Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Курсова работа

на тема:

Евровалутни пазари

Откъси:

........................

1. Увод

Международния паричен пазар (МПП) е този пазар, на който се извършва търговия с краткосрочни задължения (2 дни до 1 год.). МПП има две основни съставки: междубанков пазар и вторичен пазар.

По срока на дълговите инструменти се дели на краткосрочен и свръхкраткосрочен. По обхват на пазара: национални парични пазари с международни функции; типични международни пазари (европазарът); офшорни парични пазари.

Целта на настоящата разработка е да се дефинират основните понятия в областта на евровалутните пазари и свързаните с тях инструменти на базата на конкретни практически аспекти.

2. Изложение

Европаричния пазар се дели на:

Офшорните пазари са:

Причини за възникване на екстериториален МПП (ЕМПП):

  1.  Предпазване на депозитите в долари в период на международно напрежение от конфискация или замразяване. От кроя на 50-те доларовите депозити на руските в американските банки бяха прехвърлени в Лондон и Париж поради опасността да бъдат замразени.
  2.  Регулиращи мерки на английската национална банка през `57. Лирата беше в криза, английската ЦБ повиши основния лихвен процент до 7%, правителството с указ забрани на английските ТБ да финансират експортно-импортни операции на чужди фирми.
  3.  Ограничителни мерки на ФРС на САЩ:

Регулация Q - въвеждане на плафони на лихвения процент по депозитите и спестовните влогове в ТБ (6.5% до 59 дни, 7.5% до 1 год.) Целта беше да се ограничи кредитната експанзия на ТБ. Вторичният ефект беше отлив на капитали от доларови вложения към вложения в европейски ТБ. Тази практика е прекратена през 1970г.

Регулация “изравнителни такси” - въведена през 1965г. С тази такса се обременяваха лихвените% на американските заемодатели към чужбина. Целта беше да бъдат принудени американските заемодатели да повишат лихвения % по предоставяните от тях кредити в чужбина и в крайна сметка да се ограничи отливът на капитал от САЩ и да се подобри платежния баланс. Ефектът беше преместване на търсенето на долари от Ню Йорк в Лондон. Тази практика е прекратена през 1974.

Регулация “доброволни ограничения” - `въведена през 1968. ФРС издаде директива за доброволно ограничаване на инвестирането на средства от американски компании в чужбина. Ефектът беше пренасочване на търсенето на долари в чужбина.

......................

Характеристика на междубанковия паричен пазар

Участници: банки, парични брокери, централни банки или парични власти и големи корпорации.

Основни функции на пазара:

.....................

Евроноти - различават се от ЕТК по това, че реализацията им е поета от инвестиционна банка или глупа ИБ, и емитента ще бъде осигурен с необходимите му средства. Ако ИБ не успее да пласира емисията, тя изкупува цялата сума или открива кредитна линия на емитента.

Форми на емисия:

..................

Видове еврокредити: в зависимост от лихвения процент:

..................

Използвана литература (8 източника)

Темата няма план - съдържание.

Темата в изготвена 08.2003г.


Търси за: международен паричен пазар | МПП | критерии особености | междубанков паричен пазар | съставни елементи | технология отпускане | комисионни

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker