Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВ ПРОЕКТ

Привличане чуждестранни преки инвестиции с оглед повишаване на конкурентноспособността на предприятия в сферата на индустрията

Предмет:  Управление на международни инвестиционни проекти

2006 г.

Съдържание

1. Въведение в проблематиката. 3

2. Индустриална политика в България. Институционална и нормативна база. 5

3. РИСК ПРИ ИНВЕСТИРАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ В ИНДУСТРИЯТА В СТРАНИ С ПРЕХОД. 14

4. Преки чуждестранни инвестиции и значението им за повишаване на частната конкурентоспособност. 15

5. Преки чуждестранни инвестиции и международно икономическо сътрудничество между български и италиански индустриални фирми. 20

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 23

  1.  Въведение в проблематиката.

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз от голямо значение е повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и способността им да устояват на конкурентния натиск и пазарните сили. В тази връзка, внедряването на научни постижения, нови технологии и развитието на иновационен потенциал имат решаващо значение за укрепването на българското производство, а оттам и за повишаване на заетостта и постигане на икономически растеж.

Стратегическа цел на Европейския съюз е превръщането му в конкурентна и динамична икономика, основана на знанието и насочена към постигане на устойчив икономически растеж. В контекста на поставената глобална цел се засилва значението на ефективните и гъвкави икономически политики като цяло на правителствата и в частност при управлението на малките и средни предприятия, които ще дадат възможност за развитие на конкурентноспособни предприятия в отделните сектори на икономиката и като цяло за нея. 

Съобразно определените цели в Програмата за икономическа реформа, приета от Европейския съвет в Лисабон през 2000г., разширени в Гьотеборг и усъвършенствани в Стокхолм и Барселона, действията на страните членки трябва да бъдат насочени в следните приоритетни области: стимулиране на конкуренцията и предприемачеството; насърчаване на иновациите; осигуряване на по-висока заетост, опазване на околната среда и модернизация на европейския социален модел.

Развиването на конкурентноспособен частен сектор в областта на индустрията изисква да бъдат намерени инструменти за насърчаване на конкурентни производства с бъдещ потенциал за развитие, които могат да окажат сериозно въздействие върху цялостното преструктуриране на икономиката. Това е особено актуално за България в момент, когато се търсят източници на растеж. Ключов инструмент за постигане на висока конкурентоспособност на българската икономика е изработване и последователно прилагане на политика за технологично развитие и иновации, което неимоверно е свързано с увеличаване на инвестициите в частния сектор от самите предприемачи, както и по програми на ЕС и привличане на чужди и инвеститори 

....................................................

4. Преки чуждестранни инвестиции и значението им за повишаване на частната конкурентоспособност.

Ефектът от преките чуждестранни инвестиции е в голяма степен зависим от макроикономическите параметри на приемащата страна, и особено от цялостната оценка - реална или предполагаема - за състоянието и перспективите на тяхното развитие. Интернационализацията на инвестиционния и възпроизводствения процес означава и съответната промяна в политиката на равнище държава и фирма. Дори и тогава, когато реализацията на дадена стока или услуга не е свързана непременно с нейния износ, прякото присъствие на външната конкуренция на местния пазар простоизтласквана преден план не толкова вътрешната, колкото международната й конкурентоспособност. 

В действителност преките чуждестранни инвестиции се свеждат не само до преки финансови потоци, но и до капиталовия ефект от трансфера на технологии, ноу-хау и други неосезаеми активи на международния бизнес, които са поне толкова важни, колкото и наемният труд и финансовият капитал. Конкурентоспособността и адаптивността на отделните икономики ще зависят до голяма степен от присъствието на високотехнологични и наукоемки производства и услуги във входящите преки чуждестранни инвестиции, както и от способност на националната икономика да създава и добавя стойност, да абсорбира и да максимизира (прелива) eфект от преките чуждестранни инвестиции. (Пример - ИСО стандарт и SAP системи). 

През 2004г. България e привлякла повече чуждестранни преки инвестиции в проекти в съотношение към БВП от всички страни в Югоизточна Европа. Това показват данните и анализите в Световния доклад за инвестициите на ООН за 2004г. - издание 2005г. Докладът е официално представен на 29 септември 2005г. 

Според него през 2004г. в България са вложени 2,5 млрд. щ. д. чуждестранни инвестиции, представляващи 23% от всички инвестиции на Балканския полуостров и 2% от всички инвестициина зелено. В глобалната класация на ООН по привлечени чуждестранни инвестиции България е поставена на 12то място, следвана от държави като Хърватска, Естония и Румъния. Индексът се базира на 12 фактора. България е на първо място по привлечени ЧПИ за 2004г. в Югоизточна Европа.2

........................................

5. Преки чуждестранни инвестиции и международно икономическо сътрудничество между български и италиански индустриални фирми.

Италия е един от основните търговски партньори на България. Италия е на първо място във външнотърговския стокообмен на България за 2003г. (14,0% от общия износ и 10,2% от общия внос на България). През 2003г. стокообменът между България и Италия е нараснал с 26,7% спрямо предишната година.
През 2004 година стокообменът между България и Италия бележи увеличение с 26,2% спрямо предходната година. През 2004г. към Италия е насочен 13,1% от българския износ, а 9,8% от българския внос идва от Италия.

Италия заема пето място сред чуждестранните инвеститори, с общи инвестиции за периода 1992 - 2004 г. в размер на 715,9 млн. щ.д.

Италиански инвестиции в България в млн. USD

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Общо

0,01

0,2

5,2

2,3

1,2

0,4

2,1

6,9

338,3

146,5

45,2

100,5

67,1

715,9

(Източник: Българска Агенция за инвестиции)

От края на 2002 година Италия е първата страна по директни чуждестранни инвестиции в България (данните са от Българската агенция за чуждестранни инвестиции). Според оценките на ИЧЕ (Институт за външна търговия на Италия), италианските фирми присъстващи в България възлизат на около хиляда. Най-значимите италиански фирми са Миролио (текстил), групата Енел, с инвестицията в термоелектрическата централа Марица Изток 3 и Италчементи, посредством контролираната група Ciment Francais в завода Девня цимент. През 2000-та година Уникредито сключи една от най-успешните за България инвестиционни сделки, придобивайки контрола върху Булбанк, най-важната банкова група в страната. Това обстоятелство е фактор от изключително значение в развитието на италианските инвестиции. Като водещите сектори в двустранните икономически отношения се утвърждават тези на енергетика, инфраструктурите, текстила и полуфабрикатите (дървообработка и производство на обувки), както и машиностроенето, производството на електронни компоненти, туризъм и транспорт. В последния сектор от голямо значение за двустранния търговски обмен е възобновяването на директните полети на Алиталия между Рим и София, отваряйки по-пряк коридор за достъп до България. По сходен начин, за сухопътните връзки се очаква реализирането на Паневропейския транспортен коридор N. 8. 

..........................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Дамянова, А., Център за икономическо развитие,Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, 2002
  2.  Дамянова, Л., Изграждане на иновационна инфраструктура в България. Икономическа мисъл, 2002, кн. 1. 
  3.  Основи на инвестирането, Иван Георгиев, Университетско издателствоСтопанство, София, 1999
  4.  Георгиев, И. Основи на инвестирането, Отворено общество, С., .
  5.  Орешарски Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, ИК Люрен. 1992.
  6.  Данни от Центъра за икономически изследвания.
  7.  www.government.bg
  8.  www.nsi.bg

............................................................

Темата е писана 2006 г.

Данните в темата са от 2005 г.

Ключови думи:

чуждестранни преки инвестиции, конкурентноспособност, индустриална политика, институционална и нормативна база, международни проекти, международно икономическо сътрудничество

2 Най-големият чуждестранен инвеститор в страната е Австрия. В същото време все по-малко германски фирми се насочват към нашия пазар. Най-сериозните инвестиции през 2004 година са в електроенергетиката и телекомуникациите, сочат данните. Интересът в електроенергетиката е заради приватизацията на електроразпределителните дружества. От телекомуникационния сектор в челната десетка се нареждат БТК и Космо България Мобайл. 678 са новите инвестиции от чуждестранни компании и 8088 от чуждестранни физически лица. Освен двата телекома сред основните инвеститори през 2004 година в ИКТ сектора са Ериксон Телекомюникейшънс България, БТК-НЕТ, САП Лабс България, Ай Би Ем България, Сименс, СИТА-МДВТ - клон България. Космо Мобайл остава най-голямата чуждестранна инвестиция за периода 1992-2004 година


Търси за: чуждестранни преки инвестиции | конкурентноспособност | индустриална политика | институционална нормативна база | международни проекти | международно икономическо сътрудничество

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker