Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Вътрешен финансов контрол - одит

09.2006г.

Съдържание:

1. Държавен вътрешен финансов контрол 4

2. Агенция за държавен вътрешен финансов контрол 5

3. Вътрешен одит, упражняван от органите на агенцията 7

4. Независимия  финансов одит 8

5. Същност на одиторския контрол 11

6. Проучване при одиторския контрол 13

6.1. Одиторски писмо за поемане на ангажимент 15

6.2. Планиране и програмиране 15

6.3. Одиторски доказателства - оценка и достоверност 16

7. Документация при одита 19

7.1. Одиторска  извадка 20

7.2. Стратификация 22

8. Доклад за заверка 22

8.1. Доклад за заверка (безусловна заверка). 23

8.2. Доклад за заверка с резерви (условна заверка). 23

8.3. Доклад за отказ от заверка. 24

9. Практика по одитиране на централната банка 25

9.1. Независимост на контрола 26

9.2. Правна рамка - закони за банките 26

10. Ключови играчи в контрола на централните банки 27

10.1. Правителството 27

10.2. Парламентът 27

10.3. Висша одиторска институция 27

10.4. Одитори от частния сектор 28

10.5. Вътрешни одитори в централната банка 28

11. Одиторски практики: някои ключови елементи 28

11.1. Контрол 28

11.2. Външен контрол 29

11.3. Вътрешен одит 30

12. Видове вътрешен одит 31

13. Извършване на одита 32

14. Инструменти на одита 33

15. Оценка на работата на отдела за одит 34

16. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 35

Финансовият контрол е един от способите за обезпечаване на законосъобразно и правилно действаща финансова система.

  1.  Държавен вътрешен финансов контрол

   Държавният вътрешен финансов контрол е специализиран вид административен контрол, израз на осъществявана от държавни органи изпълнително-разпоредителна дейност. Той е контрол за законосъобразност и целесъобразност. Този контрол се извършва с цел да се прецени законосъобразността и спазването на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Основна задача на финансовия контрол е предотвратяването, разкриването и възстановяването на вреди.

При упражняването на финансов контрол контролните органи прилагат следните принципи: законност - осъществяване на контролната дейност въз основа на Конституцията, законите и международните договори, по които РБ е страна; независимост при планирането, възлагането, извършването и отчитането на контролната дейност от институциите, органите и лицата, чиято дейност се контролира; обективност и служебно начало - установяване обективно и по инициатива на контролните органи на всички факти и обстоятелства относно контролираната дейност; опазване на служебната тайна - не разгласяване и не предоставяне на информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен когато това е предвидено в закон.

Финансовия контрол обхваща финансовата дейност на: Разпоредителите с бюджетни кредити по републиканския бюджет и разпоредителите със средства по програми на Европейския съюз; Органите, администриращи приходи в републиканския бюджет; Разпоредителите с извън бюджетни сметки и фондове съгласно Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година; Разпоредителите с бюджетни кредити по общински бюджети и фондове; Държавното обществено осигуряване, фонд “Професионална квалификация и безработица” и Националната здравноосигурителна каса; Юридическите лица с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала, включително когато са в производство по несъстоятелност, както и юридическите лица, чиито задължения са гарантирани с държавно или общинско имущество.

Финансовия контрол обхваща и дейността на лицата, финансирани със средства от републиканския и от общинските бюджети, както и по програми на Европейския съюз, по отношение на тези средства.

……………….

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

…………………….

Темата е изготвена 09.2006г.

Темата не съдържа таблици и графики.

Ключови думи: държавен вътрешен финансов контрол, агенция за ДВФК, независим финансов одит, същност на одиторския контрол, проучване, документация, доклад за заверка, практика по одитиране на централната банка, инструменти на одита.


Търси за: държавен вътрешен финансов контрол | независим финансов одит | същност одиторския контрол | документация | доклад заверка | практика одитиране централната банка | инструменти одита

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker