Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Акредитивна форма на разплащане

Съдържание:

 1.  Същност  на  акредитивните плащания
 2.  Участници в акредитивната операция
 3.  Наредител по акредитива
 4.  Банка-издател
 5.  Бенефициент.
 6.  Авизираща банка
 7.  Потвърждаваща банка
 8.  Банка-платец
 9.  Акцептираща банка
 10.  Негоцираща банка
 11.  Рамбурсираща банка
 12.  Видове акредитиви
 13.  Права и задължения на участниците в акредитивната операция
 14.  Нареждания за откриване на акредитив и фази на акредитивните операции
 15.  Сключване на договор за продажба
 16.  Откриване на акредитива.
 17.  Използване и закриване на акредитива.

Откъси:

..............................

 1.  Участници в акредитивната операция

 1.  Наредителят по акредитива е този по чиято инициатива и по чието изрично нареждане се открива акредитива. Той обикновено е фирмата, която следва да извърши плащане по поето с търговския договор задължение. Следвайки това си задължение, той дава нареждане до своята банка, което съдържа всички реквизити и условия, договорени между страните, включително вида на акредитива, сума, валидност, документи и т.н. Ето защо е полезно в търговския договор да се уточнят и изрично да се включат, ако не всички, то поне най-важните акредитивни условия, вместо да се уговаря само, че плащането ще бъде извършено с акредитив. Така ще се спестят време и средства от извършването на промени в акредитива след неговото издаване, именно поради неуточняване и несъгласуване на неговите условия.
 2.  Банката-издател е тази банка, която извършва действията по откриването и издаването на акредитива. Тези действия включват изработването на окончателния текст на акредитива, неговото документарно оформяне и подписване от упълномощените служители на банката и накрая авизирането му на бенефициента, когата банката-издател е и негова обслужваща банка. Банката-издател носи основното задължение за плащане, акцептиране и негоциране във валидността на акредитива.

.............................

 1.  Видове акредитиви

        В зависимост от правата и задълженията на участващите страни в документарните акредитиви, както и то условията на плащане, те се делят на няколко вида:

        От вида на акредитива зависи степента на гарантиране интересите на износителите и вносителите. Страните по акредитива сами избират неговата форма, като ръководят при избора си: първо, от характера на възникващите между тях стопански връзки (еднократни или систематични), второ, от доверието, което се е формирало помежду им при изпълнение на договорните задължения. Видът на акредитива следва да се избира внимателно и да се посочва правилно в акредитивното нареждане, за да могат банките да упражнят контрол за спазване на условията му.

При документарните акредитиви плащането е гарантирано с ангажимента на една от банките. Като правило  ангажиментът на банката за плащане е неотменяем. Възможни са и отменяеми акредитиви, но в практиката те не се прилагат.

        Отменяемият акредитив може да се изменя или отменя по всяко време, без да се уведомява предварително бенефициентът. По тази причина той не представлява достатъчна гаранция за получаване на вземането от бенефициента при изпълнение на акредитивните условия.

...................................

Темата е изготвена 08.2004г.

Темата не съдържа графики и таблици.

В темата не са посочени източници на информация.


Търси за: участници | бенефициент

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (24 лв)  22.80 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker