Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Характеристика, функции и контролни процедури на централния депозитар.

11.2004г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение 3

1. Характеристика на Централния депозитар като институция. Функции. 3

2. Предмет на дейност на Централния депозитар. 5

3.  Организационна структура на депозитара. 6

4.  Правилник на Централния депозитар. 7

5. Членство в Централния депозитар. Регистрация, функции, отговорности. Контролни процедури от страна на депозитара. 8

6. Системи в организацията на Централния Депозитар 11

7.  Регистриране на ценни книжа. 12

8. Сметки, сделки, операции с ценни книжа и управление на сетълмента като функции на Централния депозитар. 15

9. Гаранционен фонд на депозитара. 20

10. Контрол върху дейността на депозитара. 21

11. Справки на Централния депозитар. 21

Заключение 23

Откъси:

..............................

Въведение

Българският капиталов пазар се заражда в началото на ХХ век. През 1907 г. се приема първият закон за фондовата борса, който регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борса. През 30-те години борсовата търговия бележи относителен разцвет. На фондовата борса се реализира значителен оборот, листирани са около 30 компании. След Втората световна война фондовата борса прекратява дейността си.

Българският капиталов пазар възобновява своето съществуване през 1991г., с приемането на Търговския закон. В края на същата година се създава и “Първа Българска Фондова Борса” АД. Възникването на капиталовия пазар е свързано с дълбоките структурни, икономически и социални промени в България, започнали през 1989г. В периода 1992-1994г. в страната се създават около 20 фондови борси. Пазарът е нерегулиран и функционира без ясни правила до приемането на Закона за ценните книжа и фондовите борси през 1995г. В съответствие с изискванията на новоприетия закон се създава Комисия по ценните книжа и фондовите борси. В края на 1995г. повечето регионални фондови борси се обединяват с “Българска фондова борса” АД, която остава единствената действаща борса в страната. През 1996г. се основава другата основна институция на капиталовия пазар - “Централен депозитар”АД.

........................

2. Предмет на дейност на Централния депозитар.

  Централният депозитар представлява национална система за съхранение и управление на ценни книжа. При него се съхранява цялата информация за всички ценни книжа и тяхното движение. Той регистрира всички сделки, сключени на Фондовата борса след получаването на отчета от регулирания пазар за съответния ден и ги приключва по законово регламентиран ред.

Устройството и дейността на централния депозитар, както и редът за регистрация и закриване на регистрация, се уреждат с наредба на министъра на финансите и Българската народна банка.

Предметът на дейност на депозитара се състои в регистриране на сделките с ценни книжа, откриване, водене и приключване на сметките за ценни книжа, водене на паричните сметки и разплащанията във връзка с осъществените сделки, водене на книгите за безналични акции и облигации, и на регистрите, и други дейности. Извършва клиринг на плащанията по сделките с ценни книжа на брутна или нетна база, представя отчети за извършените сделки с ценни книжа и контролира воденето на регистрите на инвестиционните посредници. Също така осъществява сетълмент по сделките с ценни книжа и уведомява членовете за задълженията им за предаване на ценни книжа или плащане, като депозитара се явява единствената организация в България, осъществяваща сетълмент на безналичните корпоративни ценни книжа. В момента на регистриране на сделката, ценните книжа се прехвърлят. Всички сделки се извършват като плащането става едновременно с тяхното прехвърляне.

Централният депозитар съвместно с Българската народна банка организира плащанията по сделките с ценни книжа.

Централният депозитар не може да извършва търговски сделки, освен в определени случаи. Депозитара не формира печалба и не разпределя дивиденти. Превишението на приходите над разходите се установява в края на счетоводната година, като половината от него се внасят във фонд “Резервен”. Тези средства се използват освен за предвидените цели и за покриване на разходи по дейността.

Към централният депозитар се създава арбитражен съд. Общото събрание на депозитара приема правилник на арбитражния съд и избира неговия председател и заместник-председател.

Депозитарът не може да бъде прекратен по решение на общото събрание, също и не може да бъде открито производство по несъстоятелност.

За обезщетяване на вреди, възникнали в резултат дейността на централния депозитар, към него се създава Гаранционен фонд (виж т. 8). Всеки член е длъжен да направи встъпителна вноска, както и годишни парични вноски в законово регламентиран размер. Други източници  на средства на депозитара са превишението на приходите над разходите на депозитара, заеми, дарения, чуждестранни помощи и други.

Централният депозитар поддържа архив на всички данни, като дубликат на информацията се поддържа задължително в Българска народна банка, което е своеобразен метод за контрол на дейността му. За предотвратяване загубата на база данни, законово са регламентирани конкретни мерки и процедури.

.........................

Заключение

През последните няколко години се изгражда инфраструктурата на българския капиталов пазар. С приемането на Закона и наредбите към него, с модернизацията на борсата и депозитара, тази инфраструктура придобива напълно съвременен вид, съответстващ на световните капиталови пазари. Държавната комисия по ценните книжа, Българската фондова борса, Централния депозитар и инвестиционните посредници като цяло изградиха своите структури и заработиха професионално. Заедно с това капиталовия пазар в България все още не изпълнява онези важни икономически и социални функции, които предопределят съществуването му в работещите пазарни икономики. Капиталовият пазар, въпреки наличието на съответната нормативна база и съответните институции, все още не представлява реална среда за разпределение на свободните местни капиталови ресурси.

Въведената нова система за работа с Централен депозитар, дистанционното приемане на поръчка на клиент, промяна на условията в същата и в общ аспект - новоизградената нормативна уредба създават все по-големи условия за ефективна защита на инвеститорите, за по-голяма стабилност на пазара, спазване принципите на равнопоставеност на участниците, прозрачност и необратимост на сделките, за динамика и глобализация на капиталовите пазари.

В момента Централен Депозитар е концентрирал усилията си в няколко направления.

Една от първостепенните задачи е въвеждането на електронен подпис при обмяната на информация с неговите членове с цел максимално опростяване и ускоряване на обработката на нарежданията.

Следващи задачи са въвеждането на стандарт ISO 15022 за съобщенията за сделки с ценни книжа и по-нататък, в рамките на съществуващите законови рамки, да се създаде система за разплащания по сделки с ценни книжа на брутна база в реално време.

......................................

Темата е изготвена на 11.2004г

Посочени са 10 източника на информация.


Търси за: организационна структура правилник | членство Централния депозитар | регистрация | регистриране ценни книжа | сметки | контрол върху дейността Централния депозитар | справки

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker