Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (92 лв)  73.60 лв Нова цена!


 

 

Дипломна работа

 

На тема:

 

СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 

2009

 

 

Съдържание

 

Въведение. 3

 

1. Литературен обзор. 8

1.1. Характеристика на понятието „лидерство”. 8

1.2. Характерни особености на мениджъра като лидер. 25

2. Статут на мениджъра и на лидера. 31

3. Емпирично изследване. Цел, задачи и методика на изследването. 35

4. Резултати от емпиричното изследване. 54

 

Заключение - изводи и препоръки, водещи проблеми. 64

Използвана литература. 66

 

 

 

 

 

 

Въведение

 

Днес организациите са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Самата глобализация става възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология. Съвременният пазар  трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло и лидерските умения и способности за изграждането на функционираща организация на работа. Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла организацията да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.

Поради това все по-нарастваща е необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица. Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване  на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските решения, както и от възможностите на силните лидери да управляват, мотивират и организират трудовите ресурси във организацията. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал и организационно управленско мислене. Основно трябва да се наблегне на организацията на управление с оглед осъществяване на ефективно управленска структура по екипи и звена на работа в зависимост от спецификата на организацията.

………………………………………………

 

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в СД ”АПМП – ГП - МЕДИКУС” да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси, трудностите и предизвикателствата пред служителите, самото планиране и мотивация на трудовия персонал, както и да се разгледат отрицателните аспекти на цялостния процес на управление на трудовите ресурси в търговските организации. Практически управлението на трудовите ресурси е обвързано с възможностите организацията да стане конкурентноспособна и да прилага стандартите за качество на обслужване и качество на управление на човешките ресурси. Именно за това решаваща роля има и лидерът – формален или не в организацията.

На базата на така разгледаните и анализирани проблеми в организационно управленската структура на организацията да се търсят възможни алтернативи и решения с оглед развитие в максимална степен на ефективен персонал и удовлетворяване изискванията на клиентите и партньорите на организацията. Това става възможно чрез развитието и усъвършенстването на цялостна интегрирана, съобразена с икономическата обстановка и положение в страната, стратегическа и оперативна система за управление на трудовите ресурси във организацията с оглед превръщането им в организации от хора, а не в стопански, машинен и сграден фонд.

…………………………………………………

 

3. Емпирично изследване. Цел, задачи и методика на изследването

 

Обща характеристика на анализираната фирма:

Медицински център ”МЕДИКУС-Д-Р АНЕЛИЯ МУШАНОВА, ВАДИМ МУШАНОВ &СИЕ” е открит на 3.06.2000 год. Неговата цел е да осигури професионално медицинско обслужване, благодарение на високо класифицирани специалисти. В центъра работят над 10 лекари - специалисти от 5 различни области на медицината. Медицинският център разполага с най-модерна диагностична апаратура, оправдаваща съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добра медицинска практика.

По-важните документни, съставляващ вътрешната нормативна уредба в организацията, са:

• организационна и управленски структура;

• правилници (правила) за работата на колективните организма управление и на функционалните отдели и служи;

• длъжностни (щатни) и поименни (щатни) разписания;

• длъжностни характеристики;  

• индивидуални трудове договорни;

• Правилник за вътрешния трудов ред;

• Правиха по безопасността на труда;

• Колективен трудов договор;

• Вътрешни правила за работната заплата;

Връзките в дейността на предприятието се характеризират чрез комуникационните канали, които съединяват отделните отдели и направленията към тях. Комуникационните канали в организацията и взаимодействието се осъществява в следните насоки:

1)                Вертикални комуникационни канали:

Ø                 изходящи канали (отгоре надолу) – чрез тях се предава информация от по-високите равнища към по-низшите равнища на управление. Уточняват се задачите, посочват се начините които трябва да се изпълнят, подават се инструкции и заповеди, извършва се контрол;

Ø                 възходящи канали (отдолу нагоре) – осигурява се предаване на информация от направленията към отделите и висшето ръководство. Тази информация служи да се изработва обосновани управленски решения. Тези комуникации играят ролята на обратна връзка посредством отчети, сведения и др.

………………………………………….

 

 

Използвана литература

 

1.                 Борисов, В. Здравен мениджмънт с основи на здравната политика.2003

2.                 Борисов, В. Воденичаров, Ц. Реалности на здравната реформа.

3.                 Борисов, В. Стратегически здравен мениджмънт - философия и практика.

4.                 Борисов, В. Здравен мениджмънт ”Азбука на здравния мениджмънт”

1.        Борисов, В. Здравен мениджмънт и основи на здравната политика,С.2003

2.        Борисов, В. Здравната политика и мениджмънт.С.1998,с.150

3.        Борисов, В. Мениджмънт на организационната промяна в здравеопазването, П,19971с.48

4.        Воденичаров, Ц. Попова, С. Медицинска етика

5.        Воденичаров, Ц-7-те разлики между лекаря и здравния мениджър

6.        Ново обществено здравеопазване под редакцията на прф. В. Борисов, проф. Ц. Воденичаров, доц. З. Глутникова С.1998

7.        Генев, Кольо, Умеем ли да вземаме управленски решения, “Образование и квалификация КГ”, София, 1993 г.

8.        Иванов Л. Основи на здравния мениджмънт. София, Медицина и физкултура, 1992, 166 с.

9.        Коен, У. Новото изкуство на лидера. С, Класика и стил, 2001.

10.    Ландсбърг, М. Основи на лидерството. С, Класика и стил, 2000.

11.    Морис, С, Г. Уилкокс, Е. Нейсъл. Как да бъдеш лидер на печеливш екип. С, ИнфоДар, 2000.

12.    Мюлер, Радостина, Управленски решения, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1993 г.

13.    Попова, С. Социални измерения на здравния мениджмънт, 2004

14.    Сотирова, Д. Организационно поведение и култура, 2007 

15.    Станулов, Никола, Рангова теория за индивидуално и групово вземане на решения, Издателство на БАН, София, 1989 г.

16.    Сурчева, Ж. Мотиви за избор на медицинска професия и тяхното измерение през периода на обучение във висшето учебно заведение, Автореферат на дисертационен труд, София, 1998

17.    Сурчева, Ж. Признанието на сестринския труд и достиженията на работното място: отношение на персонала и мениджърите, Здравен мениджмънт, 2, 2002, № 2, 45-47.

18.    Сурчева, Ж. Трудовата мотивация – обзор върху някои теоретични постановки, Здравен мениджмънт, 3, 2003, № 5, 18-28

19.    Танева, А. Лидерството: управление извън господството. УИ.; С.; 2005г.;

20.    Томов, Т., X. Александров, И. Иванов, Р. Чичек. Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения, Динамика Консулт ООД

 

 

Темата е разработена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

стил на лидерство, мениджмънт в здравна организация, управление на микроравнище, анализ на мотивацията на персонала, трудови ресурси в организацията, здравен мениджмънт, здравна политика


Търси за: стил лидерство | мениджмънт здравна организация | управление микроравнище | анализ мотивацията персонала | трудови ресурси организацията | здравен мениджмънт | здравна политика

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (92 лв)  73.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker