Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

КАЗУС

По дисциплината: Организационна психология

на тема:

Мотивация на персонала, лидерство

май 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въпрос 1. 3

(а) Резюме. 3

(б) От Вашето резюме, направено в (а), решете коя от теориите, изучавани в курса, обяснява най-добре мотивацията на всеки един от тях. Като използвате една или повече от мотивационните теории от учебника, обяснете кои от отговорите пасват добре на теорията и кои не. 4

(в) Използвайте идеите на курса, за да обясните кои действия на мениджъра биха довели до увеличаване и/ или намаляване на мотивацията на двамата души, които интервюирахте. 5

Въпрос 2. 7

(а)     Дайте определение на термина „лидерство” със свои думи. По същия начин обяснете и теорията за лидерството, която смятате, че е най-убедителна. 7

(б)     Опитайте да си спомните случай, когато сте участвали или наблюдавали ситуация на успешно ръководена група от хора на работното място. Опишете епизод, който илюстрира силните страни на лидера. 8

(в) Опитайте да си спомните случай, когато сте участвали или наблюдавали ситуация на неуспешно ръководена група от хора на работното място.  Опишете епизод, който илюстрира слабите страни на лидера. 9

(г)     Като се позовавате на отговорите си на въпроси (б) и (в), анализирайте силните и слаби страни на лидера. Предложете начини за подобряване на лидерството. 10

Използвана литература:. 12

 

Въпрос 1

(а) Резюме  

По-долу Ви представям резюме от проведено интервю на двама души и сравнителен анализ на гледните им точки по отношение мотивация им за извършване тяхната трудова дейност.

Основни въпроси, които бяха зададени при провеждане на разговора с тях за разграничаване нещата, които ги мотивират и демотивират за работа:

-         Характеристика на трудовата им дейност;

-         Да ми разкажат за моменти и събития в тяхната работа, в които са се чувствали изключително добре (зле), както и какво е предизвикало тези чувства у тях;

-         Изпитват ли определени потребности?

-         Чувстват ли се щастливи с работата си?

-         Съдействат ли си с колегите при извършваната от тях дейност?

-         Поемат ли отговорност при извършване на работата си?

-         Случва ли им се да отсъстват често от работа?

-         Достигат ли поставените си цели?

-         Как определят нивото на качество на своята трудова дейност?

-         Постигат ли навреме поставените им задачи?

-         Уважават ли своите ръководители и други?

1) 27-годишна жена, експерт в държавната администрация.

Интервюираната характеризира работния процес с високо натоварване, много и разнообразни задачи и добри взаимоотношения с колегите. Основните предимства на работата засягат естеството на самата работа. Тя оценява най-високо разнообразието и значимостта на изпълняваните дейности, както и екипния характер на работа.

Мотивиращите фактори, засягащи самия работен процес, са добрия микроклимат, възможностите за професионално - квалификационно развитие и обучение, които институцията и предоставя. Тях възприема не само като възможност за професионален растеж, но и за личностното си развитие. Високо мотивирана е от разнообразието и ежедневните предизвикателства, с които се сблъсква, а наградата и е удовлетворението от добре свършената работа. Именно това тя възприема като осмислящо професията и.

В заключение добавя, че обича работата си заради предизвикателствата, възможностите за обогатяване и усъвършенстване знанията и уменията си, както и ежедневните и контакти с хората. Оценява трудовата си дейност като значима във висока степен, тъй като оказва влияние не само върху другите хора в организацията, но има висока стойност за обществото.

Като най-неудовлетворителен аспект от работата си посочва: честото трудово пренатоварване (времеви натиск и твърде много работа) и нивото на заплащане, което определя като недостатъчно.

……………………………………………………………………………………….

Използвана литература:

1.      Ригио, Р., „Въведение в индустриалната / организационната психология”, 2003 г.

            ………………………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена през май 2010 г.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: мотивация, мотивационни теории, лидер, лидерство, силни и слаби страни, потребност, отговорност, компетентност, удовлетвореност, неудовлетвореност, цели, трудова дейност, Херцберг, Макклелънд, Фидлър, Хакмън, Олдъм

 

 

 


Търси за: мотивация | мотивационни теории | лидер | лидерство | силни слаби страни | потребност | отговорност | компетентност | удовлетвореност | неудовлетвореност | цели | трудова дейност | Херцберг | Макклелънд

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker