Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Нов български университет

КУРСОВА РАБОТА

Анализ на ефективността на фирма “Елиад” ООД - София

Предмет Финансов мениджмънт

София 2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обща характеристика на предприятието 3

2. Вертикален и хоризонтален анализ на разходите. Структурен анализ 4

3. Ликвидност на предприятието 6

4.  Финансова устойчивост чрез метода на Едуард Алтман 8

5. Анализ по системата Дюпонт 10

6. Финансово състояние. Изводи и препоръки 12

Използвана литература 25


1. Обща характеристика на предприятието

Фирма "ЕЛИАД" ООД град София е създадена през 1999 г. с решение №545/23.07.1999 г. на Софийския окръжен съд. Има за предмет на дейност производството на мебели, което производство се осъществява в два нейни цеха на територията на град София. Продукцията й се реализира, както на вътрешния, така и на международния пазар. За момента фирмата покрива 17% от българския пазар и 22% от износа на България за Западна Европа на мека мебел. Персоналът й към момента наброява 457 души. Ръководният орган във фирмата е Управителен съвет, който изгражда стратегията на работа на заводите, а дейността вътре в самите заводи се ръководи от ръководители на звена и функционални ръководители. Всеки проект се изгражда и следи от контролна група или звено, която има за цел да анализира производството до момента на внедряването на продукта на пазара. Към всеки завод в София работи и маркетингов отдел и отдел за връзки с обществеността. Всяко предприятие разработва своя план-програма и количествено-стойностна сметка за следващата година, като функционалните ръководители определят работния бюджет за следващата година, който бюджет се гласува от Изпълнителния директор и Управителния съвет на дружеството.

Собствения капитал на “ЕЛИАД” ООД към 31.12.2006г. е 1 264 хил. лв., съставен от основен капитал, капиталови резерви и финансов резултат.

..........................................

5. Анализ по системата Дюпонт

В теорията и практиката, обаче, са известни два подхода за пълен (цялостен) анализ на съотношение: система за анализ по схема за анализ по схема Дюпонт и резюмиран анализ на голям брой съотношения. Двата подхода имат своите предимства и недостатъци.

Системата за анализ по схемата на Дюпонт действа като метод на търсене насочен към намирането на главните области, отговорни за финансовите резултати на фирмата.

Схемата Дюпонт е класически метод за финансов анализ, разработен и използван за пръв път от американската корпорация “Дюпонт”. тоз метод обвързва някои от основните финансови коефициенти и съпоставя техните стойности и динамика с цел да се откроят факторите и причините оказали влияние върху икономическите резултати на фирмата.

Първата част от схемата на Дюпонт представя чистата възвръщаемост на собствения капитал, най-важния показател за  собствениците на дружеството, като произведение от чистата възвръщаемост на общия капитал и показателя за капитализация на фирмата.

Първа стъпка от схемата на Дюпонт

Чиста възвръщаемост = Чиста възвръщаемост х Капитализация на

на собствен капитал     на общия капитал   фирмата

Чиста печалба                     =  Чиста печалба     х    Общо пасиви

Собствен капитал                     Общо пасиви         Собствен капитал

Степента на капитализация на фирмата се измерва чрез съпоставяне на общия спрямо собствения капитал  и е реципрочна стойност на показателя “Собствен капитал/Общо пасиви” и производен на показателя “Привлечен капитал/Общо пасиви”.

Коефициенти за капитализация на фирмата отразява колко лева общо капитал е използван от дружеството  на един лев собствен капитал и характеризира капиталовата му структура. Колкото е по-голям делът на привлечения капитал в общата стойност на пасивите, толкова е по-висока капитализацията на дружеството.

През 2005 год. чистата възвръщаемост на собствения капитал е 0,20%, чистата възвращаемост на ангажирания капитал (общо активи или пасиви) е 0,16%, степента на капитализация е 1,24. Това показва, че използването макар и на малкото привлечен капитал (88 хил. лв.) повишава възвращаемостта на собствения капитал в сравнение с тази на общия капитал.

През 2006 год. възвращаемостта на собствения капитал е 0,26%, а степента на капитализация е 1,11 (0,26=0,23x1,11). Слабото увеличение на възвращаемостта на собствения капитал през 2006 год. спрямо 2005 год. 15% се дължи на спада в степента на капитализация с 10,5%, тъй като възвращаемостта на общия капитал за същия период се е увеличила с 43,75%.

Втората стъпка от схемата на Дюпонт спомага да се определят водещите фактори, определящи нивото и динамиката на чистата възвращаемост на общия капитал.

..............................................

Във фирма "ЕЛИАД" ООД на тези етап анализ в детайли не е правен, но настъпва моментът на заинтересованост и от финансовите факти. Анализиращият екип трябва да обърне внимание на способността на фирмата да посрещне текущи задължения, истинската стойност на различните активи, размера и характера на пасивите, способността за генериране на ресурси и способността за добра възвръщаемост на инвестициите, способността да издържа на възмогни спънки и препятствия от външни или от вътрешни източници, способността да събира нови средства, когато е нужно и т.н.

Препоръките относно цялостната дейност на предприятието могат да се дадат в следните няколко насоки на работа по отношение подобряване и стабилизиране на основни икономически и фирмени показатели като стабилност и увеличаване на приходите, намаляване и оптимизиране на разходите, висока степен на устойчивост, намаляване на задълженията и намаляне на сроковете за разплащане и т. н:

.........................................

Използвана литература

  1.  Луканов, К. “Финансово-икономически анализ на предприятието”
  2.  Тимчев, М., “Финансово-стопански анализ”
  3.  Николов, Н., “Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията”
  4.  "Финансово-стопански анализ на фирмата", 1994 год., Марко Тимчев.
  5.  "Финансов анализ на предприятието", 1993 год. Елена Маджарова

...................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2006 г.

Ключови думи:

ефективност, вертикален и хоризонтален анализ на разходите, структурен анализ, ликвидност на предприятието, финансова устойчивост, Едуард Алтман, система Дюпонт, финансово състояние


Търси за: вертикален хоризонтален анализ разходите | структурен анализ | ликвидност предприятието | финансова устойчивост | финансово състояние

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker