Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Концептуална схема за стратегическо мислене в бизнеса и методи за изследване на конкурентоспособността”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Условие на казуса. 2

Решение на казуса. 4

1. Ключови въпроси и опорни елементи в спецификата на изграждане на конкурентни позиции на “Воден стандарт” град Перник. 7

3. Основните предпоставки за ефективното лидерство са насочени в следните умения, компетенции и задачи на функционалните лидери (мениджъри) в компанията:  11

4. Стратегиите за промяна и развитие на база на така формулираните концептуални постановки. 12

Използвана литература. 14

 

Условие на казуса:

Гръцката фирма “Воден стандарт” /Water Standard Ltd/ град Перник, собственост на Гръцкия консорциум WS Ltd изгражда в града собствени четири производствени бази за производство на санитарна керамика и изделия за банята. Във всеки един конкретен завод работят около 400 - 450 души персонал, обособени на различни работни групи, сектори и смени на производство. Към всеки един завод има изградени обслужващи административни звена в съответствие с Европейските и национални трудови правни норми и в съответствие с изискванията за безопасност на труда към Агенцията по заетостта. Предприятието дава възможности и на своите служители да членуват в двата профсъюза към заводите. Средната работна заплата в производството е 654.00 лева, а в администрацията е 812.00 лева. Към всяко едно предприятие има изградени отдели по маркетинг, планиране на производството и пласмента на готовата продукция и стоковите потоци, отдел за връзки с обществеността и отдел за човешки ресурси. “Човешки ресурси” активно работи с Професионален център за квалификация и преквалификация “Елиаз Бизнес консултинг” ЕООД и чрез него то е сключило договори с Агенцията по заетостта и регионалните бюра по труда в градовете Елена, Перник, Велико Търново. По програмата за трудова заетост към АЗ и Бюрата по труда, “Форма вита стандарт” град Перник годишно наема между 100-130 човека от различни социални и етнически групи в региона.

Предприятието има изграден и информационен и статистически център в който работят на хонорар служители от софийска агенция за ПР и маркетингови и пазарни проучвания и анализи. Чрез тази агенция ръководството на фирмата се запознава с основните предпоставки и тенденции в пазара на труда както в регионален мащаб, така и в национален, което е свързано с амбициите му да пренесе и разшири своето производство и в други райони на страната. Чрез статистическите данни и преките запитвания относно характера на работа, мениджърският екип в най-пълна степен е разработил своята политика по отношение управлението на човешките ресурси вътре във всяко едно предприятие, мотивацията и подбора на кадри, допълнителното обучение и преквалификация, както и основните изградени права на работниците и служителите в заводите, които за 2007 година са приблизително 4 000 човека. Гръцката фирма “Форма вита стандарт” град Перник печели три последователни години престижното отличие на Европейската комисия по правата на работещите за Източна Европа със седалище в Прага, за най-успешно развиваща се фирма по отношение управлението на човешките си ресурси.  В тези свои цели Ръководството се стреми да спазва в най-пълна степен европейските изисквания относно защитата интересите на своите работници и служители, основните им права, стриктно съблюдавайки техните задължения и отговорности.

................................................................................................................................

3. Основните предпоставки за ефективното лидерство са насочени в следните умения, компетенции и задачи на функционалните лидери (мениджъри) в компанията:

1)     Самосъзнание - емоционално самосъзнание (способност да се разчитат и разбират собствените емоции, да се познава тяхното влияние върху изпълнението на работата, взаимоотношенията и начините да се впечатлява) акуратна самооценка (реалистичност по отношение развитието на своите силни и слаби страни) самоувереност (устойчиво позитивно чувство за собствената си ценност)

2)     Самоуправление.

3)     Социално съзнание.

4)     Социално умение.

...............................................................................................................................

Използвана литература:

1.      Арм­с­т­ронг, „Уп­ра­в­ле­ние на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си”, София, 1993 г.;

2.      Джон­сън, „Ед­но­ми­ну­т­ни­ят ме­ни­джър”, София, 1989 г.;

3.      Евгениев, Г., „Основи на управлението на човешките ресурси”, 1993 г.;

4.      Николов, Н., „Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията”, София, 2002 г.;

5.      Пи­търс, У., „Към съ­вър­шен­с­т­во във фир­ме­но­то уп­ра­в­ле­ние”, София, 1988 г.;

6.      Ру­си­но­ва, В., „Пси­хо­ло­ги­ч­ни фа­к­то­ри за ефе­к­ти­в­ност на тру­да”, София, 1980 г.;

7.      Смит, У., „Пси­хо­ло­гия на ор­га­ни­за­ци­он­но­то по­ве­де­ние”, Вар­на, 1992 г.;

8.      Шо­пов, Ата­на­со­ва, „Уп­ра­в­ле­ние на пер­со­на­ла”, София, 1995 г.;

9.      „Пси­хо­со­ци­ал­ни про­б­ле­ми на тру­да” (сбор­ник), БАН, София, 1995 г.;

10.  Данни предоставени от компанията.

............................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от  2007 г.

Ключови думи: концептуална схема, стратегическо мислене, конкурентоспособност, Воден стандарт, управление на човешките ресурси, стратегии, работна сила, работна заплата, тежест на труда, обучение на персонала, организационна структура, конкурентни позиции, американски модел, ефективно лидерство, стратегическо управление

 

 

 

 

 

 

 


Търси за: концептуална схема | стратегическо мислене | конкурентоспособност | Воден стандарт | управление човешките ресурси | работна сила | работна заплата | тежест труда | обучение персонала | организационна структура | конкурентни позиции | американски модел | ефективно лидерство | стратегическо управление

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker