Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Организация на дейността на Евробанк АД при обслужване на външноикономическата дейност

2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ………………………………………………………...............................................4

ПЪРВА ГЛАВА:

Продукти и услуги, предлагани от Евробанк АД при обслужване на външната търговия в България…………………………..........................………………………….5

ВТОРА ГЛАВА:

Кредитни и платежни средства в международните икономически отношения………………..........................………………………………………………7

 1.  Запис на заповед.....................................................................................................7
 2.  Менителница..........................................................................................................7
 3.  Банкноти...............................................................................................................16
 4.  Чек.........................................................................................................................16

ТРЕТА ГЛАВА:

Установяване, организация и управление на банковите кореспондентски отношения в Евробанк АД……..................................…………………………………17

 1.  Обща характеристика на банковите кореспондентски отношения.................17
 2.  Установяване на банкови кореспондентски отношения..................................18
 3.  Продукти и услуги на банковите кореспондентски отношения......................20
 4.  Управление на банковите кореспондентски отношения.............................….21

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА:

Операции, извършвани от Евробанк АД при обслужване на външноикономическата дейност………………………………………………………23

 1.  Банково обслужване на външноикономическата дейност в България.........….23
 2.  Международни плащания- същност и механизъм на осъществяване...............27
 3.  Организация и техника на плащанията с чужбина.............................................28
 4.  Свободни преводи.............................................................................................….30
 5.  Документарни акредитиви...............................................................................….36
 6.  Документарни инкаса............................................................................................47
 7.  Условни преводи...................................................................................................51
 8.  Чекове.....................................................................................................................56
 9.  Банкови гаранции..................................................................................................70

ПЕТА ГЛАВА:

Практика и стратегия на Евробанк АД при финансиране на външната търговия в България…………………..........................................……………………………………73

 1.  Финансиране на износа.........................................................................................73
 2.  Финансиране на вноса...........................................................................................77
 3.  Краткосрочно финансиране на международната търговия...............................77
 4.  Средносрочно и дългосрочно финансиране на международната търговия.....83

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................86

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Откъси:

..............................

УВОД

В настоящата дипломна работа съм разгледала банковите услуги в международната търговия, предлагани като цяло на българския финансов пазар и от Евробанк АД в частност. Дипломната работа е разработена в 5 глави. Включила съм характеристика на Евробанк АД от гледна точка на нейния профил, предлагани продукти и услуги, мисия и стратегия, организационна и управленска структура. Разгледани са кредитните и платежни средства в международните икономически отношения- запис на заповед, менителница, банкноти и чекове, както и банковите кореспондентски отношения от гледна точка на тяхното установяване и управление. По- подробно съм се спряла на банковите операции и банковото обслужване на международната търговия, като за целта съм представила обща характеристика на банковото обслужване на външноикономическата дейност в България, както и механизма на осъществяване на международните плащания. Основните услуги, предлагани от Евробанк АД в областта на международната търговия- свободни преводи, документарни акредитиви и документарни инкаса, условни преводи, чекове и банкови гаранции, са представени от гледна точка на тяхното място и значение, а също така и като техника и организация на осъществяването им. Финансирането на международната търговия, както в областта на вноса, така и в областта на исноса, е разгледано в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект.

Към настоящата дипломна работа съм приложила списък на банките кореспонденти на Евробанк АД, както и тази част от тарифата на банката, която засяга международната търговия, а именно лихвите, таксите и комисионните, заплащани от фирмите и гражданите на банката при осъществяваната от тях международна дейност. Приложени са и някои банкови формуляри, използвани в тази област.

При изготвянето на дипломната работа съм използвала закони и нормативни документи, научна литература на водещи автори в областта на международните икономически отношения и финансите, както и вътрешнобанкови инструкции на Евробанк АД за осъществяване на международната дейност.

ПЪРВА ГЛАВА: 

Продукти и услуги, предлагани от Евробанк АД при обслужване на външната търговия в България

 

Евробанк АД е универсална търговска банка с пълен банков лиценз за извършване на сделки в страната и чужбина. Продуктите и услугите, които банката предлага, могат да се обединят в три основни групи: продукти и услуги за граждани, продукти и услуги за малки и средни предприятия, продукти и услуги за корпоративни клиенти.

Банката разполага с развита клонова мрежа от 27 клона и 22 офиса, разположени във всички големи административни и икономически центрове на страната.

Евробанк работи с екип от млади и висококвалифицирани специалисти в различни области на банковото дело. В банката са заети 468 служители, от които 135 в Централно управление и 333 в клоновата мрежа.

Основните услуги, които Евробанк предлага, са:

Мисията на Евробанк АД е да удовлетвори в максимална степен потребностите от банково обслужване на три основни групи клиенти - корпоративни клиенти, малки и средни предприятия и граждани. На корпоративните клиенти Евробанк АД предлага преференциално обслужване при индивидуално договорени условия. Банката финансира активно малкия и средния бизнес в България. С подкрепата за този сектор банката участва в разкриването на нови работни места, пряко влияе върху повишаването на конкурентоспособността на фирмите, с което допринася за развитието на икономиката на страната. Евробанк АД се стреми да бъде коректен партньор на гражданите, да стимулира тяхната спестовност чрез предлагане на атрактивни инвестиционни решения.
Пред банката стоят следните стратегически цели: затвърждаване на позицията на финансова институция, обслужваща широк кръг от клиенти; увеличаване на пазарния дял във финансовия сектор на страната; откриване на нови клонове с цел по-широко обхващане на нови потенциални потребители на банкови продукти; подобряване на качеството и бързината на предлаганите услуги чрез развитие и модернизиране на информационните системи и технологии; превръщане на Евробанк АД във водеща финансова институция в България по отношение на обслужването и управлението на местната кредитна карта Транскарт. Изпълнението на поставените цели ще се осъществи със собствени средства и допълнително привличане на нови кредитни линии за финансиране на бизнеса.
....................................

ТРЕТА ГЛАВА:

Установяване, организация и управление на банковите кореспондентски отношения в Евробанк АД.

 1.  Обща характеристика на банковите кореспондентски отношения.

Банковите кореспондентски отношения са основа на платежното, кредитното и капиталовото обслужване на пазарните субекти- клиенти на банките. Те могат да бъдат дефинирани като цялостно управление на отношенията на една банка с друга, които включват взаимно предоставяне на услуги, свързани с обслужване на клиентите, както и междубанковата търговия с финансови услуги и продукти. В процеса на тяхното реализиране се наблюдават операциите и се координира деловата активност между банките кореспонденти. Сметките на местните банки, открити в чужди банки, се наричат “ностро”, а сметките на чужди банки в местните са известни под наименованието “лоро” или “востро”.

Банката кореспондент, намираща се в дадена държава, действа като агент на банка клиент в друга държава. Тя е пасивната страна в кореспондентските отношения, която осигурява условия за банката клиент (активната страна) да осъществява операции в пазар, до който няма реален самостоятелен достъп.

Установяването на банкови кореспондентски отношения изисква определени предпоставки. В правно- икономически аспект те са:

Установяването на кореспондентски отношения между банките е свързано с осигуряването на съответните технически предпоставки. Те трябва да разполагат със съвременни средства за комуникации, да използват във висока степен електронна обработка на документите. От особено важно значение е участието в системата S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) или в други подобни системи. S.W.I.F.T. представлява телекомуникационна мрежа за международни банкови разплащания. Всяка финансова операция по тази система се извършва чрез изпращане на стандартно съобщение (стандартните съобщения са групирани в различни категории: преводи за частни лица, междубанкови преводи, финансови сделки, заеми и депозити, пътнически чекове и др.). Това позволява автоматично обработване на информацията и осигурява изключително висока скорост на нейното предаване. Едно стандартно съобщение се предава максимум за 20 секунди, независимо от разстоянието между изпращача и получателя.

Телекомуникационната система S.W.I.F.T. покрива всички континенти. В нея членуват над 5 000 финансови институции от 134 страни, в т. ч. всички европейски държави. България участва в системата S.W.I.F.T. от 1991 г. Към 1998 г. в нея членуват 17 български банки. Участието на една банка в тази система освен ползата, която й носи, е мерило за нейния престиж в международната банкова индустрия.

Важен критерий при избора на банката кореспондент е степента на развитие на кореспондентските й отношения. Колкото по- разгърнати са те, толкова са по- големи възможностите банките клиенти да се ползват от услугите и продуктите на кореспондентската банка. Не е без значение и развитието на филиалната й мрежа.

При установяване на кореспондентски отношения е наложително банките да имат специални структурни подразделения, които да осъществяват цялостното им управление. Специалистите, работещи в такива организационни структури, трябва да притежават задълбочени познания по проблемите на международните разплащания, валутното и банковото законодателство, маркетинга в областта на банковите услуги и др.

.............................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящата дипломна работа съм разгледала начините, формите и средствата, които се използват при осъществяването на външнотърговската дейност. Тъй като банките заемат централно място в системата на съвременните платежни отношения съм изяснила функциите, основните операции и особеностите в обслужването на външнотърговската дейност от Евробанк АД. От гледна точка на важната роля на средствата и формите на плащане в международната търговия за реализиране на платежните и кредитните отношения съм се опитала подробно да изясня характерът, същността и предназначението на широко използваните търговски и финансови документи като менителницата, записа на заповед и чека. Главно внимание съм отделила на основните форми на плащане в международната търговия- неотменяемия документарен акредитив и документарното валутно инкасо. Разкрита е ролята на банковите гаранции в системата на разплащанията и застраховането от неблагоприятните последици при неизпълнение или лошо изпълнение на договорните задължения на вносителите и износителите.

Разгледани са инструментите и механизмите за финансиране на доставките и на кредита, свързан с външнотърговските сделки, както и средата и източниците за финансиране на международната търговия, като особено внимание е отделено на мястото и ролята на банките.

Практиката и досегашния опит на Евробанк АД разкриват ориентация към финансиране предимно в краткосросрочен план, по отделни сделки и за оборотен капитал. Дългосрочното и инвестиционното финансиране е по-ограничено и се предлага предимно на лоялни, познати на банката клиенти. Това е провокирано както от необходимостта да се ограничи кредитния риск, така и от структурата на ресурса на банката. През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване сроковете на кредитите, както и на броя и относителния дял на одобрените кредити за инвестиционни цели в сравнение с тези за оборотен капитал. Тази тенденция се очаква да се запази и в бъдеще. 

.............................

Темата е изготвена 09.2004г.

Темата съдържа графики.

В темата са посочени 6 източника на информация


Търси за: продукти услуги | запис заповед | менителница | чек | установяване | операции обслужващи външноикономическата дейност | практика стратегия при финансиране външната търговия

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker