Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Финансов анализ на "Доверие - Обединен холдинг" АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2007 г.


Съдържание:

 

1. Анализ на икономиката на България. Основни макроиконо-мически тенденции. 3

2. "Доверие - Обединен холдинг" АД.. 5

3. Форма на собственост. Организационна структура на "Доверие - Обединен холдинг" АД. 8

4. Холдингови дружества към "Доверие - Обединен холдинг" АД. 8

4.1. Наименование: “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ ДОВЕРИЕ” АД.. 8

4.2. Наименование: “ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД.. 9

4.3. Наименование: “МЕДИКА” АД.. 9

4.4. Наименование: “МЕДИКА ЗДРАВЕ” ЕООД.. 9

4.5. Наименование: “МОМИНА КРЕПОСТ” АД.. 10

4.6. Наименование: "КРЕ" ООД. 10

4.7. Други фирми в Холдинга. 10

4.7.1. Промишленост за строителни материали. 10

4.7.2. Текстилна, трикотажна и шивашка промишленост. 11

4.7.3. Млечна промишленост. 11

4.7.4. Други отрасли. 11

4.7.5. Услуги. 11

4.7.6. Търговия. 12

5. Финансови показатели. 13

5.1. Финансови показатели за ликвидност. 13

5.2. Финансови показатели за платежоспособност. 14

5.3. Финансови показатели за рентабилност. 15

5.4. Финансови показатели за автономност. 16

6. Тенденции за развитие на холдинга: 19

СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНА И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА.. 20

 

 


 

………………………………………

 

1. Анализ на икономиката на България. Основни макроиконо-мически тенденции

Въпреки забавянето на темповете на икономически растеж в Световната икономика през периода 2000-2004 г., в условията на макроикономическа и финансова стабилност, България отбелязва значителен икономически напредък, като макроикономическите индикатори нееднозначно показват постигнатото.

Икономическият растеж на страната от отрицателен през 1997 г. (5.6%) става положителен, като от 2000 г. насам постоянно надвишава равнището от 4%. В този смисъл може са се твърди, че икономиката на България се намира върху траектория на устойчив и ускорен икономически растеж.

Стойностният обем на брутния вътрешен продукт през 2004 г. по текущи цени достига 38 млрд. лв. Реализираният реален растеж спрямо 2003 г. е 5,6%. Прогнозите са, че растежът на БВП за следващите три години ще бъде над 5,0%, като предпоставка за постигането му са запазване на ръста на инвестициите, повишаване на износа и потреблението.

От категориите на крайно използвания БВП през 2004 г. брутото капиталообразуване в основен капитал нараства реално с 12,0% и достигат относителен дял от 20,9% в общия обем на БВП. Реалните растежи на потреблението и износа, като двигатели на растежа са съответно 5% и 13,1%.

 

………………………………….

 

"Доверие - Обединен холдинг" АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

Акционери на дружеството са над 180 000 български и чуждестранни физически и юридически лица. Интерес към акциите на дружеството проявяват инвеститори от Холандия, Австрия, Германия, Естония, САЩ, Кипър и др. страни.

Няма концентрация на капиталова собственост над 10%. Към края на 2004 г. само двама акционери притежават над 5% от капитала на дружеството - Seconex Holding Ltd Кипър и Pakano BV Холандия.

"Доверие Обединен холдинг" АД заема водещо място в стопанския живот на България и следва основната си инвестиционна цел: да осигури на своите акционери постоянен доход от дивиденти и от нарастване на пазарната цена на акциите.

Предметът на дейност на "Доверие - Обединен холдинг" АД е: придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон. Дружеството е регистрирано с неограничен срок на действие.

 

……………………………………

 

Краткосрочната платежоспособност на фирмата е оценена с коефициенти на обща, бърза и незабавна ликвидност. Получените стойности са над изискваните, от което следва, че капиталът се използва продуктивно, което увеличава общата степен на възвръщаемост и намалява риска по отношение на фирмените пасиви.

Високият оборот на капитала при сравнително ниска рентабилност на продажбите могат да осигурят добра доходност на капитала, тъй като фирмата има малък относителен дял на постоянните разходи в общия обем разходи. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е по-висока спрямо средната норма за отрасъла, което определя високо ниво на възвръщаемост. От друга страна възвръщаемостта на инвестициите, като отношение на нетната печалба и сумата на активите показва ефективно използване на ресурсите.

Собственият капитал покрива основните средства за дейността, като в тях се включват и постоянно обвързаните минимални материални запаси и оборотните средства, т.е. собственият капитал покрива нетния оборотен капитал.

 

…………………………………………

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНА И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

1.                 Денева, А. Икономически основи на предприятието. В. Търново, АБАГАР, 2001.

2.                 Адамов, В., Дж. Холст и А. Захариев. Финансов анализ. В. Търново, АБАГАР, 2002.

3.                 Трифонов, Т; С. Трифонова; Финансов анализ на фирмата, част първа и втора. София, Сиела – Софт енд Паблишинг, 2001.

4.                 Захариев, А. Бизнес и управление; кн. 3, АБАГАР, 1999.

5.                 Данни, предоставени от холдинговата структура.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, формули.

 

Ключови думи:

„Доверие – Обединен холдинг” АД, финансови показатели, ликвидност, платежоспособност, рентабилност, автономност, форма на собственост на дружеството, организационна структура, холдингови дружества, инвестиционна дейност

 


Търси за: финансови показатели | ликвидност | платежоспособност | рентабилност | автономност | форма собственост дружеството | организационна структура | инвестиционна дейност

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker