Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


великотърновски университет “Св. СВ. Кирил и Методий”

Дипломна работа

Тема: Финансов анализ на фирма “Микродвигатели” АД

гр.София, 2002 г.

Съдържание

Първа глава. Теоретична част 1

Значение на финансовия анализ 1

Направление на финансовия анализ 1

Анализ на ликвидността 2

Анализ на платежоспособността 9

Анализ на кредитоспособността 12

Анализ на рентабилността 15

Приложение на финансовия анализ 17

Недостатъци и ограничения при използването на резултатите от анализа 20

Методика за изчисляване на финансовия показател 21

1. Показатели за рентабилност 21

2. Показатели за обръщаемост на активите 24

3. Показатели за ликвидност 26

4. Показатели за финансова автономност 27

5. Показатели за вземанията и погасяване на задълженията 29

6. Показатели за капиталова адекватност 30

Втора глава.  Финансов анализ на “Микродвигатели” АД 31

Общ преглед на дейността 31

Анализ на капиталовата структура на предприятието 34

Анализ на имуществената структура на предприятието 39

А. Анализ на активите на предприятието 39

Б. Анализ на пасивите (капитала) на предприятието 43

Анализ на финансовото равновесие на предприятието 44

Анализ на обращаемостта на активите на предприятието 45

Анализ на ликвидността 47

Анализ на рентабилността 51

Анализ на платежоспособността на предприятието и на издръжката на заемния (привлечен) капитал 55

Анализ на кредитоспособността 57

Заключение 60

Използвана литература 62

Приложение 63

 Първа глава
Теоретична част
 

Значение на финансовия анализ

Управлението на стопанските субекти (физически и юридически) обхваща широк кръг от функции, чрез които се реализира същността на съвременния мениджмънт, за осъществяването на управленските функции особено значение има анализът на финансовото и изобщо на стопанското състояние на фирмата. Това безусловно е необходимо, както за крупните стопански единици, така и за малките и средните фирми, и особено за създадените през последните години множество еднолични фирми в различни сектори на стопанството.

Световната теория и практика е създала и отработила голямо разнообразие от методи на статистика и в частност на финансовия анализ, които все повече намират приложение в управлението на фирмите. През последните години интересът у нас към методите на финансовия анализ все повече нараства. Много стопански ръководители и изпълнители все по-осезателно чувстват потребността от ефективен инструментариум на финансовия анализ. При разработването на различни бизнес планове на фирмите потребността е особено подчертана.


Заключение

Финансите на предприятието са едно от важните звена на финансовата система. Тази им важност произтича от обстоятелството, че почти цялата финансова система, пряко или косвено, има за своя основа финансите на предприятията. Финансово-счетоводната дейност на предприятията преди всичко базата за съществуването и функционирането на публичните финанси, на кредита и банковото дело, застраховането,       социалното осигуряване, международните финанси, а в голяма степен и на индивидуалните финанси.

Както финансите въобще, така и финансите на предприятията се свързват с парите и обикновено се отъждествяват с паричните потоци, които произтичат от и обслужват дейността им. Във всяка фирма най-важният въпрос е този за парите. Колко пари трябва да изразходва тя, за да осигури осъществяването на определена дейности колко да получи от тази дейност. Постоянната взаимозависимост между горните две “пера” причинява най-големи проблеми в бизнеса. Решаването на тези проблеми е главната задача на финансовия мениджмънт на фирмата.

В настоящата разработка разгледахме темата за “Финансово-икономически  анализ  на търговското дружество”

Анализът на използуването на финансовите средства и на техните източници дава възможност за гъвкаво адаптиране към външните и вътрешни икономически фактори, оказващи пряко влияние върху дейността  на  фирмата. Чрез  изчисляване  на съотношенията и коефициентите става възможно да се извърши своевременна “диагностика” на финансовото състояние на фирмата и да се вземат необходимите решения на управленско ниво .


Използвана литература 

  1.  проф. Петров. Г., Основи на финансите на фирмата, София, 2001 г.

  1.  проф. Стоянов. В., Основи на финансите, 1998 г.

  1.  Баланс на “Микродвигатели” АД, гр. Етрополе към 31.12.2001 г.

  1.  Отчет за приходи и разходи на “Микродвигатели” АД, гр. Етрополе към 31.12.2001 г.

Дипломната работа е защитена през 2002 година и съдържа множество таблици и актуални статистически данни.

Ключови думи: ликвидност, платежоспособност, кредитоспособност, рентабилност, обръщаемост на активите, финансова автономност, вземания, задължения, капиталова адекватност, капиталова структура, имуществена структура, пасиви, активи.


Търси за: ликвидност | платежоспособност | кредитоспособност | рентабилност | обръщаемост активите | финансова автономност | вземания | капиталова адекватност | капиталова структура | имуществена структура | пасиви | активи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker