Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Усъвършенстване на логистичната система на фирма „Нови мебели България” ЕООД

2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 4

Първа глава. 5

Място и роля на логистиката в системите за мениджмънт на фирмите. 5

1. Същност, роля и цели на логистиката. 5

2. Цели, задачи и обект на логистиката. 6

3. Място на логистиката във фирмената стратегия. 7

4. Логистична система. 11

4.1. Управление на снабдяването. 14

4.2. Управление на производството. 17

4.3. Управление на дистрибуцията. 22

4.4. Логистични разходи.. 23

5. Логистични дейности.. 30

5.1. Управление на транспорта. 31

5.2. Складиране и съхранение. 35

5.3. Управление на запасите. 36

5.4. Обработка на заявките. 36

5.5. Опаковане. 37

5.6. Манипулация със стоките. 38

5.7. Териториално разположение на производствените и складови мощности.. 39

5.8. Логистика на обратните потоци.. 39

5.9. Управление на информационните потоци.. 40

6. Обслужване на потребителите. 42

6.1. Елементи, предприемани в хода на сделката:. 46

6.2. Цикъл при изпълнение на заявките. 47

6.3. Елементи, предприемани след сделката. 49

6.4. След продажбено обслужване - доставка на резервни части и оказване помощ на потребителите при обслужването. 49

6.5. Методи за разработване на стратегии за обслужване на клиентите. 50

6.6. АВС анализ. 51

6.7. Основни показатели,  свързани с оценка на дейността по обслужването на клиентите  52

Втора глава. 55

Управление на логистичните дейности в обекта на изследване „Нови мебели България” ЕООД. 55

1. Основни характеристики на обекта на изследване. 55

1.1. Кратко представяне на групировката New furniture. 55

1.2. Анализ на обкръжаващата и вътрешно фирмена среда. 56

1.3. Анализ на конкурентите. 58

1.4. Управленска структура. 60

2. Логистичната система на Нови мебели България. 63

2.1. Управление на снабдяването. 63

2.2. Управление на производството. 65

2.3. Управление на дистрибуцията. 66

2.4. Логистични разходи по видове основни логистични дейности.. 67

3. Логистични дейности.. 75

3.1. Управление на движението и транспортиране на стоките. 75

3.2. Складиране и съхранение. 76

3.3. Управление на запасите. 77

3.4. Обработка на заявките. 79

3.5. Териториално разположение на производствените и складови мощности. 81

3.6. Доставка на резервни части и оказване помощ на потребителите при обслужването. 82

3.7. Логистика на обратните потоци.. 82

3.8. Управление на информационните потоци.. 83

4. Обслужване на потребителите. 84

Трета глава. 88

Усъвършенстване на логистичната система на „Нови мебели България” ЕООД. 88

1. Основни проблеми в съществуващата логистична система на Нови мебели България  88

2. Възможности за разрешаване на проблемите и насоки за подобряване на логистичната система на Нови мебели България. 89

Заключение. 92

Използвана литература. 93

 

            Увод

            В днешно време все повече се търсят нови критерии и набори от средства за посрещане на предизвикателствата на постоянно изменящата се конкурентна среда. Значително нарастват проблемите на фирмите, породени от високата степен на неопределеност, засилващата се конкуренция и непрекъсната борба за пазари. За да се посрещнат ефективно честите и бързи изменения, организациите трябва да разработят и поддържат едно конкурентно оръжие. Приложението на логистиката допринася за по-бързото приспособяване на фирмите към изискванията на пазарното стопанство и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

            Под мотото “Твоят експерт в областта на мебелите” датската компания “Нови мебели офис” (New furniture Оffice), лидер на пазара на мебели в прибалтийската страна, стъпва у нас с амбициозна инвестиционна кампания да открие хипермаркети за продажба на офисно и друго обзавеждане в най-големите български градове. Първият хипермаркет е с площ от 10 000 кв. м и  се намира в кв. Манастирски ливади, София. Инвестицията е около 5 млн. евро. Плановете на “Нови мебели България” са магазинът да предлага мебели за дома, хотела и общественото обзавеждане, както и декорации и аксесоари за дома.

            Служителите на „Нови мебели България” са изправени пред предизвикателството да решат и анализират възможностите за интеграция на дейностите, поради разширяването дейността на фирмата. Увеличават се търговските площи, номенклатурата на стоките, персонала зает във фирмата,  броя на поръчките, тяхната обработка и всички елементи напред по логистичната верига. Ето защо целта на дипломната работа е да се идентифицира мястото и ролята на логистичната система за повишаване на ефективността и ефикасността на управлението на „Нови мебели България” ЕООД. Конкретните задачи, които ще бъдат решени, във връзка с посочената цел са:

-         Да се идентифицират областите, в които логистиката подпомага управлението на организацията по пътя й към повишаване на ефективността и ефикасността на дейността;

-         Да се систематизират теоретичните аспекти на управлението на логистиката като фактор за оптималното управление на организацията;

-         Да се идентифицират ключовите параметри на логистиката в обекта на изследване „Нови мебели България” ЕООД;

-         Да се анализира съществуващата система за управление на логистиката и предложат насоки за нейното усъвършенстване.

…………………………………………………………………………………………………..

Втора глава

Управление на логистичните дейности в обекта на изследване „Нови мебели България” ЕООД.

1. Основни характеристики на обекта на изследване

…………………………………………………………………………………………………..

            1.2. Анализ на обкръжаващата и вътрешно фирмена среда

            „Нови мебели България“ ЕООД е сравнително млада компания, но за краткото си присъствие на български пазар се е утвърдила с висококачествените мебели, които предлага. Поради разширяването на предлаганите от фирмата продукти е необходимо да се направи сериозен анализ на обкръжаващата среда, която има пряко влияние върху дейността на компанията – клиенти, доставчици, конкуренти, пазарни условия и т.н.

            Около 80 на сто от българите не са купували мебели през последните три години, а в половината жилища у нас обзавеждането е на възраст от 16 до 50 години. Това е записано в работния вариант на стратегията за развитие на дървопреработващата и мебелната промишленост „Акция 2005”. Според проучване на „Алфа рисърч”, приложено в документа, българите, които са правили покупки, са избирали предимно малки и допълващи мебели. Само 2% от домакинствата са отделяли много пари за домашния интериор.

            Въпреки това производството на мебелните фирми, както и делът им на вътрешния пазар расте. Вероятно, защото цените на родните предприятия остават по-ниски в сравнение с чуждите, независимо, че често цената e по-ниска за сметка на качеството. Определяща при покупката на мебелите на първо място е цената, а след това качеството и дизайна им, пише в работния вариант на стратегията. 
            При мебелното производство се наблюдава голям дял на сделките с клиентски поръчки. Като сериозни проблеми пред фирмите, експертите посочват ниското заплащане на труда, организацията на производството, високата енергоемкост, и необходимостта от продуктово преструктуриране и по-добър маркетинг. Всичко това отново се дължи на липсата на капитал и на инвестиции. Делът на чуждите инвестиции в сектора е относително малък в сравнение с общите вложения в страната, посочват експертите. Това може да се дължи на липсата на държавна политика за привличане на инвестиции в сектора. Инвестиционната дейност на родните мебелни фирми се ограничава от неблагоприятното влияние на външната среда у нас. Друга причина са трудностите при оценяването на финансовата ефективност и риска при инвестиционните решения. Проблем е и липсата на голям брой инвестиционни идеи, както и на достатъчни познания и опит в областта на инвестиционния мениджмънт. Специалистите, които трябва да организират инвестиционния процес, също не са достатъчно, коментират експертите. Но пък и как ще достигат, при положение, че заплатите в отрасъла са най-ниските в сравнение със останалите страни в ЕС.

            За изследване на външната среда е използван SWOT анализа. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) метод, който в буквален превод означава: силни страни, слаби страни, възможности и заплахи.

Силните и слабите страни се характеризират като вътрешна за изследвания обект среда, които пряко зависят от решенията, взимани в него, а възможностите и заплахите са обусловени от външната среда и в повечето случаи обектът на изследване не може пряко да влияе върху тях.

  Силни страни                                             Възможности

висококачествени продукти

използване и прилагане на опита на фирмата в Дания

достъпни цени

специализирани консултации и изготвяне на дизайнерски проекти

висококвалифициран персонал

утвърдена марка

непрекъснатост на сериите

разширяване на сериите от предлагани продукти

привличане на нови клиенти, поради разширената продуктова гама

интегрирано управление на логистичните дейности

 

недостатъчно ниво на координация и информационна връзка между звената, поради липсата на натрупан опит

дълъг период на доставка и забавяне на доставки

липса на квалифициран персонал

 

-засилен натиск от страна на конкурентите при навлизане в пазарната ниша на домашните мебели

-засилено влияние на фактора персонал за презентацията на предлаганите мебели

-засилено негативно влияние на настъпилата икономическа криза

Слаби страни                                                 Заплахи

…………………………………………………………………………………………………..

Заключение

            В днешно време все повече се търсят нови критерии и набори от средства за посрещане на предизвикателствата на постоянно изменящата се конкурентна среда. Значително нарастват проблемите на фирмите, породени от високата степен на неопределеност, засилващата се конкуренция и непрекъсната борба за пазари. За да се посрещнат ефективно честите и бързи изменения, организациите трябва да разработят и поддържат едно конкурентно оръжие. Приложението на логистиката допринася за по-бързото приспособяване на фирмите към изискванията на пазарното стопанство и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

            Нови мебели увеличи значително своята търговска дейност, което наложи промяна в действащата логистична система и разработване на алтернативни варианти за преструктурирането й и стабилизиране. Разрастването на компанията и откриването на нов шоурум, предлагащ по-голямо разнообразие от мебели (не само офис мебели, но и домашни и обществени), е основната предпоставка за изследването дейността, логистичната система на компанията, както и съпътстващите проблеми и съответно откриването им и предлагане на решение за тяхното преодоляване.

            В настоящето изследване бяха разкрити няколко основни проблема в дейността и логистичната система на Нови мебели–  в управленската и организационната структура, в доставките и монтажните екипи, при обслужването на потребителите и в интегрирането на информационната система, и  бяха предложени насоки за усъвършенстване на логистичната система.

…………………………………………………………………………………………………..

Използвана литература

1.       Василев, В., „Управление на транспортни системи”, София, 2004 г.

2.      Димитров, П., „Научните изследвания в областта на логистиката в България – минало, настояще, бъдеще”, Албатрос,  София, 1999 г.

3.      Димитров, П., „Логистиката в действие – Доклади от Петата конференция „Логистиката в променящия се свят” (Теория, практика, обучение), ИБИС, София, 2005 г.

4.      Желев, С., „Маркетингови изследвания”, УИ „Стопанство”, София, 1999 г.

5.      Кирова, А., „Управление на транспорта в логистиката”, София, 2001 г.

6.      Коралиев, Я, „Складова логистика”, изд. „Васил Априлов”, 2000 г.

7.      Найденов, Н., „Международен маркетинг – анализ, стратегии, реализация”, УИ София, 1999 г.

8.      Business Logistics Management, 1995 - Ballou, R.H.

9.      The management of Business Logistics, Sixth Edition, West publishing Company, 1996.- Coyle, J.J.,Bardi E., Langley C.J.

10. Logistics Management. 4th ed.Boston: Irwin - Lambert, D., Stock J., Strategic

11. Интернет: http://stat.bg/bg/

12. Учебни записки по стопанска логистика при доц. Д. Тенчев

…………………………………………………………………………………………………..

            Темата е изготвена през 2008 г.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Темата съдържа множество графики и таблици.

            Ключови думи: логистика, логистична система, Нови мебели България, снабдяване, производство, дистрибуция, транспорт, съхранение, запаси, заявки, опаковане, стоки, информационни потоци, сделки, АВС анализ, клиенти, конкуренти


Търси за: логистика | логистична система | Нови мебели България | снабдяване | производство | дистрибуция | транспорт | съхранение | запаси | заявки | опаковане | стоки | информационни потоци | сделки | клиенти | конкуренти

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker