Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема

Динамиката на валутния курс USD/JPY за периода 1994 - 2003г.

02.2004г.

Съдържание:

1. Характеристика на типа курс USD/JPY

2. Икономическата обстановка в Япония

2.1. Общ поглед

2.2. Икономически растеж

2.3. Дефлация

2.4. Безработица

2.5. Платежен баланс

2.6. Монетарна политика

3. Дългосрочни фактори, влияещи върху валутния курс USD/JPY

3.1. Търговска сметка

3.2. Относителни равнища на цените

3.3. Производителност на труда

3.4. Държавно регулиране - тарифи и квоти

3.5. Степен на откритост на икономиката и участие на националната валута в международните плащания

4. Краткосрочни фактори, оказващи влияние върху валутния курс USD/JPY

4.1.Брутен вътрешен продукт

4.2. Изменения в лихвените проценти

4.3. Официални интервенции на валутния пазар

4.4. Психологически фактори

4.5. Предвиждания за промяна на валутния курс

5. Опит за прогноза въз основа на фундаменталните икономически фактори

Отксъси:

.......................................

Въведение

Валутният курс представлява цената, по която паричната единица на дадена страна се разменя за паричните единици на други страни. Тя се образува в резултат от взаимодействието между търсенето и предлагането на дадената валута, които от своя страна се определят от множество фактори, действащи в дългосрочен и краткосрочен аспект.

В настоящата разработка анализирам динамиката на валутния курс USD/JPY за периода 1994 - 2003г. и факторите, които я обуславят. В първата част представям характерните особености на курса като представител на свободно променливите валутни курсове. Във втората част показвам развитието на икономиката на Япония през разглеждания период и спирам вниманието си на някои основни икономически показатели. В третата част разглеждам дългосрочните фактори, които влияят върху валутния курс USD/JPY, а в четвъртата - краткосрочните. В определена степен това деление е условно, тъй като даден фактор определя взаимодействието между търсенето и предлагането на валута и в дългосрочен, и в краткосрочен времеви интервал. В петата част правя опит за прогноза въз основа на поведението на фундаменталните икономически фактори. В заключение обобщавам резултатите от наблюдаваните зависимости.

1. Характеристика на типа курс USD/JPY

В началото на 70-те години на XX век кризата на световната валутна система придобива особено остър характер. През 1971 - 1973г. настъпва кризата на щатския долар, която се проявява най-вече чрез бягство от него. Валутата загубва 65 - 70% от своята покупателна способност. За да се предпазят от участта, която застига САЩ, през май 1971г. държавите от Западна Европа и Япония се отказват от системата на фиксираните паритети и въвеждат в различни варианти плаващи валутни курсове. Впоследствие с Ямайските валутни споразумения от 7 - 8 януари 1976г. страните имат право да избират своя валутнокурсов режим. Япония възприема свободно плаване на своята парична единица - йената. Това означава, че валутният курс USD/JPY е свободно променлив валутен курс или както се нарича още плаващ, гъвкав, колебаещ се, флуктуален, флексибилен. Като такъв, той се образува под действието на пазарните сили. Търсенето и предлагането на йени, което е равносилно на предлагане и търсене на долари на валутния пазар, определят неговото равнище. Изменението в тяхното съотношение води до промяна на валутния курс.

..................................

2.3. Дефлация

Много сериозен проблем за Япония през разглеждания период е флексибилността на цените в страната. За разлика от традиционния случай, при който икономическите власти се опитват да регулират темпа на инфлацията, японските власти имат трудната задача да се справят с дефлацията, която е обхванала икономиката. Тя отразява по-скоро слабостта на стопанството, отколкото положителни шокови изменения в съвкупното предлагане. Това е така, тъй като дефлацията не се ноявява по време на бърз растеж на производителността или големи промени в "условията на търговия", а по време на продължителен икономически застой, който се характеризира със слаб растеж и стагниращо търсене, редуващи се с рецесия. Продължаващото снижаване на ценовите равнища едва ли е благоприятно, тъй като пречи за постигането на стабилна икономическа експанзия като слага долна граница на реалния лихвен процент в период на разширяване на пропастта между потенциалното и реалното производство.

Опитът на Япония с ниска и сега отрицателна инфлация не е от скоро. През 80-те и началото на 90-те години средногодишният темп на инфлация е само 2.1%, докато в САЩ той е приблизително 4% за същия период. От средата до края на 80-те години инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени е умерена, въпреки силният икономически растеж и бума на цените на някои финансови активи. Индексите на цените на земята и акциите в края на десетилетието се увеличават от четири до пет пъти в сравнение с нивата, на които са били през 1980г. Работейки 2 - 3% над потенциалното си равнище, икономиката прегрява в края на 80-те и началото на 90-те, но в отговор на това цените на стоките и услугите се покачват само умерено. В началото на 1991г. инфлацията достига своя връх от 3%, след което започва да намалява. Затягането на монетарната политика води до срив в ценита на финансовите активи и потребителското търсене. Растящата разлика между потенциалното и реалното производство упражнява натиск върху цените към понижаване. Банките, които са отпуснали значителни кредити на агенции за недвижими имоти и строителни фирми, се оказват с безброй "лоши кредити" и бързо намаляващи печалби. Те се фокусират върху консолидиране на счетоводните си баланси и стават предпазливи при по-нататъшно даване на кредити.

Рязкото намаляване на търсенето премахва ниския инфлационен натиск. Допълнително цените на търгуемите стоки са повлияни от отварянето на икономиката в по-голяма степен и съответно от международната конкуренция. Цените на нетъргуемите стоки също са подложени на натиск към понижаване, поради въведените дерегулации и иновации. В усилията си да стимулира търсенето и цените, Японската национална банка  намалява краткосрочния междубанков лихвен процент( uncollateralized overnight call rate) от 8.5%  в началото на 1991г. до 0.5%  в  края на 1995г., но това се оказва недостатъчно за промяна на движението на цените на финансовите активи надолу. В крайна сметка  дефлаторът на брутния вътрешен продукт показва, че цените започват да  се понижават от 1995г. По отношение на потребителските цени дефлацията се проявява чак през 1999г, което се дължи най-вече на увеличаването на данъка върху потреблението от 3% на 5% през 1997г. Инициативите да се възстанови икономиката  не се оказват успешни и потреблението и инвестициите остават слаби. Инфлационните очаквания постепенно се превръщат в дефлационни и остават постоянни, поради липса на продължителна икономическа експанзия.

.......................

4.3. Официални интервенции на валутния пазар

Интервенциите на централните банки на валутния пазар оказват пряко влияние върху валутния курс. Въпреки това техният успех зависи от спекулантите. Ако те са на мнение, че намесата на официалните власти е резонна, с поведението си подкрепят тази политика. Ако смятат, че действията на монетарните органи да подкрепят слаба валута или да се съпротивляват срещу силна валута не са основателни, спекулативните сделки ще им противодействат.

Смята се, че валутната интервенция като инструмент на валутнокурсовата политика следва да не се използва при режим на свободно променлив валутен курс. Действително, от началото на 90-те години монетарните власти на развитите страни, с едно изключение, съкращават значително валутните си интервенции. Това изключение е Япония, където Министерството на финансите продължава да интервенира често, а понякога и масирано на валутния пазар, използвайки Банката на Япония за свой агент.

USD/JPY

През 1994г. Японската национална банка интервенира с цел понижаване на курса на йената, който започва бързо да се покачва от началото на годината като купува ценни книжа, деноминирани в долари. Въпреки серията от намеси на монетарните власти, в началото на следващата година, йената продължава да поскъпва и  достига рекордно високо ниво от около 80 йени за долар през април 1995г. Операциите по изкупуване на долари се наблюдават до края на годината, като в определени моменти действията са координирани със САЩ. Като прибавим към това и експанзионистичната монетарна политика на Япония, резултатът е значително обезценяване на йената в началото на 1997г. - курсът USD/JPY е 125. Това принуждава японските власти много скоро да сменят стратегията си. Те започват да продават деноминирани в долари ценни книжа, за да предотвратят по-нататъшното поевтиняване на националната валута. Отслабването на доверието към йената с появата на Азиатската финансова криза през юли 1997г. и финансовата паника, предизвикана от банковите фалити в Япония в края на годината, водят до непрестанното намаляване на цената на валутата, изразена в долари. През август 1998г. йената достига рекорден минимум за разглеждания времеви интервал, при който разменният курс е 145 йени за долар. Засилената по това време турбулентност на глобалните финансови пазари довежда до внезапно успокояване на търговията с инструменти, чийто базов актив е японската валута. През ануари 1999г. йената започва да поскъпва драстично. Един долар се търгува за 110 йени. За период от само няколко месеца  японските власти са принудени да се прехвърлят от интервенции, насочени към укрепване позициите на йената към интервенции, целящи отново тяхното отслабване. Периодични покупки на долари са налице и през 2000г. От октомври тази година започва период на обезценяване на йената и Японската национална банка не се намесва на валутния пазар за около 10 месеца. След това, за да спрат движението на йената нагоре, властите интервенират на пазара чрез покупка на ценни книжа, деноминирани в долари. От началото на 2003г. йената бързо поскъпва, което предизвиква отново интервенции, насочени към нейното поевтиняване. През 2003г. цената на японската валута постоянно се увеличава вследствие нарастването на износа. Монетарните органи извършват масирани интервенции с цел да стимулират оше повече експорта, който е в основата на съживяването на националната икономика. Те възлизат на 20 трлн. йени за цялата година, но въпреки големината им в края на годината валутният курс се повишава до почти 107 йени за долар.

.........................

Темата е изготвена 02.2004г. и данните в нея са актуални към тази дата.

Темата съдържа множество графики.

В темата не са посочени източниците на информация.


Търси за: характеристика типа курс USD/JPY | икономическата обстановка Япония | икономически растеж | дефлация | безработица | платежен баланс | монетарна политика | търговска сметка | равнище цените | производителност труда | държавно регулиране | краткосрочни фактори | БВП | изменения лихвените проценти

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker