Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНТРОЛНИ ПРОЦЕДУРИ  НА ФОНДОВАТА БОРСА

 

 

- СОФИЯ -

2004г.

Откъси:

.....................................

СЪДЪРЖАНИЕ   

Увод………………………………………………………………………………2

Характеристика на фондовата борса……………………………………………4

Правна уредба на фондовата борса……………………………………………6

Статут на фондовата борса………………………………………………………7

Контрол върху създаването и регистрирането на фондовата борса…………9

Структура на управление на фондовата борса………………………………12

Контрол върху дейността на фондовата борса………………………………16

Заключение…………………………………………………………………….19

Съдържание……………………………………………………………………20

Използвана литература…………………………………………………………21

.................................

Увод

Постоянното движение на парите в икономиката е като кръвообращението в живия организъм. Те са един безкраен поток и същевременно са условие и фактор за нейното функциониране. Отклоняването на пари за неикономически цели води до забавяне на икономическия процес. За доброто здраве на икономиката е важно парите да отидат у този, който може да ги използва най-ефикасно. Според Адам Смит парите сами намират най-ефикасния инвеститор, ако тяхната употреба се ръководи от пазарната система, а не от административно разпореждане.

Съвременната икономика функционира като бързо развиваща се и все по-динамична система, върху която оказват съвкупно влияние множество макроикономически, политически, административни и други фактори и процеси. Един от тях е стремежът към глобализация и интеграция и създаване на единен световен пазар. При тези условия усилията на много хора са насочени към реализиране на високи печалби и постигане на финансова независимост. Управлението на парите е един сложен и непрекъснат процес на вземане на решения при постоянно взаимодействие на непрекъснато променящи се мисли, чувства и емоции. Оценката на финансовото положение е съпроводена с постигане на баланс между дългосрочните и краткосрочни финансови цели, разпознаване на проблемните зони и разработването на стратегии за намаляване влиянието на негативните процеси в икономиката, като инфлация и дефлация, и ограничаване на данъчното бреме.

Водеща роля тук има способността за управление на финансовия риск (валутен, лихвен, пазарен, кредитен, ликвиден, риск на паричния поток). Тя се изразява главно в постигане на баланс между двете основни и противопоставящи се цели - постигането на висока печалба и  гарантирането на определено ниво на доходите. А колкото по-бързо и  стремително се върви към целта, толкова по-голям риск се поема. Съвременните финансови пазари предлагат редица възможности за управление на риска. От една страна се предлагат финансови инструменти за хеджиране, т.е. за застраховане срещу нежелан риск от изменение на икономическите условия, а от друга - за спекулативни операции, т.е. за постигане на високи печалби чрез търсене и поемане на флуктуационния риск.

Използването на финансовите инструменти като средство за управление на риска ще се засилва все повече в условията на комуникационната епоха, където информацията е основен ресурс и гаранция за печалба. Това предопределя нуждата от  развитието на съответния финансов пазар и нормативно уреждане и поддържане на неговото нормално функциониране.

..............................

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФОНДОВАТА БОРСА

 

В развитата пазарна икономика финансовите пазари играят доминираща роля, изразяваща се в осигуряване на ликвидни средства на икономическите субекти и активизиране, развитие и разширяване на инвестиционната дейност. Като представител тези пазари фондовата борса е носител на всички техни характеристики.

Фондовата борса е пазар, на който се купуват и продават ценни книжа и финансови инструменти. Това е организиран и много динамичен  пазар, подчиняващ се на общоикономическите закони и отразяващ състоянието на отделните икономически субекти, тяхното развитие, ниво на израстване, положение спрямо конкурентите им, както и цялата икономическа конюнктура.

Главна функция на фондовата борса е да даде възможност на публичните дружества, правителствата и органите на местната власт  да си набавят средства чрез продажба на акции, облигации и други финансови ефекти на отделни хора, организации или институции, които от своя страна желаят да ги купят. Придобиването на ценни книжа има характер на инвестиция, тъй като купувачът предвижда реализирането на определена печалба от съответната борсова сделка.

Съществува и вторична функция на фондовите борси. Те дават възможност на инвеститорите да продават част или всичките си инвестиции на други инвеститори. С това те целят да разрешат проблемите  на своята ликвидност, както и да намалят рисковете , които съществуват при всички форми на инвестиране.   

Фондовите борси са част от паричните пазари. Като такива те не са напълно самостоятелни, а са свързани посредством цената на парите. Или това е възвръщаемостта, която инвеститорите очакват да получат, влагайки парите си в определени финансови инструменти. Интересът е насочен натам, откъдето може да се спечели най-много въз основа на риска, който би приел, и времето, за което е готов да държи парите си блокирани. Има няколко общи правила относно инвестициите - колкото повече средства се влагат, колкото по-дълго време са готови да държат парите си блокирани и колкото по-голям риск са готови да поемат участниците в борсовите сделки, толкова по-голама печалба могат да очакват.

При различните инвестиции в ценни книжа се реализира  възвръщаемост под различна форма. Например при закупуването на акции печалбата представлява евентуалният бъдещ дивидент, който акционерът ще получи срещу участието си в капитала на дружеството. Или това може да бъде доходът, реализиран в резултат на последваща  продажбата на акциите на по-висока цена на пазара на ценни книжа.

.................................

Темата е изготвена 04.2004г.

Използвана литература - 5 източника.


Търси за: характеристика фондовата борса България | правна уредба | създаване регистриране | структура управление | контрол върху дейността

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker