Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Курсова работа

Чуждестранни инвестиции в България. Преструктурирането на външния дълг на през 1994г.

Съдържание

1. Кредитен рейтинг.        

1.1 Специфика и значения на рейтинговите показатели.

1.2 Кредитен рейтинг на България.     

2.Чуждестранни инвестиции.       

2.1. Общи положения.       

2.2. Стимули за привличане на преки чуждестранни инвестиции.

 2.2.1. Фискални стимули.     

 2.2.2. Финансови стимули.     

 2.2.3. Други стимули.      

2.3. Чуждестранни инвестиции в България.   

2.3.1. Регулативна рамка и насоки на нейното развитие за стимулиране на капиталовия пазар и ПЧИ, като цяло, в България.

 2.3.2. Заключение.      

3. Преструктуриране на външния дълг на България.   

3.1. Основни параметри на сделката с Лондонския клуб.

3.2. Характеристики на българските Brady - облигации.

3.3. Оценка на степента на външна задлъжнялост.  

Резюме:

Темата разглежда предпоставките за привличане на чужди инвестиции и критериите за тяхното оценяване. Разгледана е сделката през 1994г за преструктуриране на външния дълг на България към кредиторите от Лондонския и Парижкия клуб.

Откъси:

...........................

1. Кредитен рейтинг.

  1.  Специфика и значения на рейтинговите показатели.

При всяка инвестиция, независимо от нейния характер, предварителната оценка на поемания риск е първата стъпка при вземането на решение за нейното реализиране. От изключително значение е подобна оценка за портфейлните инвестиции, при които съществува вероятност за преустановяване на обслужването на конкретния дълг, с др. думи, налагане на форма на мораториум върху плащанията. Необходимост от количествена оценка на риска възниква и при де2позитно-кредитните взаимоотношения с търговските банки /ТБ/. Тази оценка определя степента на вероятност конкретно взета ТБ да изпадне в несъстоятелност и да престане да обслужва задълженията си.

Най-авторитетните в световен мащаб организации, които следят състоянието на кредитния и дългов пазар и оценяват кредитоспособността на емитента по дефинирана за тази цел скала, са Moody's, Standard & Poor's и Fitch IBCA (International Bank Credit Analyst). Тези компании са завоювали признание, благодарение на многогодишния си опит и доказаната ефективност на прилаганата методология за оценка на риска1. И трите рейтингови агенции използват сходна скала за измерване на риска, макар и да съществуват някои различия. Рейтинг се определя за краткосрочни, дългосрочни, за валутни и локални задължения. Независимо от разнообразието на използвания аналитичен инструментариум и методология при обработване на информацията, се акцентира върху следните критерии:

...............................

Движението на потока ПЧИ е от развитите към развиващите се страни. Последните се стремят да привлекат т.нар. стратегически инвеститори - multinationals - многонационални корпорации. Присъствието им на пазара на конкретна страна предпоставя високотехнологично и съвременно производство. По отношение на отрасловата структура на инвестициите, е рационално те да се влагат в приоритетни и перспективни за страната сектори. Статистиката за преобладаващия брой развиващи се страни ясно сочи, че темповете на растеж на БВП на човек от населението са тясно свързани с кумулативните чуждестранни инвестиции на човек от населението.

Чуждестранните инвестиции се реализират по няколко начина:

  1.  Приватизация - прехвърляне на държавна собственост в частни ръце. Развитието на частната собственост предполага по-рационално използване на разполагаемите материални и трудови ресурси, което по своята същност, повишава ефективността на производството. Преватизацията е основен момент в процеса на преход към пазарна икономика. Тя предоставя възможност на чуждестранните инвеститори сравнително бързо да се установят на местния пазар.
  2.  Greenfield investment (инвестиции “на зелено”) - сума от предварителни, допълнителни инвестиции на компании с чуждо участие, реинвестирани приходи, joint ventures, кредити от директен инвеститор. Те са предназначени за ново строителство и позволяват непосредствено внедряване на технологични новости, но пък изискват значително по-големи организационни усилия и капиталов трансфер.

..............................

2.3.1. Регулативна рамка и насоки на нейното развитие за стимулиране на капиталовия пазар и ПЧИ, като цяло, в България.

 На конференцията “Състояние и перспективи на българския капиталов пазар”, проведена в София на 29 март 2002г., бе представена Програма за развитие и стимулиране на капиталовия пазар в България, изготвена от Министерството на Икономиката. Тя има за цел да ускори осъществяването на икономическата стратегия и реализира приоритетите на Правителството, а именно продължаване на структурната реформа за постигане на устойчив икономически растеж и завършване на прехода към действаща пазарна икономика.

Въпреки положените усилия за ускоряване на процеса на развитие на капиталовия пазар, редица факти налагат необходимостта от разработване на подобна програма:

................................

3. Преструктуриране на външния дълг на България.

Външният дълг в най-новата история на България нараства лавинообразно през втората половина на 80-те години. Официалната информация отчита размер на външния дълг през 1984 г. от $2.9 млн. В продължение на пет години (1989 г.), той нараства до $10.7 млн. В началото на 90-те години се оценява, че брутният външен дълг превишава с над 60% БВП, т.е. отношението между външен дълг и БВП е повече от 160%.

Правителството на Андрей Луканов не съумява да се справи с рязко променената политическа и икономическа обстановка и през пролетта на 1990 г. (29.03.1990 г.) налага едностранно мораториум върху всички плащания по външния дълг. Независимо от мораториума, просрочените плащания продължават да се натрупват. По това време, около 15% от външния дълг са засължения към чужди правителства, обединени в т.нар. Парижки клуб, а 85% - към частни ТБ, обединени в т.нар. Лондонски клуб (над 300 частни ТБ).

...................................

Използвана литература (7 източника)

Данните в темата са актуални - 2003г.

Темата съдържа множество графики и таблици.

2 Компанията Moody's e основана от американския икономист и журналист John Moody (1868-1958) в началото на XIX в. Издателска къща Poor's Publishing Company публикува първите си рейтинги през 1916г., а Standard Publishing Company - през 1922г.Те се обединяват през 1941г. Fitch Publishing Company публикува първите си рейтинги през 1924г.


Търси за: чуждестранни инвестиции | кредитен рейтинг България | рискове | външен дълг

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker