Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


Реферат

Тема

Операции по привличане на паричен ресурс в банките

01.2005 г.

Съдържание

Увод

  1.  Характерни особености и специфика на банковите услуги и посреднически операции.
  2.  Класификация и обхват на банковите услуги за привличане на капитали.
  3.  Характеристика на банковата дейност по привличане на капитали
  4.  Банкови влогове и депозити
  5.  Банкови услуги във връзка с плащанията
  6.  Съвременни техники за финансиране на икономическите сделки от страна на банките

Заключение

Литература

 Увод

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури. Съвременните търговски банки заменят отделното обслужване с постоянно обновяваща се система от посреднически дейности. В широк смисъл понятието посредничество може да се отъждестви с две основни групи банкови операции по мобилизиране на собствени и чужди парични средства и последващото им инвестиране в кредити  и други активи и операции по безналичните разплащания между банкови клиенти. Същността на банковата професия е в умелото и изгодно разпореждане и управление на “чуждите” пари, защото банките по начало оперират с чужди депозирани при тях капитали. С други думи съдържанието на тази професия се изразява във всекидневното разрешаване на дилемата “ликвидност - печалба”. Тази дилема разкрива във ясен, ярък вид икономическата мотивация, от която се ръководи всяка банка.

Коренното преустройство, на което подлежи икономиката на нашата страна по пътя към пазарното стопанство не може да не засегне банковата система. Това се налага главно по три причини.

Първо, банките ще бъдат институциите, които ще изградят, поддържат и контролират капиталовия, паричния и валутния пазар у нас. Без функционирането на тези финансови пазари, съществуването на пазарната икономика не е възможно.

Второ, банките в новата си роля ще имат за задача да привлекат колкото се може повече от наличните средства на националната икономика от сферата на бюджета в банковата сфера. Когато паричните ресурси в националното стопанство се разпределят не от бюджета, а от банките се получава еднопосочност в интересите на стопанската организация - кредитополучател, на кредитиращата банка и на цялата икономика. Това се постига с присъщите на банковия кредит лостове, които спонтанно задействат заинтересуваността на стопанския субект от ефективна работа. Без такава дислокация на финансовите средства излизането от кризата е невъзможно.

На трето място, в стремежа си за икономическо взаимодействие с Европа, нашата банкова система не може да не приеме такова устройство и функции, които са характерни за останалите страни с пазарна икономика. Без такова уеднаквяване с другите банки няма да бъде възможно адаптирането и интегрирането на нашата банкова система със европейските банкови структури и ще се явяват пречки “по пътя към Европа”.

……………………………

Заключение

След направения преглед на предлаганите от банките финансови услуги можем да направим изводи, че отдавна вече няма никаква стопанска дейност, която във финансово отношение да не се обслужва от банките. Преходът към пазарна икономика не само не може да стане без посредничеството на банките, но трябва да започне от тях. Приватизацията, преструктурирането на производството, повишаването на неговата активност и конкурентно-способност увеличава търсенето на паричен капитал и поражда потребност от нови финансови услуги.

Създаването и функционирането на всяка банка се извършва в името на една цел - икономическият интерес. Този интерес предполага приходите, които банките реализират от своята дейност, да превишават по стойностен размер разходите за привличането на чужди парични капитали и тези за осъществяването на цялостната банкова дейност.

Успехът на една банка в бъдеще ще зависи до голяма степен от избора на банкови продукти и услуги, от това доколко предоставените от нея финансови услуги съответстват на обществените потребности, доколко те са качествени и конкурентноспособни в ценово отношение. Банката ориентира така своята дейност в условията на пазара, че подхождайки избирателно при привличане на клиенти да се стреми към задоволяване на всичките им нужди.

По-големи шансове за успех и оцеляване в новите условия, характерни за индустрията на финансовите услуги, ще имат онези банки, които са добре капитализирани и с добри финансови резултати. Последните трябва да привличат компетентни служители тъй като обществото продължава да отъждествява добрата банка с нейните добри специалисти.

За да оцелее и просперира, банката ще трябва да изработи и надежден бизнес-план, напълно съобразен с потребностите на пазара, цените, тенденциите и интеграцията на националната и международна банкова дейност. Тя трябва добре да познава предимствата и слабостите на своите конкуренти и да се възползва от потенциалните си преимущества. Добрите резултати могат да бъдат постигнати посредством умело планиране, при наличието на добър персонал и подходящ организационен климат.

……………………….

В темата са посочени 6 източника на информация.

Темата съдържа 1 графика.

Темата е изготвена 01.2005г.


Търси за: класификация обхват | банкови влогове депозити | срочни | безсрочни | банкови услуги във връзка разплащания | лизинг | факторинг

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker