Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Стратегически мениджмънт

 

На тема:

Мениджъри – класификация, характеристики и функции. Управленски стилове.

Профил и развитие на «Пътстрой 92» АД София

 

 

2010 г.


Съдържание:
 

Увод. 3

1. Видове мениджъри – класификация, характеристики и функции. 4

1.1. Класификация на мениджърите. 4

1.2. Характеристики на мениджърите. 5

1.2.1. Мениджърски умения и роли. 5

1.2.2. Дилеми в мениджмънта. 6

1.2.3. Управленски умения. 6

1.3. Функции на мениджърите. 6

2. Управленски стилове. 9

3. Профил на “Пътстрой 92” АД София. 10

3.1. Предмет на дейност. 11

3.2. Организационна структура. 11

3.3. Производствена структура. 13

3.4. Стратегически позиции на пазара. 14

3.5. Възможност за стратегическо развитие. 16

4. Йозеф Шумпетер. 17

4.1. Биографични данни. 17

4.2. Трудове на Шумпетер. 18

Използвана литература. 19

 

Увод

 

Управление може да се характеризира като процес на непрекъснато интегриране на ресурсите и задачите за постигане на определени организационни цели.

През 1916 г. Анри Файол издига функционалния подход в мениджмънта и издига тезата, че всички мениджъри изпълняват сходни дейности, независимо от равнището на което се намират, дейността с която се занимават и организацията в която работят.

По своята същност управлението е процес на въздействие на управляващата система върху управляваната. Това въздействие се базира на определени принципи, използва определени методи и се реализира чрез своите функции.

 

Принципи на управление в съвременния мениджмънт са няколко основни.

§     Разделение на труда – специализацията на труда – хоризонтала и вертикална – води до повишаване на производителността чрез усъвъшенстване.

§     Дисциплината в управлението – подчиняване на правила и процедури.

§     Баланс между централизацията и децентрализацията в управлението.

 

…………………….

 

1.3. Функции на мениджърите

Според Питър Дракър мениджърите изпълняват пет основни дейности: определяне на цели, организиране, мотивиране и общуване, измерване и оценяване, развитие на хората. Те обаче могат да бъдат интегрирани в три основни съставки: функции, умения и роли, които мениджърите изпълняват. Например при управлението на фирмата, изпълнителният директор трябва да обхване всички дейности на фирмата – транспорт, маркетинг, финанси и т.н. да разбира техниките и методите на управление – да притежава определени управленски умения и да разпредели задачите между своите подчинени – да делегира права, които определят ролите, които всички участници изпълняват в цялостния процес на съществуване и опериране на фирмата.

Под функции на мениджмънта се разбира комплекс от логически взаимосвързани дейности, които се извършват от хора в управлението на организацията и са обединени от постигането нейните цели и задачи в рамките на техните задължения.

 

…………………….

 

Стиловете на мениджърите отдавна занимават специалистите. Те разграничават стилове за обработка на информацията, стилове за избор на решение, стилове за взаимодействие с подчинените и др.

Един от най-известните модели за управленските стилове е формулиран от Виктор Вруум. Той описва три основни стила – авторитарен, консултативен и работа в група.

Заставящ (авторитарен). Мениджър от типа "Прави каквото ти казвам", който контролира от близо служителите и мотивира чрез заплахи и дисциплина. Тези мениджъри вземат решението самосточтелно, като ползват информацията, с която разполагат в момента, или искат информация от подчинените си, след което отново вземат решението самостоятелно. Този ръководител не винаги казва на подчинените си какъв е проблема.

Авторитетен (консултативен). Ръководител от типа "Строг, но справедлив", който дава на служителите си ясни насоки и мотивира чрез убеждаване и обратна връзка за изпълнението на задачите. Тези мениджъри споделят проблема поотделно с подходящи подчинени, получават от тях идеи и предложения – поотделно, без да ги събира в група.

 

…………………….

 

“Пътстрой 92” АД по договори с Областното пътно управление София и Областно пътно управление Силистра изпълнява задачи по текущия ремонт, поддържането, снегопочистването и опесъчаването на пътища от републиканската мрежа с обща дължина над 1127 км на територията на Районите пътни служби София, Самоков, Ботевград, Костенец, Ихтиман, Елин Пелин, Силистра и Дулово. Дружеството има сключени договори за зимно поддържане с общините в Самоков и Горна Малина, с обща дължина над 85 км.

За изпълнение на задачи по текущия ремонт и поддържането дружеството разполага с малогабаритна техника, а за зимното поддържане с достатъчно специализирана техника – снегорини, пясъкоразпръсквачи, цистерни за луга, автогрейдери и товарачни машини, окомплектовани по изискванията на Изпълнителна агенция “Пътища”.

 

…………………….

 

Ръководството на дружеството се стреми към прилагане на оптимални управленски решения за непрекъснати подобрения качеството на работата, като стимулира активността на персонала и въвежда иновационни технологии и стратегии за развитие.
Не на последно място за постигане на високо качество в работата е осъществяването на взаимноизгодно дългосрочно сътрудничество с бизнес-партньори и доставчици.
В резултат от успешното развитие на Системата за управление на качеството по стандарта ISО 9001:2000 "Пътстрой 92" АД успява да отговори на интересите и потребностите на своите акционери. Постигането на добри финансови резултати при оптимизиране на разходите за пореден път свидетелства за качественото управление и високата квалификация на персонала.
 

Използвана литература

 

1.                 Дракър, П., Мениджмънтът в следващото общество, Изд. Класика и стил, София, 2006.

2.                 Станчева, А., Основи на управлението, ИК: Стено, Варна, 2003.

3.                 Drucker, P., The Practice of Management Heinemann Professional Publishing, 1989.

4.                 Официален сайт на “Пътстрой 92” АД София - http://www.patstroy.com/.

5.                 http://bg.wikipedia.org/wiki/Йозеф_Шумпетер

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата съдържа таблица и графика.

 

Ключови думи:

Видове мениджъри, класификация на мениджърите, мениджърски умения и роли, дилеми в мениджмънта, управленски умения, функции на мениджърите, управленски стилове, Пътстрой 92 АД София, организационна структура, производствена структура, стратегически позиции на пазара, възможност за стратегическо развитие, Йозев Шумпетер

 


Търси за: Видове мениджъри | класификация мениджърите | мениджърски умения роли | управленски умения | функции мениджърите | управленски стилове | организационна структура | производствена структура | стратегически позиции пазара | възможност стратегическо развитие

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker