Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Курсова работа

На тема:

Динамика на разходите в държания бюджет на Република България 1998 - 2003г.

01.2005г.

Откъси:

............................

1. Същност, предназначение и структура на държавните разходи.

Изпълнението на различните функции на държавата в обществения живот изисква значителни финансови средства. Тяхното събиране и разпределение се основава на определени принципи и закономерности. Те обаче засягат стопанската активност на икономическите агенти, ефективността на стопанската дейност и равнището на индивидуалното и обществено благосъстояние в обществото.

Всекидневно в пазарното общество се извършват многобройни сделки между стопанските субекти. Те пораждат определено движение на парични потоци, които в своята цялост образуват финансовата система на стопанството. Бюджетът на държавата е част от нея. В него се акумулират парични потоци от стопанските субекти към държавата и от нея към стопанските субекти и членовете на обществото. В този план бюджета е инструмент за преразпределение на финансовите ресурси, за да може държавата да изпълни своите икономически и социални функции.

В бюджета се акумулират между 40% и 60% от годишните доходи, които създават стопанските субекти със своя капитал и труд. Това показва, че държавата играе твърде важна роля в процеса на разпределението на финансовите ресурси на обществото. Бюджетните приходи и разходи също така пряко и индиректно влияят върху поведението на стопанските субекти и благосъстоянието на големи социални групи. В тази връзка на преден план излиза въпроса: колко бюджетни разходи да направи държавата и как те да се разпределят между различните й функции и ангажименти?

Решенията на депутатите могат до доведат до фискална нееквивалентност в два аспекта:

А) да се наложат по-големи данъци в сравнение с предпочитанията на избирателите.

Б) да се наложи структура на бюджетните разходи, която не отговаря на предпочитанията на избирателите.

Очевидно, за да се достигне до фискална еквивалентност е необходимо да се даде точен отговор на следните два въпроса:

а/ колко бюджетни разходи като размер? Толкова, колкото избирателите са готови да платят като данъци за желаната намеса на държавата.

б/ каква структура на бюджетните разходи?

Посоченият подход на вземане на бюджетните решения не е съвършен. Това обяснява защо има винаги недоволни от гласуваните в парламента бюджети: било по линия на данъците, или на самите бюджетни разходи. Обществото обаче не разполага с по-ефективен механизъм за вземане на фискалните решения.

Групирането на бюджетните разходи по определени признаци позволява да се разкрият насоките и приоритетите на държавната намеса в стопанската и социална дейност. Те, в зависимост от икономическото предназначение и функции, се класифицират както следва:

По предназначение:     По функци:  

1. Текущи разходи     1. Общи публични услуги

- за заплати и осигуровки    2. Отбрана

- за покупка на стоки и услуги   3. Вътрешен ред и сигурност

- за субсидии      4. Образование

- за лихви по вътр. и межд.заеми   5. Здравеопазване

2. Капиталови разходи     6. Социално осигуряване

3. Разходи по структурната реформа  7. Икономически услуги

4. Трансфери от и за държавния   8. Други разходи

бюджет

..........................

2. Динамика на държавните разходи за периода 1998 - 2003 година.

В разработката ще се анализира динамиката на разходите по Републиканския бюджет. Това се прави с цел извличането на някои генерални констатации за разходите на национално ниво. Разходите по другите звена на държавния бюджет няма да се разглеждат.2

Основни данни са с източник Министерство на финансите. От нормативната база, публикувана на www.digesta.com са извлечени законите за държавния бюджет за годините от 1998 до 2003 година. Данните са синтезирани и в следващата таблица са поместени разходите по Републиканския бюджет. Различната структура на разходите по Републиканския бюджет по години стана причина за някои затруднения при сравнението и изследването на динамиката. За целите на изследването и за запазване на истинската тенденция, прегрупиране на позициите не е извършено. Прегрупирането на разходите би изкривило реалното положение. Основните позиции са сравнение в абсолютният си размер. Тези пера, които не са характерни за всички години не са използвани, но са предоставени в таблицата, както и в приложенията.

...........................

Забавянето на реформите, увеличаването на заетите в бюджетния сектор и започването на различни държавни програми увеличава държавните разходи не само в краткосрочен план, но и създава ангажимент за продължаване на тази тенденция на високи разходи и в следващите години. Тези разходи биха могли да се покрият, ако приходите в бюджета нарастват също толкова бързо. Липсата на реформи и данъчни намаления и обичайното развитие на икономическия цикъл, обаче, гарантират, че икономическото развитие няма да бъде достатъчно бързо и постоянно, което означава, че приходите в бюджета в определен момент ще започнат да нарастват по-бавно. Следствието ще бъде бюджетен дефицит, който ще трябва да се покрие или с намаление на разходите и реформи (което е много по-трудно в години на по-бавен икономически ръст), или с увеличаване на нетните дългове на правителството. Възможно е при наличие на бюджетен дефицит да се прибегне и към увеличение на данъците, което би вкарало икономиката в рецесия с всички негативни последици от това.

...........................

Темата е изготвена 01.2005г.

Темата съдържа 9 стр. таблици с емпирични данни.

В темата са посочени 22 източника на информация.

2 Виж цитираната по-горе структура.


Търси за: структура динамика държавните разходи | сравнителен анализ периода 1998 | 2003г

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker