Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

Дипломна работа

на тема:

 

ВЛИЯНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА ВЪРХУ СТОЙНОСТТА  НА ФИРМАТА

(По примера на „Сектрон” ООД)

 

 

 

2007 г.

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение. 4

Параграф първи

Основи на капиталовата структура  на фирмата. 6

1. Балансът като източник на информация за финансовия анализ. 6

1.1. Финансов анализ на актива. 10

1.2 Финансов анализ на пасива. 15

2. Капиталова структура на фирмата – теоретични модели. 19

3. Обобщен анализ на капиталовата структура на фирмата и нейното значение за стойността на фирмата. 29

Параграф втори

Влияние на капиталовата структура върху стойността на фирма „Сектрон” ООД   35

1. Обща правна информация за дружеството. 35

1.2 Предмет на дейност. 38

1.3 Основни показатели на стопанската среда. 38

2. Капиталова структура на предприятието. 39

3. Финансов анализ на фирмата. 40

3.1. Обща система на финансовия анализ. 40

3.2 Приходи и разходи в предприятието. 41

3.3 Корпоративен данък. 43

3.4 Анализ на собствеността и капиталовата структура. 44

3.5 Анализ на имуществена структура и финансово равновесие. 48

3.6 Анализ на ликвидността и платежоспособността. 50

3.7 Анализ на дълга на фирмата. 52

3.8 Анализ на задълженията на фирмата. 54

3.9 Анализ на ефективността на капитала. 55

3.10 Анализ на обращаемостта на активите. 56

3.11 Структура на разходите за дейността. 57

3.12 Анализ на материалните запаси. 58

3.13 Структура на дълготрайните активи. 59

3.14 Анализ на печалбата и рентабилността. 59

3.15 Финансово - икономически критерии. 65

3.16 Показатели за динамика. 70

3.17 Показатели за структура. 71

Заключение. 74

Литература. 76

Приложения и финансови отчети. 77

 


Въведение

 

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Актуалността на финансово - счетоводния анализ се предопределя от реалния преход към пазарно стопанство и нарастващата конкуренция между фирмите, както и засилващия се интерес към процесите на масовата и касовата приватизация. В условията на плановата икономика финансовите анализи, извършвани разбира се с други методи и други цели, са изместени от конкурентните стопански субекти към центъра на икономическата власт.

Отделните фирми нямат самостоятелност при управлението и вземането на решения и поради това не е нужно да анализират финансовото си състояние. Това се прави от централно планиращите органи.

При новите конкурентни условия, налагани от развиващото се пазарно стопанство, анализът на финансовото състояние е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие.

При тези условия на отворен пазар в силна конкуренция всяко едно конструкторско, технологично, техническо и управленско решение следва да се базира на обстоен анализ на голяма по обем техническо и икономическа информация. Анализът се явява като междинен етап в процеса на управлението между събирането на информацията и вземането на едно управленско решение. Анализът освен това служи не само като база на вземането на едно или друго управленско решение, но той лежи и в основата на стопанската стратегия, която фирмата ще следва през един по-кратък или по-дълъг период от време.

Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и  характерно поведение. Той е функция, без чието осъществяване е немислима реализацията на управлението на фирмата като процес. Както планирането и отчитането, така и контролът и регулирането са немислими без практическото му осъществяване.

В зависимост от целите на изследването, резултатите от анализа в най-общи линии се използват за:

- даване цялостна оценка на резултатите от стопанската дейност в т.ч. и на проведените мероприятия по опазване на околната среда;

- разработване основните показатели и нормативи за текущата дейност;

- оценка на резултатите от проведените мероприятия за разкриването на резервите и пътищата за тяхната мобилизация;

- обосноваване стратегията за развитието на фирмата.

В съвременните условия, при растяща несигурност и висока степен на риска нараства, необходимостта от динамична оценка и анализ на финансите на фирмата. Извършва се изследване за да се получат финансовите резултати, финансово състояние и финансова структура на фирмата. По този начин се създава основа за вземане на мотивирани финансово - икономически решения.

Цел на изследването е изясняването на теоретико - методологическите и приложно - практическите аспекти на финансовия анализ на фирмата.

Дипломната работа преследва следните конкретни задачи: от една страна в чисто теоретичен план да бъдат представени основните моменти при изясняване същността, задачите и методиката на финансовия анализ; и от друга - експериментиране на методиката на финансовия анализ с реални данни на избрана фирма.

…………………………………………….

 

Параграф втори

Влияние на капиталовата структура върху стойността на фирма „Сектрон” ООД

 

1. Обща правна информация за дружеството

 

“Сектрон” ООД е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 3751 от 05.07.1990г. Седалището на фирмата е в гр. София, бул.”Джеймс Баучър” бл. 122, ап. 59, а управлението и централният офис – в гр. София, бул.”Г. М. Димитров” №52. Капиталът на дружеството е 100% частна собственост на местни физически лица. Дружеството извършва своята дейност от място на стопанска дейност в Република България. Основната дейност е търговия на едро със системи за сигурност, комуникационно оборудване, светлинно - звуково и сигнализационно оборудване (полицейска техника) и тяхната поддръжка и сервиз.

Собственост и управление:

Име, фамилия

Брой дялове

Павел В. Георгиев

60

Георги П. Виденов

40

Общо:

100

 

Дружеството има едностепенна форма на управление - орган на управление е Общото събрание на съдружниците.

Организационната структура на управлението е свързана с мисията на фирмата, като дейностите са организирани в четири отдела. За всеки отдел са разпределени задачи, пълномощия и отговорности:

- отдел ”Счетоводство и контрол” – управлява финансовите ресурси, отчита приходите и разходите, анализира крайните резултати, управлява паричните наличности и тяхното  движение.

- отдел ”Монтажна дейност” - организира ремонта и поддръжката на техническото оборудване, управлява качеството на продуктите и материалното осигуряване.

- отдел ”Кадри” - занимава се с планиране на трудовите ресурси, набирането, подбора и назначаване на кадри, оценяването на персонала, повишаването на квалификацията, разработва механизми за поощрения на персонала

- отдел ”Маркетинг”- проучва потребителското търсене, вкусовете и предпочитанията на потребителите, усъвършенства продуктова структура, своевременно осигуряване на клиентите.

Тази управленска структура позволява да се реагира по-бързо и ефикасно на непрекъснато изменящите се условия във външната и вътрешната среда на фирмата.

……………………………………………..

Заключение

 

Кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен финансово - стопански анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово - стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, нейното ефективно използване и възпроизводство.

Цялостният финансово - счетоводен анализ е нужен, за да може конкретната фирма на база текущото си потребление и дейност през отчетната година да определи своето поведение на пазара за следващите отчетни периоди. От важно значение е конкурентното поведение на всяка една фирма на пазара, както по отношение на ново и рентабилно производство, така и по отношение на пазарен дял и възможности за разширяването му и конкурентни предимства и благоприятни възможности пред преките и непреките конкуренти или външната обкръжаваща фирмата среда.

Чрез ФСА финансовите анализатори могат бързо и точно да “уловят” появили се негативни тенденции още в самото начало и фирмата да предприеме стъпки за тяхното неутрализиране – нерентабилни или слаби производства и възли, грешки и недостатъци в ценообразуването, определянето на себестойността, увеличени производствени разходи и т.н. Цялостният стопански анализ на дейността на всяка фирма е от значение самата фирма да съществува и да продължи да се развива, да инвестира и  оптимизира своето производство.

Препоръките относно цялостната дейност на фирма „Сектрон”  ООД могат да се дадат в следните няколко насоки на работа по отношение подобряване и стабилизиране на основни икономически и фирмени показатели като стабилност и увеличаване на приходите, намаляване и оптимизиране на разходите, висока степен на устойчивост, намаляване на задълженията и намаляне на сроковете за разплащане и т. н:

-         повишаване на абсолютните стойности на изменение на приходите и разходите със затвърждаването на трайни тенденции на ръст при тях;

-         оптимизиране на разходната структура в предприятието, увеличаване на инвестициите и намаляне на разходите за сервиз, допълващи дейности и реализация; намаляване и на извънредните разходи;

-         минимизиране на извънредните разходи и увеличаване на приходите от продажби в сектора на постъпленията и т.н.

-         повишаване степента на финансова устойчивост на вземанията и плащанията от страна на предприятието;

-         висока степен на устойчивост на положителните коефициенти за икономическа рентабилност и обща ликвидност;

-         оптимизиране в структурно отношение на приходната и разходната част в предприятието в средносрочен период;

Анализиращият екип трябва да обърне внимание на способността на фирмата да посрещне текущи задължения, истинската стойност на различните активи, размера и характера на пасивите, способността за генериране на ресурси и способността за добра възвращаемост на инвестициите, способността да издържа на възможни спънки и препятствия от външни или от вътрешни източници, способността да събира нови средства, когато е нужно и т.н.

…………………………………………..…….

 

Литература

1.      Ангелов, А., Основи на мениджмънта, „График Амат”; С.; 1995;

2.      Геров, А. „Фирмено планиране”,  ANG, София , 1999;

3.      Димков, Св., Стратегически мениджмънт; С.; ТУ; 2000;

4.      Дончев, Д., Анализ на стопанската дейност; „Софтрейд”; С.; 2005;

5.      Капиталова структура на фирмата. Теоретичен и емпиричен анализ; 2003г. Димитър Рафаилов

6.      Младенова, Г.; „Стратегическо маркетингово планиране”, Университетско издателство, „Стопанство”, София, 1998;

7.      Николов, Н. Финансови изчисления, PRINCEPS, 1994;

8.      Орешарски Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, ИК Люрен. 1992;

9.      Славова, И.; „Бизнес план”, София, „Тилио”, 2001;

10. Цветков, Г., Производствен мениджмънт, Трето допълнено и преработено издание; ИК „Люрен Комерс”; С.; 2001;

11. Петров, Г., “Основи на финансите на фирмата”-пето издание, Тракия - М, С.,  2000 г.

12. Александрова, М., Оптимизация на инвестиционния избор, Тракия - М, София, 2001г.

13. Александров, Ст. и колектив, Финансово управление на фирмата, ИК “Труд и право”, С., 2000

14. Ненков, Д. и Д. Динев - Финанси на съвременната фирма, С.,1992 г.

15. Матеев, М., Сборник задачи и казуси по Корпоративни финанси - 1-ва част, Тракия - М, С., 1999 г.

16. Матеев, М., Сборник задачи и казуси по Корпоративни финанси - 2-ра част, Тракия - М, С., 2000 г.

17. Добинс Ричард и Стефан Уит - Практически съвети по финансов мениджмънт, С.,1995 г.

18. Николова, Н., Обща теория на финансите, изд. Сиела, София, 2003 г.

19. Колектив, Учебно пособие по дисциплината "Финанси", издателство "Стопанство", УНСС, 2000 г.

20. Brealy ,  R., Myers St. Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, 1991.

21. Данни и фирмена документация, предоставени от фирмата за 2005 и 2006 година.

 

Темата е изготвена 2007 г.

Включени са множество таблици, графики и формули.

Темата съдържа финансови отчети на фирма „Сектрон” ООД за 2006 г.

Най – новите данни в темата са от 2006 г.

 

Ключови думи:

капиталова структура, източници на информация, баланс на фирмата, финансов анализ, стойност на фирмата, показатели на стопанската среда, приходи и разходи на предприятието, корпоративен данък, имуществена структура, финансово равновесие, показатели за динамика, анализ на печалба и рентабилност


Търси за: капиталова структура | източници информация | баланс фирмата | финансов анализ | стойност фирмата | показатели стопанската среда | приходи разходи предприятието | корпоративен данък | имуществена структура | финансово равновесие | показатели динамика | анализ печалба рентабилност

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker