Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Спортен мениджмънт

 

 

На тема:

Финансиране на спортните организации в България – източници, нови възможности и предизвикателства

 

 

 

София, 2010 г.


Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Постановка на проблема и литературен обзор. 3

3. Методика на изследването. 8

4. Анализ на резултатите и дискусия. 9

5. Изводи и препоръки. 15

Използвана литература. 17

 

 


1. Увод

 

Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) дефинира спортните организации, в качеството им на обществените такива, като сдружения с нестопанска цел, които могат да осъществяват дейност в обществена или частна полза. Те се водят с нестопанска цел, защото нямат право да разпределят печалба между членовете си, било то индивидуални (при спортните клубове) или колективни (при федерациите). В същото време това е първият закон (в сила от 1.1.2001 г., заменил стария Закон за лицата и семейството) който позволява на спортните организации да извършват стопанска дейност (трансфери; спортни услуги на гражданите срещу заплащане; рекламна и публицистична дейност, издавайки методически пособия; търговия със спортни стоки и права на интелектуална собственост), но приходите от тази дейност трябва задължително да отиват за постигане на формулираните в Уставите им цели.

Спортните организации осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по един или няколко вида спорт, развиват и популяризират физическото възпитание и спорта.

 

………………………

 

В края на 2007 г. спортните министри на страните от Европейския съюз участват в неформална среща в Лисабон, на която сериозно място в дискусията е отделено на статута на спортните организации. Общото мнение е за признаване на автономността на организациите при вземане на решения. Налага се също и виждането, че тяхната независимост трябва да бъде обвързана с отговорността, която носят, както и с пълната прозрачност при действията им и най-вече във финансовата сфера. Най-малкото, защото спортните организации ползват обществени средства и не могат да ги харчат безконтролно.

По силата на чл. 5 от Наредба №1 от 13.12.2002 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни обекти и съоръжения, спортните организации, които могат да подлежат на финансово подпомагане, се класифицират в няколко групи.

1) Спортни федерации, които:

·                 са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

·                 притежават спортна лицензия;

·                 имат валидно членство в съответната международна спортна федерация;

·                 развиват и администрират спорт с престижни или социални функции;

 

………………………

 

Националните спортни организации са доброволни сдружения на спортни клубове и/или спортни федерации, които формират осъществяването на националната спортна политика.

Статутът и функциите на спортните организации със специален статут (водещата национална спортна организация е Българският олимпийски комитет (БОК)) се определят от Олимпийската харта и собствения й Устав. Главното в предмета на дейност на БОК е да развива и защитава олимпийското движение в страната и да я представлява на олимпийски игри и други спортни прояви, организирани от Международния олимпийски комитет. БОК следва да подпомага олимпийските спортове, като заделя средства за научно-изследователска и приложна дейност за борбата срещу допинга и информационното осигуряване в спорта. Тази своя дейност БОК осъществява в тясно сътрудничество с Държавната агенция за младежта и спорта и останалите спортни организации (Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2009-2013 г.).

 

………………………

 

Не трябва да се допуска финансиране на спортни организации преди да бъдат сключени договори за предоставяне на финансови средства. При подписване на анекси трябва да се спазват процедурите при сключване на основния договор – по този начин ще се прецизира процедурата по финансиране.

Финансирането на други спортни организации с оглед неправилното им приравняване към условията и реда на финансово подпомагане на спортните организации също трябва да се преразгледа, за да се осъществи по-голям контрол.

Контрол трябва да се упражнява и при изразходването по предназначение на допълнително отпуснати целеви финансови средства, както и да се подобри координацията между звената, имащи отношение към финансирането на спортните организации, с цел подобряване на последващия контрол.

Тъй като отчетността е много важна за всяка една дейност – поради намаляване на възможностите и начините за злоупотреби чрез това – необходимо е спортните клубове да предоставят в съответните федерации периодични отчети за изразходваните финансови средства по целесъобразност и видове спортни мероприятия.

 


Използвана литература

 

1.      Иванова, О., "Финансиране на спортните сдружения (НПО)", 2009., http://ngo.flgr.bg

2.      Калайков, Й., "Спонсорските отношения в спорта", НСА Прес, София, 1998.

3.      Закон за физическото възпитание и спорта (Обн. ДВ. бр. 58 от 9 Юли 1996 г., изм. ДВ. бр. 53 от 4 Юли 1997 г., изм. ДВ. бр. 124 от 27 Октомври 1998 г., изм. ДВ. бр. 51 от 4 Юни 1999 г., изм. ДВ. бр. 81 от 14 Септември 1999 г., изм. ДВ. бр. 53 от 30 Юни 2000 г., попр. ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2000 г., изм. ДВ. бр. 64 от 4 Август 2000 г., изм. ДВ. бр. 75 от 2 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8 Октомври 2002 г., изм. ДВ. бр. 120 от 29 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр. 96 от 29 Октомври 2004 г., изм. ДВ. бр. 88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 36 от 2 Май г., изм. ДВ. бр. 41 от 22 Май 2007 г., изм. ДВ. бр. 46 от 12 Юни 2007 г.

4.      Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Изм. ДВ. бр. 105 от 22 декември 2006 г. www.lex.bg.

5.      Наредба №1 от 13.12.2002 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни обекти и съоръжения (обн., ДВ, бр. 118 от 20 декември 2002 г.; Решение №5484 на ВАС от 2003 г. - ДВ, бр. 54 от 2003 г.; изм., бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; изм., бр. 17 от 22 февруари 2005 г.)

6.      Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.2007 г., в сила от 2.03.2007 г.)

7.      Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2009-2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата съдържа таблици, графики.

 

Ключови думи:

Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), финансиране на спортни организации, Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС), Български спортен тотализатор, спонсорство, спортна собственост, финансово подпомагане, източници на финансиране на спортните организации, спортни федерации, спортни клубове, обединени спортни клубове

 


Търси за: Закон юридическите лица нестопанска цел | финансиране спортни организации | Държавна агенция младежта спорта | Български спортен тотализатор | спонсорство | спортна собственост | финансово подпомагане | източници финансиране спортните организации | спортни федерации | спортни клубове | обединени спортни клубове

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker