Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Управление на качеството

 

 

На тема:

Концепцията „Хошин Канри”

 

 

 

Специалност: Корпоративно управление

 

 

 

2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение. 4

1. Преглед на концепцията Хошин Канри. 5

2. Същност на системата за планиране Хошин Канри. 7

3. Значение. 8

4. Процес. 8

5. Цел на Хошин Канри. 9

6. Първични подходи в концепцията. 11

7. Методологията Хошин. 12

8. Предпоставки за изграждане на система за управление на политика. 15

9. Ежедневни система за управление. 18

10. Транс-функционална система на управление. 19

12. Създаване на дългосрочна политика. 21

13. Създаването и разполагането на годишна политика. 22

14. Прилагането на годишната политика. 23

15. Изпълнение на ежегодната политика. 24

16. Изучаване на дългосрочна политика и ежегодна политика с незабавно предприети мерки  24

17. Ползи от политическото управление. 25

Резюме. 26

Използвана литература. 30

 


Въведение

 

Всяка година компании губят стотици, ако не и хиляди часа и долари в подготовката на техните краткосрочни и дългосрочни бизнес планове. За съжаление, много от документите, създадени по време на този процес, след това са отхвърлени – оставени върху рафтовете да събират прах вместо да се използват в управлението на организациите. Често това е така, защото плановете са били базирани на произволни цели, неправилно изтълкувани данни, краткосрочни мислене и стратегии, които не водят до по-добро отговаряне на нуждите и изискванията на клиентите.

Какво могат да направят организациите за преодоляване на тези проблеми? Как могат да разработят краткосрочни и дългосрочни бизнес планове, които да ги придвижат към, или да им помогнат да поддържат своята конкурентноспособност на техния пазар? Управленската политика/ концепция, често наричана и стратегическо управление на качеството и управление чрез политики, е система за извеждане на една организация от посочването на-до осъществяването на визията й. В Япония тази концепция се нарича hoshin kanri. В буквален превод "ho" е "посока", докато "shin" означава "игла". Заедно, "ho" и "shin" могат да се сравнят с стрелката на компаса, показваща коя посока да се поеме или коя политика да бъде възприета. "Kanri" е комбинация от управление или администриране и разгръщане. По този начин, hoshin kanri е преведен от американците като политика на разширяването.

 

…………………………………

 

2. Същност на системата за планиране Хошин Канри

 

Hoshin Kanri е система за планиране, използваща методология за определяне на дългосрочни и ключови цели. Без да се пренебрегват ежедневните мерки, необходими за постигането на успех в бизнес. Тя се стреми към постигане на дългосрочните цели за период от две до пет години.

Hoshin гарантира, че всеки в организацията работи за постигане на същите цели. Планът се задвижва отгоре – от ключови нива и от ключови бизнес играчи. Управлението идентифицира потребностите и възможностите на най-високото йерархическо ниво. От стратегическо значение са годишните цели, и плановете направени за постигане на целите.

Използват се методи, за проследяване на действията, измерване на напредъка и анализ на предишния опит за подобряване на процеса на планиране на Hoshin.

 

…………………………………

 

Hoshin гарантира, че всеки в организацията работи за целите на организацията. Планът е йерархичен.

Процесът hoshin се вмества под чадъра на управленската философия за тотално управление на качеството. Подобреният цикъл на Планиране-Изпълнение-Проверка-Коригиращи действия присъства многократно в плановете за развитие, прилагане и преглед.

Използването на PDSA цикъла в стратегическото планиране гарантира, че:

·                   Плановете са разработени по-систематично.

·                   Напредъкът по отношение на плановете се наблюдава внимателно.

·                   Промени в плановете се правят, когато е необходимо.

·                   Основните цели са постигнати.

·                   Самия процес на планиране е стандартизиран.

·                   Процесът на планиране непрекъснато се подобрява.

·                   Организационно обучение се реализира.

Основната предпоставка стояща зад hoshin планирането е, че най-добрият начин да се постигне желания резултат е да се гарантира, че всички служители в организацията разбират дългосрочните цели и посока на организацията, и че те работят в съответствие с плана, целящ превръщане на визията в реалност. Вторият аспект на плана е, че той съдържа основните процеси, които трябва да се изпълнят за осигуряване на непрекъснато усъвършенстване на организацията и на ключовите бизнес процеси. По същество, всичко се насочва в една посока, с усещане за контрол.

 

……………………………………

 

Транс-функционалното управление е втората система, която трябва да бъде действаща преди да може политиката за управление на система да работи ефективно. Транс-функционалното управление е подобряване на цялостната система по въпроси, които обхващат цялата организация като качество (на даден продукт или услуга), цена, доставка, безопасност и морал. Тази система е изградена върху елементите от ежедневната система за управление, както и на други условия, посочени в предишния раздел. Екипите на транс-функционалното управление са основно отговорни за текущо наблюдение на транс-функционалните работни процеси.

 

Елементите на транс-функционалната система за управление включват:

·                   определянето на онези транс-функционални работни процеси, които са критични за текущото управление на мисията и визията на организацията. Както бе споменато по-рано, те могат да бъдат идентифицирани чрез проучване от ръководството на всички работни процеси на ниво задачи в организацията. Веднъж щом тези работни процеси са идентифицирани, екип по текущо управление на транс-функционално управление, съставен от супервайзори и мениджъри, представляващи различни функции от цялата организацията, е назначен да ръководи този процес на работа;

 

…………………………………………

 

Връзката между политика, взаимосвързания, и ежедневното управление е комплекс, динамичен, както и уникален за всяка организация. Елементите на системата на политическо управление са изградена под въздействието на взаимността на ежедневните управленски дейности. Въпреки че по-голямата част от задачите и процесите на управление са доведени от работните групи в ежедневното управление до достигане на организационната мисия, някои от тях имат за задача също така да управляват процеса и нивото на работа, което служи на организацията за определяне на нейната визия. Нейните дейности, целящи постигане на визията й, влияят върху ключовият взаимосвързан работен процес (качество, цена, доставка, сигурност, и морал). Взаимосвързаното и ежедневно управление (вътрешна функция) на целите трябва да бъде подредено така, че работата свършена на работното ниво на групата да доизгради визията вместо да осъществява връзка със стари, миналогодишни планове.

Изтласкването на организацията от визия към действие не е проста задача. Нито една организация не е открила перфектния отговор, а той зависи от това всяка организация да намери свой собствен такъв, основан на качествена философия.

Сама по себе си концепцията Хошин, представляваща една такава философия, бива формулирана на база опита на компаниите Toyota, Komatsu, Bridgestone и други. Тя получава бързо разпространение и става един от главните компоненти на Кайдзен системите.

 

……………………………………

 


Използвана литература:

 

1. Eureka, W. and Ryan, N. T he Process-Driven Busines s. MI: American Supplier Institute, Inc., 1990.

2. Silverman, L. "The Changing Role of First-Line Supervisors." Paper presented at the North Central Deming Management Forum, June 1991.

3. Pearce II, J. A. "The Company Mission as a Strategic Tool." S l oan Management Review, Spring, 1982.

4. Bennis and Nanus, 1985 book on leadership.

5. Silverman, S. "Visions and Missions: Strategic Planning Systems Need Both," Working Paper, University of Pittsburgh, April 1990.

6. Silverman, L. "Shifting Quality Methods from 'Add-On Work' to the Way You Do Business." Paper presented at the Rocky Mountain Quality Conference, June 1991.

7. Silverman, L. "Realizing a Dream: Integrating Quality into Day-to-Day Work." Paper presented at the Rocky Mountain Quality Conference, June, 1992.

8. Silverman, L. and Propst, A. "Coaching Process Improvement Teams." Paper presented at the 1991 ASQC Fall Technical Conference, October 1991.

9. Beachell, E. J., and Monda, M. "What you can do with a T-Test: A Practitioner's Guide." 1991.

10. Akao, Yogi. ed. H o shin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM. MA: Productivity Press, Inc., 1991.

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа схеми.

 

Ключови думи:

концепцията Хошин Канри (Hoshin Kanri), система за планиране, мотодологията Хошин, система за управление на политика, политическо управление, транс-функционално управление, управленски системи, Деминг


Търси за: система планиране | система управление политика | политическо управление | транс функционално управление | управленски системи | Деминг

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (49 лв)  44.10 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker