потребностите "съществуване - обвързаност - растеж"  21

3. ПРОЦЕСУАЛНИ ТЕОРИИ ЗА МОТИВАЦИЯТА.. 22

3.1. Теория на очакването. 22

3.2. Теория на справедливостта. 22

3.3. Мотивация чрез цели.. 23

4. МОТИВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ ЗА УСПЕХ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ В МАЛКИЯ БИЗНЕС   26

5. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА В ТЪРГОВСКАТА ФИРМА   33

5.1. Заплащане на труда в търговските фирми.. 33

5.2. Същност и особености на работната заплата. 33

5.3. Същност и особености на работната заплата. 35

6. ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА.. 38

7. ФОРМИ И СИСТЕМИ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВИЯТА.. 41

8. АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ - ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА   43

 

ВТОРА ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В ТЪРГОВСКА ВЕРИГА “ПРОГРЕС М”. 47

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА “ПРОГРЕС М” КАТО ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.. 47

2. ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКА ВЕРИГА “ПРОГРЕС М”. 55

2.1. Управление на работното заплата в търговската верига общо и индивидуално за всеки служител.. 55

2.2. Системи за присъждане на квалификационни степени относно ефективност при определяне на индивидуалните работни заплати и оценка на персонала за извършената месечна работа. 59

2.3. Допълнителни трудови възнаграждения. 62

2.4. Целеви награди.. 62

2.5. Социално подпомагане. 63

3. АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ПРОГРЕС М  65

4. АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА. ВРЪЗКА МЕЖДУ ОБЩА ТРУДОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ИЗМЕНЕНИЕТО НА СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ТЪРГОВСКАТА ФИРМА.. 67

4.1. Текучество на персонала в търговска верига “ПРОГРЕС М”. 68

4.2. Анализ на връзката между производителността и трудовото възнаграждение в Търговска верига “ПРОГРЕС М”. 71

5. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ВЪВЕДЕНАТА В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА СИСТЕМА ЗА МОТИВАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЕРСОНАЛА. ОСНОВНИ ИЗВОДИ   73

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 90

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 94

ПРИЛОЖЕНИЕ.. 96


УВОД

 

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство, както и възможностите да се изгради конкурентноспособен частен на западните стандарти сектор на индустриално производство. Самата глобализация на управление и работа става възможна благодарение на огромното развитие на информационната технология. Съвременният пазар трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали и системи за управление на производството, на труда и диагностика на цялостната дейност, тъй като спрямо развитието на фирмата и определени ефективни звена, зависи изграждането и на добре функциониращи приоритетни дейности в отделните фирми. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Не бива да се забравят и влиянието както на вътрешните, така и на обкръжаващите (пазарни) за фирмата фактори на влияние.

Досегашните условия фокусираха върху въпроса за количествения растеж на самото производство, разбиран като нарастване на обема на продукцията и на звената (конкретно за индустриалното производство) на работа. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности, както и развитието и усъвършенстването на непроизводствени конкурентни на пазара дейности (конкретно за индустриалното производство това са свързаните с опазване на околната среда, с иновационна и инвестиционна дейности, с развитие на продуктовия и производствен асортимент, подобряване качеството на работа и т.н.).

Поради това с все по-нарастваща сила се оформя необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица.

……………………………………………….

 

Настоящите задачи са свързани с конкретните поставени цели на дипломната работа, а именно:

-   да се изяснят основните теоретични аспекти на управлението на човешките ресурси

-   в най-пълен аспект да се анализират основните проблеми (теоретични и практически, стоящи пред българските частни предприятия и в частност приватизираните през прехода, които са основно със смесена структура на управление на производствената дейност)

-   теоретично и практически да се анализират основните управленски процеси, които трябва да са приоритет на предприятията в стремежа им да изградят добре функциониращ и конкурентноспособен частен сектор

-   да се определят силните и слаби страни в провежданата управленска политика от гледна точка на мотивация на персонала и организация на работния процес, в частност по работни звена /без административния персонал/

            ………………………………………………

 

 

ВТОРА ГЛАВА

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В ТЪРГОВСКА ВЕРИГА “ПРОГРЕС М”

 

 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА “ПРОГРЕС М” КАТО ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА

 

Търговска верига "Прогрес М" е основана през 2000-та година и е извоювала значителен успех и пазарен дял в сектор “търговия” предимно на хранителни стоки, насочени към крайния потребител.

Към настоящия момент "Прогрес М" оперира в 7 града в България, като тя е считана за най-сериозният конкурент на мултинационалните представители на този отрасъл в България и планира да разшири своята структура с нови обекти и в по-големите градове на страната. Супермаркетите от веригата предлагат богат асортимент от над 10 000 вида стоки, в това число - пресни плодове и зеленчуци, месо, рибни деликатеси, марков алкохол, строителни материали, автоаксесоари и др. В голяма част от магазините са оградени “горещи точки”, предлагат се пилета на грил, прясно изпечен хляб, хлебни изделия и закуски, както и изпечени на място месо и месни деликатеси.[1]

“Прогрес М”, докато постоянно има предвид самостоятелността и нуждите на търговците на дребно, желае да укрепва и подобрява позицията си, като увеличава броя на търговските си обекти и оборота си. Една от главните цели е да подобрява сигурността и качеството на управление на разпределението, което в бъдеще ще бъде подпомогнато от унифицирана компютърна мрежа. "Прогрес М" прави всичко, за да снабдява както обектите си за търговия на едро, така и тези на дребно по възможно най-добрия и най-бързия начин, като увеличава транспортните си средства. Целта на "Прогрес М" е да се превърне в една от най-големите вериги на търговия на дребно в България, като предлага на търговските обекти в съседните страни да се присъединят към мрежата й.

Прогрес М” се стреми да осигури нови европейски възможности за своите клиенти. В нейните магазини от цялата страна вече е факт електронното разплащане. Прогрес М има в градовете София, Плевен, Велико Търново, Габрово, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. Конкуренцията в лицето на другите вериги е един сериозен коректив. Прогрес М има предимствата, които другите нямат. Докато другите търговски вериги позиционират своите магазини предимно в София-град, то Прогрес М присъства в 6 български града. Има и складови бази в близост до супермаркетите.

Търговска верига “Прогрес М” залага на евтини и достъпни стоки за потребление. Основната цел на фирмата е именно потреблението. На централно място е клиентът и неговите желания и потребности.  Търговска верига “Прогрес М” залага на предлагането на разнообразно количество стоки, които влизат в промоции на всеки две седмици на атрактивни цени, продукти. Стоките в секторите за бързооборотни стоки се зареждат всеки ден.

………………………………………………

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Сложната икономическа обстановка в страната след разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ през 1989г. и навлизането на страната ни от планова към пазарна икономика, постави нови изисквания към трудовите ресурси във фирмата. Тези нови изисквания са породени от принципно новите икономически условия и фактори на прехода, както и до внедряването на западен опит и традиции, които повишиха значително изискванията към планирането, подбора, обучението и мотивираността на персонала. Планирането на персонала в една компания трябва да е непрекъснат процес, който трябва да отчита освен измененията във външната среда на влияние, но и вътрешните особености на дейността си – възможности за инвестиции и разширяване на дейността, възможности за иновации и инвестиране в трудовия капитал и т.н. По отношение на подбора, той е от съществено значение за дейността на фирмата и нейната ефективна работа. Добре обученият и мотивиран екип и персонал е предпоставка за по-ефективна работа, което пряко рефлектира върху управленския, производствения процес във фирмата. Обучението във фирмата трябва също де е непрекъснат процес, тъй като добре обучения персонал е силно конкурентно предимство на фирмата на пазара и важна предпоставка за бъдещи възможности на работа и развитие. Изграждането на мотивационна програма и мерки за стимулиране работата на персонала от своя страна е само следствие от изградената такава мотивационна стратегия във фирмата, тъй като добрите служители остават във фирмата ако имат достатъчно стимули, състоящи се в добри условия на работа, мотивираност в процеса на професионално израстване, мотивираност с помощта на материални или морални стимули. Това също е силно конкурентно предимство и фактор за повишаване на производителността и ефективността на фирмата.

………………………………………………..

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995 г.;

2.      Андреева, М. – Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995 г.;

3.      Армстронг, М.- Управление на човешките ресурси, Б, “Делфинпрес”, 1993 г., с. 76;

4.      Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Университетско издателство "Стопанство", С., 1999 г,

5.      Джарова, Юлия. Промяната: Стратегия на българската фирма: изследване /Юлия Джарова - София: Диограф, 1991 год./

6.      Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство "Стопанство", 1993 г.;

7.      Жеглов, Любен. Курс по индустриален мениджмънт: кн. 1 /Любен Жеглов - Габрово: ТУ Васил Априлов, 1992 год./ Кн. 1 : Икономика на предприятието - 1992 год.

8.      Захариев, Еленко. Индустриален мениджмънт/ Еленко Захариев - В. Търново: Абагар, 2002 год./

9.      Иванов, И., Георгиев, Г. – Основи на мениджмънта, Пловдив, “Полиграф”, 1995 г.;

10. Илиев, Йосиф и др. Организация на индустриалното предприятие: Избрани проблеми / Йосиф Илиев, Параскева Нейкова, Юлия Маринова - София: Унив. изд. Стопанство, 1992 год./

11. Каменов, К. – Мениджмънт, В. Търново, 1998 г.;

12. Кънчев, Марин. Основи на управлението: ч. 1 - /Марин Кънчев - София: Албатрос, 1999 г.;

13. Маринов, Г., и др. Икономика на предприемаческата дейност, С., 2001 г.;

14. Маринова Ю. – “Организация в индустриалните предприятия – накъде?”, УИ “Стопанство”, 1993 г.

15. Маринова Ю., Попов Г. – “Икономика и организация на индустриалната фирма”, С., Горекс Прес, 2001 г.

16. Недялкова, А. – Управление на човешките ресурси, С, ИК ”Люрен”,1999 г.

17. Панайотов, Димитър. Психология на управлението: Парадигма на успеха: Измерения и тенденции на модерния свят / Димитър Александров Панайотов - София: Унив. изд. Стопанство, 1999 г.;

18. Стоянов, Д. Индустриален маркетинг, София; И.К. “Дионис” 1997 г.

19. Тодоров, К., “Стратегическо управление н в малките и средните фирми”, София, 1997 г.

20. Узунова, Ф.- Мениджмънт на персонала, В, ТУ, 1995, с. 139.

21. Шопов Д.; Стефанов Л.; Паунов М.; Икономика на труда, Университетско издание - София, 1997г.

22. Кодекс на труда, Издателство "Тракия - М", София, 2004г.

23. Конвенция № 95 за закрила на работната заплата, Д.В. бр. 37/97г.

24. Конституция на Република България, Д.В. бр. 56/91г.

25. Наредба за допълнителни и други трудови възнаграждения, ПМС № 133/1993г., Д.В. бр. 67/1993г.

26. Наредба за елементите на брутното трудово възнаграждение и други плащания и обезщетения, Д.В. бр. 11/1999г.

27. Вътрешни правила за работната заплата на “Прогрес М”

28. Правилник за вътрешния финансов механизъм на “Прогрес М”

29. Вътрешни правила за качеството на услугите в “Прогрес М”

 

 

Темата е разработена 2008 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2007 г.

 

Ключови думи:

мотивация, заплащане на труда, управление на човешките ресурси, теория на Маслоу и Херцбърг, стратегии за успех на ръководителя, връзка между производителност и заплащане на труда, ефективност на фирмата[1] По информация, предоставена от фирмата и от личния й сайт в Интернет.


Търси за: мотивация | заплащане труда | управление човешките ресурси | теория Маслоу Херцбърг | стратегии успех ръководителя | връзка между производителност заплащане труда | ефективност фирмата

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker