Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД

 

 

 

По Производствена практика

 

На тема:

Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

Раздел І. Обща характеристика. 3

1. Общи данни за дружеството. 3

2. Правен статут. 3

Раздел ІІ. Фирмена политика. 5

1. Цели и задачи. 5

1.1. Действия за водоснабдяване на всички населени места. 5

1.2. Действия за премахване на режимите на водоснабдяване. 5

1.3. Действия за подобряване на качеството на питейната вода. 7

1.4. Действия по изграждане на пречиствателни станции за отпадни води. 8

1.5. Действия по разширение на съществуващи канализационни системи. 8

1.6. Действия за намаляване загубите на водата във водопроводните мрежи. 8

2. Пазарни позиции на дружеството. 8

3. Иновационна политика за периода 2006-2009 г. 9

3.1. Внедряване на нови технологии, машини, съоръжения и автоматизация на някои процеси  9

3.2. Инвестиции за снижаване на разходите за ел. енергия. 9

3.3. Разработване на инвестиционна програма за периода 2006-2009 година. 9

3.4. Вложени инвестиции по години за периода 2001-2006 г. и първо полугодие на 2007 г. по източници на финансиране. 10

4. Търговски партньори. 10

5. Пазарна стратегия. 10

5.1. Технология на работа на дружеството. 10

5.2 Данни за движението на цените на отделните видове вода за население, промишленост и обществен сектор по години за периода 2003, 2004, 2005, 2006 и първото полугодие на 2007 г. 14

5.3 Данни за количеството на подадената вода и за инкасираната вода за население, промишленост и обществен сектор по години за периода 2004, 2005, 2006 и първото полугодие на 2007 година  14

Раздел ІІІ. Счетоводно отчитане. 16

1. Отчитане дълготрайни активи. 16

1.1. Дълготрайни материални активи. 16

2. Отчитане на краткотрайни активи. 18

2.1. Стоково-материални запаси. 18

2.2. Краткосрочни вземания. 20

2.3. Парични средства. 21

3. Отчитане на взаимоотношенията с персонала. 21

3.1. Доходи на персонала. 21

3.2. Програми с определени социални и здравни вноски. 23

3.3. Управленческа структура. 23

3.4. Статистически данни. 23

4. Документиране на посочените обекти на отчитане. 26

4.1. Списък на използваните счетоводни документи и методически указания за ползването им   26

4.2. Лица, отговорни за съставянето, оформянето и контролирането на реквизитите на всеки първичен счетоводен документ. 29

4.3. План на документооборот. 30

Литература. 31

 


 

…………………………..

 

2. Правен статут

“В и К” ЕООД, гр. Добрич е юридическо лице със статут на еднолично дружество с ограничена отговорност, образувано с държавно имущество.

“В и К” ЕООД, гр. Добрич е регистрирано в търговския регистър на Добрички Окръжен съд по ф. д. №520/1989 г. с Решение 530/17.11.1989 г., обнародвано в “Държавен вестник” и с последващи записвания, както следва:

С Решение 902/05.11.1991 г.; Решение 4320/13.11.1992 г.; Решение 13/05.01.1995 г.; Решение 375/15.02.1995 г.; Решение 471/16.02.1996 г.; Решение 1544/08.07.1997 г.; Решение 831/03.04.2000 г.; Решение 2833/04.09.2000 г.; Решение 1829/05.09.2001 г.; Решение 136/15.01.2002 г.; Решение 1956/23.09.2003 г.; Решение 2355/21.11.2003 г.

Дружеството е регистрирано с капитал 715 хил. лв., който е актуален към датата на съставяне на годишния отчет, собственик на Дружеството е държавата.

Дружеството се управлява и представлява от Величко Василев Великов съгласно договор за управление № РД 02-16Ф-13/08.09.2005 г.

 

……………………….

 

2. Пазарни позиции на дружеството

“В и К” ЕООД, гр. Добрич е монополист в водоснабдяването и канализацията в региона.Това носи известни преимущества за дружеството като:

·             Дружеството е единствен “продавач” на вода в региона.

·             Дружеството предлага еднородна и уникална услуга – подава вода на населението, промишлеността и обществения сектор.

·             Дружеството може да налага цена, която е най-благоприятна за максимизиране на печалбата.

·             Дружеството няма конкуренти т.е. достъпът на други фирми е възпрепятстван.

 

…………………………….

 

1.1. Дълготрайни материални активи

Имоти, машини и оборудване се класифицират като нетекущи активи, когато се държат от предприятието, за да се използват за производство или доставка на стоки и услуги, за административни цели, очаква се да се използват през повече от един отчетен период, стойността им е надеждно изчислена и предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с тези активи. Активи, чиято цена на придобиване е еквивалентна или надвишава 500 лева се капитализират.

Активите се класифицират като Дълготрайни материални активи (ДМА), ако са установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, имат натурално-веществен форма и се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период. ДМА се признават в баланса когато съществува вероятност предприятието да извлече бъдеща стопанска изгода и когато имат стойност или ценност, поддаваща се на достоверно оценяване.


Литература:

 

1.      ГФО

2.      Документи, отнасящи се до счетоводната политика на „В и К” ЕООД.

3.      Официален уебсайт на “В и К” ЕООД – гр. Добрич (http://www.vikdobrich.bergon.net/)

4.      Общински план за развитие на Община Добрич (http://www.dobrich.org/index.php?s=sc&id=93)

5.      Уебсайт на Община Добрич (http://www.dobrich.org/)

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици.

 

Ключови думи:

„В и К” ЕООД – Добрич, фирмена политика, пазарни позиции, иновационна политика, търговски партньори, инвестиционна програма, пазарна стратегия, счетоводно отчитане

 


Търси за: фирмена политика | пазарни позиции | иновационна политика | търговски партньори | инвестиционна програма | пазарна стратегия | счетоводно отчитане

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker