Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

КАЗУС

на тема:

„Мотивация и ангажираност на Клодин Роше”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Съдържание на казуса. 3

1. Как бихте анализирали и определили мотивацията на Клодин Роше с помощта на теорията на йерархията на потребностите на Маслоу?. 5

2. Какви нови моменти в мотивацията на Клодин Роше бихте отбелязали (в сравнение с теорията на Маслоу), ако използвате ERG-теорията на Клейтън Алдерфър?. 6

3. Характеризирайте промените, които са настъпили в мотивацията на Клодин, като използвате теорията на Маккелънд за потребностите от постижения, приобщаване и власт, като се отчита възможността да се дават различни приоритети (относителната важност) на тези потребности, които съществуват едновременно. 6

4. Какво бихте предложили Вие, за да се формира още по-висока ангажираност на Клодин към болницата, респективно към отделението по дерматология?. 8

5. Какво бихте предложили Вие за трайно решаване на ситуацията, от гледна точка на индивидуалните различия, организационната култура, ценностните конфликти, мотивацията и ангажираността на Клодин Роше към болницата?. 9

Използвана литература:. 12

Съдържание на казуса

Клодин Роше е медицинска сестра в отделението по дерматология на градската болница в град Колмар – Франция. Клодин е 34 годишна самотна майка, която има дъщеря на 6 години. Живее заедно с често боледуващата си майка, която е пенсионирана като учителка. Баща й, също бивш учител, е починал.

Клодин високо цени работата си, нейната сигурност и възможността да се развива в нея, работната заплата, която получава, общуването с колегите и съществуващият благоприятен социално психологически климат в отделението.

Тя трябва да работи, за да издържа семейството си, като разчита и на социалните придобивки, осигурявани чрез работата в болницата.

Нейната трудова дейност е безупречна. Тя е много способна, интелигентна, енергична и работоспособна, като нейната активност и реактивност са уравновесени. Чрез работата тя удовлетворява своите физиологически потребности, потребности, свързани със сигурността, социални потребности, потребности от съществуване, потребности от обвързване и потребности от приобщаване (съпричастност) към колектива на отделението.

В близко бъдеще се очертава възможността Клодин Роше да бъде назначена за старша медицинска сестра, поради пенсионирането на титулярката, заемаща понастоящем тази длъжност.

……………………………………………………………………………………

1. Как бихте анализирали и определили мотивацията на Клодин Роше с помощта на теорията на йерархията на потребностите на Маслоу?

Мотивацията е съвкупността от психичните процеси, които насочват и определят силата на поведение на индивида за поддържане на доброволни целенасочени действия. Тя е нуждата от задоволяване на определени потребности на хората да се чувстват сигурни, пълноценни, полезни и удовлетворени от работата си. Според Маслоу съществуват пет категории потребности, играещи роля в човешката мотивация, които са процес на непрекъснато усъвършенстване на индивида и средата:

-         физиологически;

-         свързани със сигурността;

-         социални;

-         свързани с оценката;

-         свързани със себереализацията.

От заданието става ясно, че при Клодин Роше по-нискоранговите потребности (физиологичните - необходимостта от храна, вода и др., от сигурност - физическа и психологическа безопасност и социалните - нуждата от приятелство, подкрепа от колегите и колектива) са задоволени. Тя е доволна от си заплата си и с допълнителните социални придобивки може да издържа семейството си (потребността от сигурност и физиологичните потребности), цени работата си, защото тя задоволява потребността и от сигурност (тя се чувства добре на работното си място, защото климата в отделението е благоприятен и има изградени добри взаимоотношения с колегите си).

……………………………………………………………………………………

5. Какво бихте предложили Вие за трайно решаване на ситуацията, от гледна точка на индивидуалните различия, организационната култура, ценностните конфликти, мотивацията и ангажираността на Клодин Роше към болницата?

За да бъде добър служител на отделението по дерматология, както и на болницата, като организация, при Клодин трябва да се задоволят и двата типа ангажираност, както пасивната, така и активната. При нея пасивната е налице, след разговора й с колегите, тя преосмисля ситуацията и е готова да остане да работи в отделението, със споменатите предложения в точка четири финансови, социални и психологически стимули, ще бъде активирана и активната ангажираност на Клодин, да постига все по-високи резултати.

…………………………………………………………………………………..

Използвана литература:

1.      Паунов, М., „Организационно поведение”, ИК Сиела,  София, 2006 г.

2.      Ригио, Р., „Въведение в индустриалната / организационна психология”, Дилок, 2006 г.

3.      Лекционни материали.

            ……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена декември 2011 г.

            Ключови думи: мотивация, ангажираност, Клодин Роше, Маслоу, Алдерфър, Маклелънд, йерархия на потребностите, постижения, приобщаване, власт, култура, ценности, конфликти, компетентност


Търси за: мотивация | ангажираност | Маслоу | Алдерфър | йерархия потребностите | постижения | приобщаване | власт | култура | ценности | конфликти | компетентност

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker