Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсов проект

Финансов анализ наБалканкарподемООД

София, 2007 г.

Съдържание

1. Хоризонтален и вертикален анализ 3

2. Конвенционален анализ 7

2.1. Анализ на ликвидността наБалканкарподемООД 7

2.2. Анализ на ефективността наБалканкарподемООД 8

2.3. Показатели за вземания и задължения 9

2.4. Анализ на общата задлъжнялост на фирмата 10

2.5. Обръщаемост на материалните запаси наБалканкарподемООД 12

2.6. Анализ на рентабилността наБалканкарподемООД 12

3. Техника на изготвяне на отчета за паричните потоци наБалканкарподемООД за 2004 и 2005 г. 14

Използвана литература 20

....................................................

2. Конвенционален анализ 

2.1. Анализ на ликвидността наБалканкарподемООД 

При този анализ определяме два показателя: 

Въпреки недоброто финансово състояние установено до моментаБалканкарподемООД има обща ликвидност, съобразена с минималното, именно за целия изследван период показателят е повече от 1, като в за 2005 г. дори надхвърля 2, което демонстрира много добра възможност на дружеството за покриване на текущите задължения. 

И коефициентът за бърза ликвидност за целия период е над 1, като през 2005 достига 1,7, което удовлетворява препоръчителната величина на коефициента. 

Коефициенти на ликвидност 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Коефициент на обща ликвидност 

1,5665

1,9304

2,0657

Коефициент на бърза ликвидност 

1,2471

1,6248

1,7304

2.2. Анализ на ефективността наБалканкарподемООД 

От съществено значение за резултата от цялостната дейност на предприятието е определяне на ефективността на направените приходи и разходи. Тук основно място заемат два показателя: 

Често обаче в практиката намират приложение показателите: разходи на 100 лв. приходи и приходи на 100 лв. разходи: 

Показателят разходи на 100 лв. приходи по своята същност е показателят за ефективност на приходите, изразен в процент. Чрез неговото изчисление се получава ясна представа за ефективността на функциониране на предприятието, а в случая заБалканкарподемООД - за неефективното опериране на пазара. 

Определяне на показателя ефективност на разходите (разходи на 100 лв.приходи)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Разходи на 100 лв. приходи 

116,55

105,82

99,60

От така изчислените показатели е видно, как единствената година, в която показателят е под 100 (т.е. е реализирана печалба) е 2005 г. Видно е обаче как за целия периодБалканкарподемООД подобрява пози показател. 

Определяне на показателя ефективност на приходите (приходи на 100 лв.разходи)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Приходи на 100 лв. разходи 

85,80

94,50

100,40

Подобно на предния показател и тук е видна неефективната дейност наБалканкарподемООД - само през 2005 г. на всеки 100 лв. разход са реализирани 40 ст. повече приход.  

...........................................................

3. Техника на изготвяне на отчета за паричните потоци наБалканкарподемООД за 2004 и 2005 г. 

Съставянето на отчета за паричните потоци се характеризира с определена последователност за установяване на паритеизлезлиивлезлив дружеството. Несъмнено освен съставянето на отчета за информационните потребности на ръководството е необходимо да се направи и анализ на неговите резултати.

За съставянето на отчета за парични потоци наБалканкарподемООД първо ще представим счетоводният му баланс и отчета за приходите и разходите, които са отправна точка в последващите стъпки.  

Определяне на оперативния паричен поток

Първата стъпка от анализа на паричните потоци е тяхното изчисляване. Паричните потоци се формират от използването на краткотрайните активи, което е на практика е построяването (изчисляването) на оперативния паричен поток. То включва следните основни етапи:

1. Пари, получени от клиенти

Определянето на парите, получени от клиентите, започва с приходите от нетните продажби. Принципно, ако  всички продажби през годината са плащани в брой, сумата на парите, която е получена от клиентите, ще е равна на сумата от годишните продажби. Но по-често в реалността, както е и приБалканкарподемООД, продажби се извършват на кредитен принцип, което налага корекция на сумата на продажбите с измененията в сметките за вземанията. Целта на корекцията е да се установи чистата сума на паричните приходи.

ЗаБалканкарподемООД вземанията през 2003 г. са 2342 хил.лв., нарастват през 2004 година до 2561 хил.лв. и намаляват на 2511 хил.лв. в края на 2005 година. От отчета за приходите и разходите се вижда, че продажбите за 2004  и 2005 година съответно възлизат на 2400 хил.лв. и 1587 хил.лв. 

Така за двете години последователно определяме: 

Вземания от клиенти за 2004 

Баланс 31.12.2003               

2342

Платени продажби

2181

Продажби за 2004

2400

Баланс 31.12.2004              

2561

Вземания от клиенти за 2005 

Баланс 31.12.2004               

2561

Платени продажби

1637

Продажби за 2005

1587

Баланс 31.12.2005              

2511

Формулата, която се използва за определяне на платените продажби през текущата година, е: 

Балансова стойност на вземанията към началото на периода 

+ осъществени продажби през текущата година 

- Балансова стойност на вземанията към края на периода 

В зависимост от това дали е налице увеличаване или намаляване на размера на вземанията през текущия период са налице постъпления от продажби съответно по-малко или повече от реализираните продажби. 

За 2004 г.БалканкарподемООД е реализирало повече продажби, отколкото е събрало вземанията си по тях, докато за 2005 г. е обратно - събраните вземания са повече от реализираните продажби (имаме намаление на вземанията в края спрямо началото на годината). 

.....................................................

Използвана литература

  1.  М. Ненова, Н. Мичева, Ц. Манчев, А. Михайлов,Финансовата политика в България в условията на преход към пазарна икономика, изд. на БНБ, София, 1997 г. 
  2.  М. Ненова,Фискална политика и макроикономическа стабилизация, глава 4 наПаричният съвет в България (Началото и по-нататък)”, Г. Минасян, М. Ненова, В. Йоцов, ГорексПрес, София, 1998 г. (бълг.)
  3.  М. Ненова,Фискална политика, в сборник студииПреходът, изд. Агенция за икономическо програмиране и развитие, под ред. на В. Антонов и Р. Аврамов, София, 1994 г.;
  4.  Ръководство по Държавна финансова статистика на МВФ, второ издание.
  5.  Интернет

................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са за 2005 г.

Ключови думи:

финансов анализ - вертикален, хоризонтален, конвенционален; “БалканкарподемООД; обращаемост на материалните запаси; рентабилност; парични потоци


Търси за: финансов анализ вертикален | обращаемост материалните запаси | рентабилност | парични потоци

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker