Динамиката на валутния курс USD/JPY за периода 1994 – 2003г.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-03-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(6 гласа)
Дължина: 38 стр.
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (50KB)          Html format .Html (37KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

характеристика на типа курс USD/JPY, икономическата обстановка в Япония, икономически растеж, дефлация, безработица, платежен баланс, монетарна политика, дългосрочни фактори влияещи на валутния курс (търговска сметка, равнище на цените, производителност на труда, държавно регулиране), краткосрочни фактори (БВП, изменения в лихвените проценти, официални интервенции на централната банка).

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Валутният курс представлява цената, по която паричната единица на дадена страна се разменя за паричните единици на други страни. Тя се образува в резултат от взаимодействието между търсенето и предлагането на дадената валута, които от своя страна се определят от множество фактори, действащи в дългосрочен и краткосрочен аспект.

В настоящата разработка анализирам динамиката на валутния курс USD/JPY за периода 1994 – 2003г. и факторите, които я обуславят. В първата част представям характерните особености на курса като представител на свободно променливите валутни курсове. Във втората част показвам развитието на икономиката на Япония през разглеждания период и спирам вниманието си на някои основни икономически показатели. В третата част разглеждам дългосрочните фактори, които влияят върху валутния курс USD/JPY, а в четвъртата – краткосрочните. В определена степен това деление е условно, тъй като даден фактор определя взаимодействието между търсенето и предлагането на валута и в дългосрочен, и в краткосрочен времеви интервал. В петата част правя опит за прогноза въз основа на поведението на фундаменталните икономически фактори. В заключение обобщавам резултатите от наблюдаваните зависимости.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.44 сек