Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Магистърски проект

На тема:

Анализ, прогнозиране и планиране в потребителна кооперация "Балкан"

2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

3

І.

Теоритико-методически основи на основния капитал

5

1.

Същност и роля на основния капитал за осъществяване дейностите на кооперацията

5

1.1.1

Обща характеристика на капитала

5

2.

Източници за формиране на основния капитал.

15

3.

Класификация и измерване на основния капитал.

21

1.3.1.

Основен капитал с непроизводствено предназначение

21

1.3.2.

Основен капитал с производствено предназначение

23

4.

Показатели за определяне степента на използване на  основния капитал.

32

5.

Фактори които определят измененията в основния капитал на кооперацията.

37

6.

Планиране на измененията в основния капитал на кооперацията

41

ІІ.

Анализ, прогнозиране и планиране в потребителна кооперация "Балкан"

42

1.

Икономически анализ-същност и характеристика.

43

2.

Основни методи използвани при икономическият анализ

53

3.

Практически пример за анализ на основния капитал

58

3.3.1.

Анализ на общите изменения на основния капитал

62

3.3.2.

Анализ на факторите предизвикали общите изменения

71

3.3.3.

Анализ на степента на използване на основния капитал в ПК “Балкан”

76

3.3.4

Анализ на състоянието на материално-техническата база

78

4.

Корелационно-регресионен анализ

86

5.

Пофакторен анализ

88

6.

Прогнозиране

97

7.

Планиране

100

ІІІ.

Насоки за подобряване степента на използване и ефективност на основния капитал

102

Заключение

103

Литература

106

Приложение


Увод

Основната цел на настоящата дипломна работа е да бъде отразена ефективността на основния капитал в потребителна кооперация „Балкан”. Реализирането на тази цел е възможно по пътя на последователно решаване на няколко задачи. Те са:

1.Теоритично разглеждане на въпросите за ефективността на основния капитал.

2.Анализ на ефективността на основния капитал в ПК ”Балкан”.

3.Насоки за усъвършенстване на ефективността на основния капитал с които да може да се съобрази ръководството на кооперацията през следващия период.

Със следващото изложение ще се опитам да реша тези задачи, да вникна в проблемите и да потърся начини за тяхното разрешаване.

Организирането и осъществяването на всяка стопанска дейност в кооперацията изисква наличието на определени условия - материално веществени обекти и парични средства. По този начин се осигуряват условия за нормално протичане на производствения процес или на реализацията на стоките. Кооперацията придобива цялата съвкупност от материални и нематериални обекти като авансира определена стойност, със свой състав и структура - капитала на кооперацията.

Капиталът на кооперацията се формира от различни източници, част от тях са в самата кооперация, а други са външни за нея, но средствата, които се включват в капитала от тези източници се използват като собствени. На тази основа кооперацията формира значителна част от капитала си влаган в стопанските и финансовите дейности.

В настоящата разработка е разгледан основния капитал на кооперацията и възможностите за неговото развитие.

Изяснени са насоките на влагане на основния капитал и подобряване използването му в кооперацията. Умелото използване на отделните източници създава и определена структура на капитала по отношение на собствен и зает капитал. Това е икономическо условие за постигане на по-добро използване на авансираната стойност- общо и в отделните и превъплъщения в процеса на осъществяване на стопанските дейности. Финансово стабилизираните кооперации могат да използват значителна част от печалбата си за формиране на капитал свързан с инвестиции и на тази основа да осигуряват ускорено развитие на стопанските си дейности. А това позволява на тези кооперации да разширят обхвата на пазара, в който реализират резултатите от своята дейност и да увеличат печалбата си.

III. Насоки за подобряване степента на използване и ефективността  на основния капитал

В резултат на направения анализ на потребителна кооперация “Балкан” могат да бъдат дадени насоки за подобряване ефективността на основния капитал. Тя изразява резултатността от използването на изразходвания жив и овеществен труд за постигането на определен резултат (ефект). Ето защо за кооперацията е много важно да определи правилно размера на основния капитал и да го структурира, така че да се постига висока степен на неговото използване.

Основният капитал през периода 2001-2005 година бележи тенденция на нарастване. Това нарастване се дължи на добре обосновани управленски решения от страна на ръководството на кооперацията. Въпреки намаляването на общия основен капитал в средата на изследвания период се забелязва макар и слабо повишаване в края на периода. Това води до благоприятни икономически и финансови резултати от 2003 година към днешния момент на функциониране на дейността и.

Когато се анализира обема на дейността през изследвания период, се наблюдава увеличение. Това се дължи на нарастване на размера на основния капитал.

При изследване на резултативния показател печалба,       определянето на ефективността отразява най-добре икономическите изменения при осъществяване на стопанските и  други дейности.

Въпреки нарастването на индекса на цените резултатите които се наблюдават водят към  увеличаване на обема на дейността. Този  резултат води до повишаване на ефективността на кооперацията.

Изследването и определянето на измененията в степента  на основния капитал дава възможност стопанското ръководство да осмисли направените вложения и въз основа на това по точно да обосновава бъдещите. При това се наблюдава дали структурата на основния капитал съответства на потребностите от него.

По този начин се повишава ефективността от използването му, което пък въздейства за подобряване на финансовите резултати от осъществяваната дейност.

Заключение

Пазарната икономика, както показва историческият опит, може да има различна насоченост в зависимост от господстващите в страната икономически и политически сили.

Нашата Конституция утвърди принципите на социалната държава, което предполагаше изграждането на пазарната икономика със социална ориентираност. Това означава държавата да се намесва в икономическия живот и да осъществява съответни мероприятия за защита на интересите на затруднените в материално отношение слоеве от населението.

За социалното ориентиране на пазарното  развитие важна роля играе кооперацията, тъй като се основава на собственост със силно колективно съдържание. Кооперациите, както е известно са сдружения на трудещите се, на дребните и средните собственици. Чрез кооперацията тези слоеве се стремят да защитят своите интереси, които обикновено са силно застрашени в условията на пазарната конкуренция. Тя е естествено състояние на състезателност, съревнование или съперничество между осъществяващите еднаква, близка или сходна пазарна дейност различни самостоятелни физически и юридически лица с цел да постигнат най-добри за тях пазарни и икономически резултати, които в крайна сметка благоприятстват и развитието на пазара.

За утвърждаването на социалната насоченост на прехода към пазарна икономика у нас кооперацията има да играе важна роля.

Разгръщането на кооперативното движение ща спомогне да бъдат решени или най-малкото смекчени редица остри, социални проблеми, които съпътстват прехода към пазарна икономика- влошаване на жизненото равнище на широки слоеве от населението в резултата на инфлацията и повишаването на цените, увеличаване на безработицата, отслабване позициите на дребните производители в конкурентната борба и др.

Всъщност както чрез социалните си мероприятия , така и с цялостната си дейност  много от кооперациите обслужват не само своите членове, а и цялото население на своята територия. По такъв начин кооперативната собственост надхвърля рамките на груповото присвояване и ползване и изпълнява по-широки обществени функции (близки до тези на общинската собственост).

Навсякъде по света кооперацията може и подпомага съществуването на частния бизнес и неговото развитие.

Възможностите за кооперативното развитие са безгранични. Затова е достатъчно да се изтъкне приспособяването на кооперацията към човешките нужди вече почти век и половина.

литература

1. Белев Димитър - Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието ,София, 2000 г.

2. Белев Димитър, Владимирова Йорданка-Икономика на вътрешната търговия,София,1999г.

3. Иванов В. - Икономика на предприятието, София , 1995г.

4. Закон за кооперациите

5 .Закон за счетоводството

6. Статистически годишник

7.  Тренева Мария - История на кооперациите, София, 1993г.

8. Университетско издателство - Кооперацията и развитието на икономиката, София, 1994г.

10. Душанов Иван-Обща теория на счетоводството,София,1998г.

11. Янков Васил-Счетоводство на предприятието,София,1995г.

12. Косев Димитър - Двустранно фирмено счетоводство, София, 1998г.

13. Маринов Здравко-Основи на пазарната икономика,Пловдив,1995г.

14. Игнатова Николинка - Ръководство по анализ на стопанските дейности на кооперацията, София, 2003г.

15.Мишев Георги - Статистика, София, 2000г.

16.Н. Найденов - Планиране и прогнозиране, 2002

17.Ц. Йончев, С. Терезова - Планиране и прогнозиране на стопанската дейност на търговските фирми, 1998

Дипломната работа е защитена с пълно отличие в УНСС през 2006г.

Темата съдържа множество таблици, графики и формули.

Ключови думи: кооперация, финансов анализ; търговска фирма, планиране и прогнозиране; финансови показатели; основен капитал, материално-техническа база, корелационен анализ; фирмено счетоводство; кооперативно развитие; елементи на фирмената стратегия; оптимизиране структура на основния капитал; елементи на строежа;


Търси за: кооперация | финансов анализ | търговска фирма | планиране прогнозиране | финансови показатели | основен капитал | материално техническа база | фирмено счетоводство | кооперативно развитие | елементи фирмената стратегия | оптимизиране структура основния капитал | елементи строежа

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker