Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Пловдивски университет “Пайсий Хилендарски”

 

Факултет Икономически и социални науки

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Фирмена култура

 

На тема:

Влияние на фирмената култура и комуникация върху продажбите

 

 

 

Специалност: Управление на човешките ресурси

 

 

 

град Пловдив, 2010 г.


Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Фирмена култура. 4

3. Фирмена култура и комуникация. 6

4. Фирмената култура – двигател за продажбите. 9

5. Заключение. 10

Използвана литература. 12

 


1. Увод

Фирмите са уникални, както всеки човек е уникален. Всяка организация има своя история, видове комуникации, системи и процедури за поставяне на задачи, визия, мисия, митове, които в съвкупността си образуват уникалната организационна култура. По своята същност тя е стабилна, а изключенията се свързват с кризисни периоди. Ръководителите на фирмите обсъждат типа на най-желаната за компанията вътрешна среда, а определящата характеристика за повечето култури е, че те са символни представи, които формират убежденията и ценностите на служителите. Представата за културата на организацията се получава обикновено от историята за “живота” на компанията, изразените идеали в лозунгите и приетите процедури на събрания.

С времето фирмената култура пуска дълбоки корени, тъй като привлича и задържа онези служители, които споделят нейните ценности и нагласи. Работниците са привлечени към онази култура, която е най-предпочитана от тях в зависимост от характеристиките на работната среда.

Не може да съществува една единствена “най-добра” култура за всички фирми. Тя се определя от целите на организацията, спецификата на отрасъла, природата на конкуренцията и други фактори на обкръжаващата среда. Фирмената култура може да е единна или многообразна, т.е. да се състои от субкултури (специфична среда в подразделенията, филиалите, заводите или отделите).

 

.................................................

 

Фирмите обикновено включват 3 нива в йерархията (като изключим междинните такива – организатор на група, тийм лидер и т.н.). Нивата са следните – висш мениджмънт, мениджмънт и служители. Комуникацията между всяко от тези звена във вертикала е двупосочна.

От висшия мениджмънт постъпват ресурси (бюджет) и изисквания към мениджърите, а от мениджърите нагоре се изкачват изисквания (за бюджет за отдела) и рапорти за свършената работа.

От мениджърите към служителите се движи бюджетът и изискванията към работата. От служителите към мениджърите пък са насочени изисквания към подпомагащи продажбите действия и репорти за свършената работа.

От това става ясно, че мениджърите са между чука и наковалнята. Те трябва да отговарят на изискванията на двете страни и да преразпределят бюджета спрямо желанията на тези две страни. Тези желания са най-често разнопосочни, тъй като висшите мениджъри се стремят към минимизиране на разходите (бюджета), а търговците към улесняване на работата си или максимизиране на бюджета.

 

.........................................

 

Между отделите и служителите има разбирателство, комуникацията между тях е гладка, усилията им са конструктивни и са насочени към постигане на поставените цели пред фирмата, а когато има проблеми – те се разискват открито и се търсят не виновни, а начини за преодоляване на затрудненията.

В такава среда се случва следното:

o                   Търговците могат да разполагат с достатъчно информация за продуктите и услугите, които продават.

o                   Търговците могат винаги да разчитат на подкрепата на производствениците или отдела за поддръжка за съвет и подкрепа за разглеждане на клиентски поръчки и за развитие на отделни клиентски казуси.

o                   Клиентът вижда фирма, заинтересована да реши неговия проблем като му достави продукт или му окаже услуга. Всеки отделен неин представител му помага да подобри нещо в бизнеса. Това, което търговците обещават, не противоречи на това, което се случва след продажбата – продуктите са с очакваното качество, екипът по поддръжката пристига навреме и е компетентен.

 

.....................................................

 

Постигането на най-важните стратегически цели на предприятието изисква мобилизиране на общите съзнателни усилия на целия персонал на основата на общи за всички ценности и норми. Това означава, че в основата на ефективното функциониране на организацията стои фирмената култура, чиито характеристики съответстват на принципите на възприетата стратегия.

Чрез изпълнението на своите функции фирмената култура задоволява както потребностите на персонала от обвързване, идентичност и самоосъществяване, така и потребностите на фирмата от координирано поведение и насочен растеж. В резултат на това, изграждането на култура, изпълняваща успешно основните си функции подобрява производствено – икономическите показатели на фирмата.

 

.....................................................

 


Използвана литература

 

 

1.                  Управление и развитие на човешкия потенциал, автор: Соня Карабельова, изд. Класика стил ООД, София 2004 г.

2.                  Фирмена култура и комуникация, автор: Любомир Стойков

3.                  www.marketingburkan.com

4.                  www.gvtrend.com

5.                  www.predpriemach.net

6.                  www.bgstuff.net

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

фирмена култура, функции на организационната култура, фирмена комуникация, елементи на фирмената култура

 


Търси за: фирмена култура | функции организационната култура | фирмена комуникация | елементи фирмената култура

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker