Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

 

 


ФАКУЛТЕТ

"ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ"

 

 

Реферат

 

на тема:

 

Организация и иновационни организации – същност и измерения

 

 

дисциплина: Организационни иновации, квалификация и преквалификация на персонала

 

град Пловдив

~ 2010 г.~

 

Съдържание

 

УВОД.. 4

 

1. НОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИДЕИ.. 5

1.1. ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ.. 5

1.2. РЕИНЖЕНЕРИНГЪТ НА ОСНОВАТА НА БИЗНЕС – ПРОЦЕСИТЕ.. 6

1.3. СОВАЛКОВ РЕИНЖЕНЕРИНГ.. 7

1.4. “МРЕЖОВОТО УПРАВЛЕНИЕ” НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК   8

1.5. “ИНТЕЛИГЕНТНАТА ГРУПА”. 10

2. ОРГАНИЗАЦИОННАТА ИНОВАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТИПОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ.. 11

2.1. СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИОННА ИНОВАЦИЯ.. 12

2.2. ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЪНШНАТА СРЕДА ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ.. 13

2.3. ДЕЙНОСТНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ.. 15

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ   16

2.5. ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ.. 17

2.6. ИНТЕГРАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ.. 18

3. ИНОВАЦИИТЕ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ.. 18

3.1. МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ.. 20

3.2. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ.. 22

3.3. НАЧИН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ.. 23

3.4. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ.. 23

3.5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ.. 27

3.6. ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В “ДЕВОРА” ООД.. 28

4. КАПАНИ НА ИНОВАЦИЯТА.. 30

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 31

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 32

 

 

 

 

 

 

УВОД

 

Знанието, въплътено в продуктови, технологични и организационни иновации, отдавна е признато за важен фактор за икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт. Развитите държави осигуряват своя просперитет чрез изграждане на икономика, основана на знанието. Този избор ги изправя пред сериозни предизвикателства: как да се комерсиализира бързо натрупващото се ново знание преди да е морално остаряло, как да се синхронизират действията и взаимоотношенията между всички звена, имащи отношение към иновациите, как да се изгради ефективна система за технологично партньорство, как от управление на изследванията в рамките на фирмата да се премине към управление на системата на технологичните иновации и др. Научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са обекти на политиката както на отделните страни, така и на Европейския съюз.

Днес в условията на турбулентна динамика и период на преход от „Индустриална” към това, което наричаме „Постиндустриална” или „Информационна парадигма” на развитие проблемът за иновацията несъмнено придобива ключово и актуално значение както за развитието на човечеството като цяло, така и за неговите отделни компоненти. Тези отделни компоненти са както държавите и нациите, така и отделните полеви организации, били те от стопански, социален, военен и всякакъв друг характер.

            Синтезът между полевите организации ражда, това, което наричаме организационни иновации. В случая, когато става дума за институционалните организации, говорим за т.нар. социални иновации.

            …………………………………………..

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАТА ИНОВАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТИПОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИНОВАЦИИ

 

Като се има предвид актуалността и важността на феномена на организационната иновация следва ясно да определим същността и, както и да идентифицираме нейните основни параметри. При формулировката на това що е организационната иновация следва да се изходи преди всичко от разбирането за иновацията като такава. Иновацията може да бъде определена като „новост”, притежаваща качествено различна степен на усъвършенстване, нововъведение и новооткритие спрямо предходното, при което се постига значителен положителен ефект върху развитието на съответната сфера или обществото като цяло. Съответно вторият компонент в тази формулировка следва да бъде организацията. Последната пък определяме като „двама и повече души обединени от обща цел в дългосрочна перспектива и съвместяващи, коопериращи усилията си за нейното достигане”.

В този смисъл „организационната иновация” дефинираме като „качествено усъвършенстване, нововъведение и новооткритие в областта на организацията (вътрешно - организационните и  междуорганизационните взаимодействия) постигащо значителен положителен ефект както за дейността на организацията, така и за свързаните с нея заинтересувани страни или обществото като цяло”. Безспорно и тук както и при другите видове иновации може да се говори за това, че иновацията е процес.  Във времето, това което е било иновация, става нещо тривиално. Но от тази гледна точка може да се каже, че организационните иновации имат своите особености.

……………………………………………..

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Новият модел на развитие – “икономиката на знанието” и “обществото на знанието”, изискват нов тип човешки фактор. Изискват се хора с висока професионална подготовка, характеризираща се с непрекъснато усъвършенстване и повишаваща се квалификация. Но подготовката е само едната страна на въпроса. Другата е формирането на съответното иновационно мислене и действие на “Организационния човек”. Или казано по друг начин превръщането на последния в “Творчески” и “Иновационен човек”.

В тази връзка “творческият” или “иновационен модел на управление” нужен в средно или дългосрочна перспектива предполага дълбоки промени в организационната култура и структура, мислене и действие. Чрез мрежовата организация се преодолява вертикалното структуриране, което е контрапродуктивно на необходимостта от развитие на творческия потенциал на организацията. Последният е безалтернативно решение за успешно развитие в условията на турбулентност. Другият ключов параметър на философията на иновацията като основа на новия тип управление освен принципа на партньорството следва да бъде принципа на кросфункционалността. Една иновация, колкото и ценна да бъде тя по своите функционални възможности и параметри на действие има смисъл само, когато идва навреме. Т.е. позволява ни да решим даден въпрос преди той да се е превърнал в проблем. Това означа, че като носеща основа на философията на творчеството и иновацията следва да бъде посочен отново подхода на изпреварващото действие и активизма.

Изпреварващото действие – това означава, че иновацията следва да осигурява осъществяването на такава система от управленски и организационни действия, които имат “изпреварващ характер” спрямо определени, най-често външни, независещи от организацията и управленската воля фактори.

……………………………………………..

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

1.      Модели по управление на човешките ресурси, автор: Нако Стефанов, София 2008

2.      Управление на човешкия фактор, автор: Нако Стефанов, София 2008

3.      Иновациите – политика и практика, автор: Иван Георгиев, София 2004

4.      Бизнес обновяване или как да вземаме правилните решения, автор: Серджо Зийман, София 2005

5.      Управление и развитие на човешкия потенциал, автор: Соня Карабельова, София 2004

6.      Интернет

 

 

Темата е разработена 15. 01. 2010 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новите данни са от 2008 г.

 

Ключови думи:

иновационни организации, квалификация и преквалификация на персонала, реинженеринг, иновации в малките и средни предприятия, управление на човешкия фактор, кросфункционалност, понятие за организационна култура


Търси за: иновационни организации | квалификация преквалификация персонала | реинженеринг | иновации малките средни предприятия | управление човешкия фактор | понятие организационна култура

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker