Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Дипломна работа

На тема:

Акционерен капитал на търговската фирма. Показатели за оценка и анализ.

София 2004

Съдържание

Увод.

Глава първа:

АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ (ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ

1. СЪЩНОСТ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО.

2. ÍÀÁÈÐÀÍÅ ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÊÀÏÈÒÀË.

2.1. Особености на формиране на капитала в публичните дружества.

2.2. Особености на формиране на капитала в непубличните дружества

3. АКЦИИТЕ КАТО ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ НА СК.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ АКЦИИ.

5. АКЦИИ - ЦЕНИ И ДОХОДНОСТ.

6. ÀÊÖÈÎÍÅÐÅÍ ÊÀÏÈÒÀË - ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÅÍ ÈËÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÀÍÀËÈÇ.

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ.

8. ДИВИДЕНТИ И ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА.

9. ÐÈÑÊ È ÀÊÖÈÎÍÅÐÅÍ ÊÀÏÈÒÀË.

10. КОРПОРАТИВНИТЕ АКЦИИ - РЕАЛНА ПРАКТИКА И ЗНАЧЕНИЕ.

11. ÀÄ È ÏÐÈÍÖÈÏÈÒÅ ÇÀ ÄÎÁÐÎ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ, ÔÎÐÌÓËÈÐÀÍÈ ÎÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÒÀ ÇÀ ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎ ÑÚÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ.

Глава втора:

АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ (ПРИМЕР С “ПЛОВДИВ-БТ” АД)

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

1.1. Собственост и управление.

1.2. Предмет на дейност.

1.3. Структура на дружеството.

1.4. Основни показатели на стопанската среда.

2. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ.

3. РИСКЪТ В АКЦИИТЕ НА “ПЛОВДИВ-БТ” АД

4. ÎÑÍÎÂÍÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÎÒÍÎØÅÍÈß.

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА И ПАЗАРНО ПРЕДСТАВЯНЕ.

6. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА КОМПАНИЯТА ПРЕЗ 2004 ГОДИНА.

7. ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ ÄÎÁÐÎ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ “Ïëîâäèâ-ÁÒ” ÀÄ, Ïëîâäèâ - îñíîâíè âëèÿíèÿ âúðõó àêöèîíåðèòå.

8. ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

9. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ЦЕЛИ НА ФИРМЕНИЯ МЕНИДЖМЪНТ.

Çàêëþ÷åíèå.

Èçïîëçâàíà ëèòåðàòóðà.

Откъси:

.............................

Увод

Акционерното дружество (АД) е юридическо лице по смисъла на ТЗ. По своята същност то е дружество на капитала. Създава се, за да събере материални (парични и непарични) средства за извършване на по-крупна стопанска дейност. То е удобна форма за акумулиране на големи по размер финансови средства.

От гледна точка на съвременните постановки за успешно представяне на една фирма и удовлетворяване изискванията на акционерите и околната среда, определящо значение има акционерния капитал, като изразител на финансовата стабилност на фирмата.

Правилното управление на акционерния капитал води до максимизиране на пазарната стойността на фирмените акции и съответно до успешно представяне на фирмата на икономическата сцена.

С развитието на финансовата наука основната цел на финансовият мениджмънт се премества от постигане на максимална печалба към максимизиране на акционерното богатство и стойността на фирмата. Това не би било възможно без да се има предвид акционерния капитал, неговата цената и влиянието на последната върху представянето на фирмата.

Основната изследователска теза в разработката е свързана с определяне тенденциите в развитието на търговската фирма и влиянието на акционерния капитал, върху нейната ефективност. От значение е и въпросът как адекватно управление влияе на фирмата и благосъстоянието на акционерите.

Главната цел на разработката е да се да се изследва, анализира и оцени акционерния капитал в реално функционираща българска фирма.

Изследването ще премине през следните етапи:

Глава първа: Цели преглед на инструментите за анализ и оценка на акционерния капитал в теоретичен аспект. В тази глава ще се разглежда определен дял от анализа, свързан конкретно акционерния капитал. Представена е и същността на акционерния капитал. Разглеждат се теоретичните основи на оценката на акционерния капитал, риска за акционерите, дивидентната политика на фирмата.

Глава втора: Анализ и оценка на акционерния капитал, дивидентна политика и корпоративното управление на “Пловдив-БТ” АД.

Поради спецификата на българската икономика, глава втора има за цел (за разлика от предходната) да представи възможностите за изследване на акционерния капитал в реалните за България условия.

Този въпрос е от голямо значение не само за фирмения мениджмънт на една българска фирма, но също ще даде представа за това как ще изглежда акционерния капитал през погледа на един инвеститор. Ако трябва да се направи аналог с ползата от Международните Счетоводни Стандарти при представянето на фирмените отчети и четенето им от различни национално обособени икономически агенти, то прилагането на един унифициран модел за управление, оценка и анализ на акционерния капитал ще спести на фирмения мениджмънт много проблеми при изясняване на реалното състояние на фирмата.

За конкретизиране на позицията в дипломната работа ще се разгледа практиката на “Пловдив-БТ” АД. Всички илюстрации, сравнения и изчисления са направени на база реални данни за цитираната фирма. Публичният статут на фирмата позволи набирането и използаването на разнообразна информация, както за акционерния капитал, така и за цялостното управление и дейност на “Пловдив-БТ” АД.

Основното впечатление бе, че конкретната фирма има изключително професионално управление и добре организирано публично представяне.

................................

1. Същност на акционерното дружество.

 

В условията на пазарна икономика и конкуренция оцеляват само тези предприятия, които работят със съвременни технологии, при масово производство и търговия, засилени иновации и инвестиции. Необходимите за това големи капитали са предпоставка за все по-мощно настъпление на акционерните дружества на мястото на отживелите времето си еднолични предприятия и събирателни дружества. Акционерните дружества отговарят на изискванията на модерните времена не само поради възможността чрез тях да се акумулират значителни капитали, но и поради “мобилността на тези капитали, които представени чрез акции, могат безпроблемно да сменят собствениците си и да се насочват към по-перспективни отрасли и предприятия”.  

Това е дружеството, чийто капитал е разделен на акции и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Според ТЗ към фирмата на акционерното дружество задължително се включва означението "акционерно дружество" или съкратено "АД".

АД дружество се образува най - малко от две лица, а по изключение (за едноличните търговски дружества с държавно или общинско имущество) от едно лице. Основна характеристика на АД е ясното разграничаване на собствеността на активите и тяхното управление.

Основните характеристики на акционерното дружество са:

Особените му белези се изразяват в следното:

........................

Ïëîâäèâ ÁÒ ÀÄ å òúðãîâñêî äðóæåñòâî, ñúçäàäåíî ñ ðàçïîðåæäàíå ¹115 îò 10.11.1993 ã. íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò, ñ êîåòî Ñòîïàíñêî îáåäèíåíèå Áóëãàðòàáàê ñå ïðåîáðàçóâà â Áóëãàðòàáàê-Õîëäèíã ÅÀÄ è 22 àêöèîíåðíè äðóæåñòâà ñ äúðæàâíî ó÷àñòèå. Îòäåëÿíåòî íà àêòèâèòå è ïàñèâèòå å èçâúðøåíî ïî áàëàíñà êúì 30.06.1993 ã.

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” № 23. Съдебната регистрация на дружеството е от 1993 г., решение № 12187/17.12.1993 г. на Пловдивски окръжен съд. Дружеството е правоприемник на ТК “Родопи”, Пловдив.

В края на 1997 г. държавата, чрез Министерство на търговията и туризма (сега Министерство на икономиката), предприема прехвърляне на притежаваните директно от нея акционерни дялове в дружеството на Булгартабак-Холдинг АД (Холдинга). Това прехвърляне е приключено в началото на 1998 г., поради което 01.01.1998 г. е приета за дата на ефективно придобиване на мажоритарното участие на Холдинга в дружеството.

Промени в капитала на дружеството са регистрирани в регистъра на Пловдивски окръжен съд с решение № 7819 / 31.08.1994 година във връзка с РМС № 53 / 10.02.1994 година. Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества с решение № № 4123/11.07.2002 година, а в органите за управление с решение № 4123/11.07.2002 година на Пловдивски окръжен съд.

1.1 Собственост и управление.

Пловдив БТ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31 декември 2003 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Акционерите със значително участие, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас са:

1.Физически лица - Съгласно справка за структурата на капитала на дружеството към 31.12.2003 г. няма физически лица, които да притежават над 5 на сто от акциите с права на глас.

2. Юридически лица - Съгласно справка за структурата на капитала на дружеството към 31.12.2003 г. две юридически лица, притежават над 5 на сто от акциите с права на глас - “Булгартабак Холдинг” АД - 78.18 % и “Финанс консулт” ЕООД - 10.93 %.

“Булгартабак Холдинг” АД

Булстат: 831636680;  Данъчен номер: 1220001365

Седалище и адрес на управление на дружеството: Гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, адрес в интернет: www.bulgartabac.bg

“Финанс консулт” ЕООД

Булстат: 115750628;  Данъчен номер: 1165863662

Седалище и адрес на управление на дружеството: гр. Пловдив, ул. “Княз Богориди” №5, ет2

В последните три години не е настъпила съществена промяна в броя на притежаваните от акции от тези акционери, с изключение на акциите на “Финанс Консулт” ЕООД, които са придобити през 2003 г. от пакета акции, притежание на бившия акционер “Розин Инвестмънтс” Лтд., Кипър.

Лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко са:

1. Физически лица - няма физически лица, които могат да упражняват контрол върху “Пловдив БТ”АД нито пряко, нито чрез свързани лица.

2. Юридическо лице, което упражнява контрол върху емитента пряко чрез притежаване на над 50 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите е “Булгартабак Холдинг” АД.

Пловдив БТ АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 5 членове. Председател на СД е Дияна Николаева Николова. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Златомира Димитрова Драганска.

Като част от Групата Булгартабак дружеството е приело въведеното в действие от месец март 1994 г. “Споразумение за координация и сътрудничество”, върху чиито принципи, условия и правила се разработва и съгласува: общата стратегическа политика на дружествата от Групата; съгласуват се действията за постигане на стопанска, пазарна и финансова стабилност; разработват се продуктови структури и всички други глобално значими въпроси за Групата. Член на консултативния съвет е изпълнителният директор на дружеството.

Към 31.12.2003 г. общият списъчен брой на персонала в дружеството е 495 работници и служители (2002 г. - 498).

.........................

Темата е изготвена 09.2004г.

Използвана литература (25 източника).

Темата съдържа графики.

Темата е с отлична рецензия.


Търси за: същност акционерното дружество | видове акции | цени доходност | показатели оценка ефективността акционерния капитал | риск акционерен капитал | пример Пловдив БТ АД

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker