Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Магистърска теза

на тема:

Анализ на динамиката, структурата и разпределението на печалбата


Съдържание:

УВОД ....................................................................................................................................4

РАЗДЕЛ ПЪРВИ.........................................................................................................................7

I.ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ПЕЧАЛБАТА И НЕЙНАТА РОЛЯ В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ..... ............................................................................................7

1.Същност и специфични особености на печалбата...................………............7

2. Видове печалба................................................................................…………...8

3. Печалбата като показател в аналитичната дейност........................……....…9

4. Фактори, влияещи върху печалбата - видове, класификация и          характеристика...............…………………………………..................................10

4.1.Външни фактори..............................................................…………..............10

4.2. Вътрешни фактори .................................................................……..............11

5. Влияние на изменение на разходите върху печалбата................……….....13

II.ФОРМИРАНЕ НА ПЕАЛБАТА.............................…………………................................27

1. Формиране на счетоводната печалба според отчета за приходи и     разходи............................……………………………...........................................28

2. Формиране на брутната печалба от стопанските дейности .........................29     

3. Печалбата по видове продукция......................................………………........31

4.Окончателно определяне на балансовата печалба..........................................35

ІІІ.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА......................................…………………..........36

IV. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБОСНОВАВАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА.............................................................................................................................37

РАЗДЕЛ ВТОРИ........................................................................................................................41

I.АНАЛИЗ НА ПЕЧАЛБАТА НА ЗППОК "РОДОПИ"..............................41

1. Икономическа характеристика на кооперацията................................……...41

2. Анализ на общите изменения на печалбата.......................………….............42

2.1.Абсолютно изменение на брутната печалба.......................…………..........42

2.2. Анализ на динамиката на  брутната печалба................………...................47

2.3. Анализ  на брутната печалбата чрез   използване на графичен метод...........................................................................………………………........52

2.4.Средногодишен темп на изменение на печалбата ..........………….............56

2.5 Анализ на състава и структурата на брутната печалба............………........57

2.6 Диаграми за отразяване на измененията в състава и структурата на

брутната печалбата.......................................…………………………................60

3.Анализ и количествено изразяване на факторите, предизвикали

общите изменения ...........................................…………………………...........64

4. Обобщение относно анализа на печалбата от производство и

реализация на земеделска продукция.........................................……...............70

5. Прогнозиране на брутната печалба на кооперацията....…………………....72

II.ФОРМИРАНЕ НА БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА...........................................................74

III.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА  В ЗППОК"РОДОПИ"..................................75

IV.ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА,РЕЗЕРВИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ  

НА ДЕЙНОСТТА И НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА..........................................................................................................................…78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................................…...85

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА........................................................................86

Резюме:

.................

В условията на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът и оцеляването на всяка стопанска единица зависи преди всичко от ефективността на нейната производствено-стопанска дейност, от печалбата, която тя реализира, от разходите, които тя извършва за своето функциониране и развитие, от финансовата и пазарната обусловеност. За да стане всичко това е необходимо предприятието да реализира положителен финансов резултат, т.е. печалба в края на отчетния период.

В условията на един отворен пазар и силна конкуренция всяко технологично, техническо и управленско решение следва да се базира на обстоен анализ на печалбата, която ще се реализира,в резултат на  изпълненото конкретното решение. По този начин стопанската единица, която изпълнява даденото управленско решение или задача с по-ниски разходи, по-големи приходи, а оттук и печалба, ще бъде финансово стабилна и рентабилна, докато другите ще търпят непрекъснати загуби и накрая ще фалират.

За формирането на възможно най - голям положителен финансов резултат,т.е. печалба е необходимо:

Първо: добро познаване на икономическите условия и на изискването на икономическите закони, проявяващи действието си при пазарната икономика;

Второ: ефективно и целенасочено използване на наличните ресурси, били те финансови, материални или трудови и отстраняване на причините, които способстват неефективното използване на изброените ресурси;

Трето: произвеждане на продукция с нужното качество и необходимата продуктова структура, обособена от  управленския екип, който може да взема компетентни и управленски решения.

Анализът се явява междинен етап в процеса на управлението между събирането на информация и вземането на управленско решение. Чрез него се създава възможност да се разкрият връзките между различните стопански явления и факторите, които ги обуславят, както и да се вникне в същността и параметрите на производствено-стопанската дейност.

Основна цел на настоящата разработка е да се установи и анализира печалбата, която се реализира. Обект на изследване също така е съотношението между обем дейност, разходи и печалба. Като положително явление се оценява запазването на съотношението разходи-печалба от миналия отчетен период или увеличаване дела на печалбата. Това означава постигане на по-високи темпове на нарастване на печалбата в сравнение с нарастване на разходите и на приходите като цяло. Чрез анализа на печалбата се цели да се разкрият и настъпилите изменения, положителни и негативни влияния на факторите и причините, породили тези промени, както и съществуващите резерви и тяхното въвличане в дейността, както и за повишаване на финансовите резултати.

Анализът на печалбата от оперативната дейност е един важен елемент от финансовото диагностициране и фундамент за предвиждане на бъдещото развитие.

След провеждането на този анализ се придобива пълна представа за финансовото състояние на конкретната стопанска единица и се дава оценка за постигнатата печалба. Въз основа на положителния финансов резултат управленския екип може да прогнозира бъдещото развитие, да формира научнообосновани управленски решения и да си отговори, защо предходните са били неудачни например, да разкрива резерви, които ще доведат до нарастване на икономическата стабилност на стопанската единица. Също въз основа на този резултат се определят дивидентите за член - кооператорите, възнагражденията за внесените от тях в кооперацията труд, земя и капитал, както и се определят средствата, които се отделят за различните фондове на кооперацията и за реинвестиции и повишаване на собствения капитал.

Резултатите, при анализиране на печалбата, могат да се използват и като средство за осъществяване на вътрешнофирмен и външен контрол.

Обект на проучване и анализ в настоящата дипломна работа е формирането и разпределението на печалбата на ЗППОК”Родопи” с. Бяла река, Пловдивска област. Кото основа за анализа са изпалзвани данните от отчетите за приходите и разходите за пет годишен период. За осъществяванетона аналитичната работа се използват методите на икономическия анализ (сравнителния,графичния,индексния метод, индексно-факториалния анализ, корелационно-регресионния анализ, метод на верижното заместване и други). Организирането на тази аналитична дейност е невъзможно без наличието на значителна по обем и разнообразие информация, която се осигурява главно от счетоводната и оперативно-техническата отчетност, както и от други вътрешни източници. Чрез извършения анализ ще се разкрие и оцени степента на използване на наличните ресурси и се търсят  начини за повишаване на производствената ефективност.      

 Актуалността на проблема за анализ на печалбата, която се реализира в резултат от осъществяваната  производствено-стопанска дейност произтича от това, че получените резултати се използват за осъществяване на ефективно ръководство. Без тези резултати от анализа нито една стопанска единица не е в състояние да определи насоките на бъдещото си развитие. Без задълбочен анализ не може да се изгради тактиката и стратегията на “ЗППОК Родопи”  за приоритет в сложните икономически взаимоотношения, които възникват и се развиват в пазарното стопанство.

В бъдеще статутът на ЗППОК”Родопи”ще зависи от умението на нейното ръководство да използва натрупания исторически опит като върху негова основа изработи адекватен, съвременен подход към многобройните и сложни проблеми, които съпътстват нейното функциониране и развитие. Все по-голямо значение ще придобива намирането на ефективни начини за управление на разходите, в отделните дейности, а и като цяло за дейността на кооперацията, както и използването на научните постижения в практиката.

.......................

ЗППОК „Родопи” с. Бяла река, Пловдивска област, е създадена през месец юли 1990 г. Кооперацията е регистрирана по ЗДДС - чл. 14, ал. 1, считано от 20.06.1994 г. Основната стопанска дейност на кооперацията е производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция в прясно и преработено състояние от растителен и животински произход, производствени услуги на членовете на кооперацията и на други физически и юридически лица. Кооперацията осигурява голяма част от работните места в региона и по този начин решава не само икономическите, но и редица социални въпроси.

Както повечето кооперации в страната, така и ЗППОК “Родопи”се е насочила към зърнопроизводствения бранш. Застъпените култури в кооперацията са: пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и люцерна.Голяма част от нейните обработваеми площи са засети с житни култури и трайни насаждения, които са особено взискателни към почвените и климатичните условия. Кооперацията обработва  5840 декара земя на кооператорите, разположени в 12 масива около селото и на 50 парцела, които са маломерни. Близостта на парцелите позволява тяхното окрупняване и оттук - по-доброто им обработване.

От животновъдството като действащ подотрасъл е оставено само говедовъдството - отглеждането на крави за мляко и телета за угояване. Печалбата от тази дейност е минимална, но кравефермата е запазена за да се осигурят работни места за член-кооператорите.

 Кооперацията разполага с достатъчен арсенал от трактори, прикачена техника  и зърнокомбайни, услуги и успява да осъществи жътвата в най-благоприятния агротехнически срок. Това предопределя високото качество на прибраното зърно и го прави желан продукт за редица ферми от страната.

През 1997 г. са закупени четири нови трактора и един немски зърнокомбайн, което показва, че кооперацията инвестира в дълготрайни материални активи, т.е. мисли се за бъдещето.

Ръководството не жали средства и за закупуване на качествени семена и торове, защото знае, че това ще се отрази на добива. Стремежът е да се използват основни собствени средства на кооперацията, за да се избегнат разходи за лихви.

Кооперацията е с добро географско положение. Това осигурява добри комуникационни връзки и достъп до различни населени места в региона.

Местоположението й улеснява както снабдяването й със суровини и материали, така и транспортирането на произведената продукция. Кооперацията разполага със собствени складове и транспортна работилница. Не рядко осигуряването на изгоден пазар за произвежданата продукция предхожда самото производство. Всичко необходимо за производството се купува перспективно при изключително строга сметка за плюсовете и минусите на предварителното запасяване и за етапното изразходване.

Ръководството на ЗППОК „Родопи” не се предоверява лесно и държи под строг контрол всяка производствена дейност и операция, разхода на всеки един лев, поведението на всеки работещ. В края на всяко тримесечие на Общо събрание се отчитат реалните резултати от извършената дейност.

Бъдещите намерения на ръководството на ЗППОК „Родопи” са прилагането на една гъвкава система, в която всеки ще бъде заинтересован да участва с труда, земята или с капиталите си и всички да печелят достатъчно.

Всички тези инвестиции и цялостната дейност на ръководството е насочена към трайното подобряване на икономическия показател печалба, който е обект на тази дипломна работа. Анализирането на този показател ще даде реална представа за икономическото положение на кооперацията. Формиране и разпределението й са операциите, които представляват най-голям интерес за член-кооператорите и пряко рефлектират върху отношението им към организацията, чиито членове са.

Анализът на общите изменения на печалбата протича при спазването на основното методологическо изискване да се разкрият общите изменения и след това да се изследва влиянието на факторите, които са ги предизвикали.

.......................................

Темата е изготвена 05.2003г.

Използвана литература (10 източника)

Темата съдържа множество таблици, графики и формули.


Търси за: роля специфични особености печалбата | видове печалба | фактори влияещи върху печалбата | вътрешни външни | формиране печалбата | счетоводни аспекти | теоретична част

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker