Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

Инвестиционен процес на предприятието

 

2006

 

Съдържание:

 

 

 

1. Инвестиции – същност и структура. 3

 

2. Инвестиционни решения. 5

 

А) Характеристика на инвестиционните решения. 5

 

Б) Рискът в инвестиционните решения. 6

 

3. Инвестиционен процес в предприятието. 8

 

А) Същност и характерни особености на инвестиционния процес. 8

 

Б) Организация на инвестиционния процес. 12

 

4.  Заключение. 18

 

Използвана литература: 19

 

 

          1. Инвестиции – същност и структура

 

     Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятията. Те са едни от основните фактори и необходима предпоставка за успешно осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качеството на продукцията, за снижаване на разходите, за разширяване на производствените мощности, за повишаване на конкурентоспособността и укрепване позициите на пазара. За това е необходимо влагането на капитал, и то в такива направления, които са изгодни за стопанската организация, фирма, кооперация, предприятие. В този смисъл нараства ролята и значението на дългосрочните фактори, каквито са инвестициите, за намирането на решения, позволяващи рационалното използване на ресурсите и постигане на възможно най-добри резултати.

     Най-често инвестициите се разглеждат като съвкупни разходи, реализирани под формата на дългосрочни вложения на собствен или заемен капитал. Всяка инвестиция се характеризира с последователни плащания (разходи или постъпления) в течение на срока на експлоатация на инвестиционния обект.

     Най-общо, всяко влагане на парични средства (еквиваленти) , което има за цел получаването на стопанска изгода под формата на доход, перспективно печалба, е инвестиция. Една от целите на инвестирането е да се осигурят доход и други положителни резултати (ефекти) за продължителен период. А това се постига чрез закупуване на активи, които ще осигуряват доход, за да се покрият първоначално направените разходи и да се постигне определена печалба. В този смисъл инвестиция е всяко влагане на пари в активи, което гарантира определена възвращаемост, покриваща основната сума и очакваната печалба. Така че инвестициите се свързват с влагането на парични средства, които водят до увеличаване на първоначалното вложение. Възвращаемостта на първоначално вложените средства трябва да бъде съобразена с отделните разновидности на поемания риск и условията, при които те се появяват, т.е. тя е пропорционална на поетия риск. В следствие на това инвестициите са универсален инструмент за насочване на паричните средства (спестявания) в активи, които осигуряват процент на рентабилност или норма на възвращаемост, по-висока или равна на пазарния лихвен процент. Това е свързано със стремежа на стопанските субекти да постигат икономически растеж и просперитет в бизнеса си.

   

…………………………………………

     Б) Рискът в инвестиционните решения

Според съвременните инвестиционни теории решението за инвестиране трябва да отчита факта, че инвестиционните решения се вземат в условията на несигурност за очаквания размер на дохода. Основният въпрос, на който се търси отговор, е какъв трябва да бъде размера на дохода по отношение на размера на вложената инвестиция, за да се вземе положително инвестиционно решение. Според принципа за възвращаемостта една инвестиция ще бъде приета, когато създаваните от нея доходи са по-големи от разходите за осъществяване на инвестиционното решение. Естествено е при наличието на два варианта за инвестиране, да се предпочете този, който осигурява по-високи доходи. Логично е да възникне въпросът – защо различните инвестиции притежават различна възвращаемост? Доходите от по- голяма част от инвестициите не са сигурни величини. В повечето случаи несигурността или изменчивостта при тяхното получаване в бъдеще се свързва с риска. Връзката между риска и възвращаемостта е права.

     Колкото един инвестиционен проект е по-рискован, толкова е по-голямо изискването за по-високи бъдещи доходи, т.е. очакваните доходи трябва да бъдат съизмерими с поетия риск. При анализа на инвестиционния риск се допуска, че всички инвеститори могат да вземат своите решения, като отчитат два основни параметъра:

-                      доходите, които очакват;

-                      вероятността да получат тези доходи.

     Рискът, най-общо, е вероятността определено предвиждане да се окаже невярно. При вероятност предвиждането да е погрешно рискът е голям. Ако отклонението на вероятността е малко, то и рискът е малък. По-голямата част от инвеститорите показват предпочитание към сигурност и избягват риска. При дадени обстоятелства те избират относителната сигурност пред несигурността. Това не означава, че инвеститорите изобщо избягват да поемат риск. Изборът на относителна сигурност пред несигурността се мотивира със стремежа към по-висок очакван доход от една рискова инвестиция или очакваният доход в достатъчна степен да покрие по-големия риск.

...........................................................

 

          3. Инвестиционен процес в предприятието

 

     А) Същност и характерни особености на инвестиционния процес

     Като процес инвестирането представлява последователност от дейности и действия, насочени към придобиването на активи, които могат да носят доход и други положителни резултати за продължителен период. Фактически понятието инвестиция включва не само сумата пари, но и акта (процеса) на влагането им в различни видове активи. Инвестиционният процес възниква и протича в неразделна връзка с вътрешната среда на стопанската организация. На практика осигуряването на необходимите условия и предпоставки за развитието на една организация не може да се постигне с еднократно инвестиране. Едновременно се осъществяват множество взаимносвързани по цел, обхват и време инвестиции.

     Инвестиционният процес се осъществява в съответствие със стратегическите планове на стопанската организация, доколкото те определят общите направления на дейността й. Постигането на необходимата целенасоченост и обвързаност на инвестициите по области, мащаб и време е сложна управленска задача. Главната трудност е свързана със съгласуването на противоречивите интереси на различните участници в инвестиционния процес: собственици на капитал, мениджъри, банки, доставчици, изпълнители и др. Нормално е при съгласуване на интереси да се изхожда от приоритета на интереса на собствениците. За да постигнат своите цели, собствениците отдават предпочитание на една или друга сфера на дейност, област или обект за влагането на капиталите си. Ето защо търсенето на идеи за инвестиране (инвестиционни възможности) е отправната точка и инвестиционния процес. Смята се дори, че крайният резултат от процеса зависи не толкова от способността да се намерят изгодни възможности за инвестиране, колкото от умението да бъдат създавани. Възможностите за инвестиране се разкриват при анализиране способността на стопанската организация да се приспособи към промените във външната конкурентна среда и същевременно да използва пълно вътрешните си капиталови ресурси. Способността за приспособяване се разглежда като активна реакция за промените в пазарните условия. В резултат на непрекъснатото приспособяване стопанската организация може да подобри използването на капиталовите си ресурси, като придобива активи, чиято икономическа ценност е по-голяма от разходите за закупуването им.

………………………………………

    

        4.  Заключение

 

     Инвестирането е процес на проучване, проектиране и придобиване срещу парични средства на активи, които имат способността да носят доход и други положителни резултати за собственика си продължително време. От макроикономическа гледна точка инвестирането е процес на добавяне на нови физически активи към националния капитал. Но от гледна точка на отделния инвеститор е важно получаването на доход и други положителни резултати независимо дали това става чрез придобиване на нови или създадено преди реални активи, или чрез закупуване на ценни книжа.

     От гледна точка на отделния обект (случай на инвестиране) инвестиционният процес е съвкупност от дейности по проучване, проектиране, строителство и усвояване на мощности, които инвеститори, проектанти, строители и др. извършват с цел изграждането на нови, реконструкцията, разширяването и придобиването на отделни обекти – производствени линии, цехове, заводи, съществуващи фирми и др. От позиция на фирмата като цяло инвестиционният процес е непрекъснат и обхваща множество инвестиционни цикли по отношение на всички активи на фирмата и направления на инвестиране (придобивания, сливания, смесени предприятия, рискови инвестиции и др.).

 

 

Използвана литература:

 

1. Основи  на  инвестирането, Иван Георгиев, Университетско издателствоСтопанство”, София, 1999

2. Орешарски Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, ИК Люрен. 1992.

3.  К. Наама - Инвестиционната политика в развиващите се страни - СА “Д.А. Ценов” 2001г.

4. Т. Георгиева - Планиране и оценка на инвестиционните проекти - РУ “Ангел Кънчев” 2000г.

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи;

инвестиции, капитал, организация на инвестиционния процес, вложения, актив, доход, печалба, икономическа изгода, възвращаемост на средства, риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


Търси за: инвестиции | капитал | организация инвестиционния процес | вложения | актив | доход | печалба | икономическа изгода | възвращаемост средства | риск

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker