Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

 

 

АНАЛИЗ НА ПЕЧАЛБАТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА

 

 

 

 

2007


СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД …………………………………………………………………………………3

 

ПЪРВА ГЛАВА

МЯСТО НА ПЕЧАЛБАТА И РЕНТАБИЛНОСТТА В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ……………………………………………………………………………7

 

ВТОРА ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧНА СЪЩНОСТ НА ПЕЧАЛБАТА И РЕНТАБИЛНОСТТА… 11

1. Теоретична същност на печалбата …………………………………………...11

2. Теоретична същност на Рентабилността. Видове рентабилност ................16

3. Фактори, оказващи влияние върху печалбата и рентабилността .............22

4. Методи за анализ на печалбата и рентабилността ........................................27

5. Основни насоки за повишаване на печалбата и рентабилността ..............35

 

ТРЕТА ГЛАВА

 ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И РЕНТАБИЛНОСТТА В ТЪРГОВСКА ФИРМА.................................................40

1. Обща характеристика на фирмата. Продуктова политика .........................40

2. Маркетингова и производствена стратегия ....................................................43

3. Продукт и продуктова стратегия ......................................................................45

4. Организационна структура................................................................................ 46

5. Стратегически цели .............................................................................................48

6. Анализ на финансовия резултат .......................................................................50

6.1. Анализ на балансовата печалба ............................................................50

6.2. Анализ на рентабилността на предприятието. ...................................54

7. Бъдещо развитие на фирмата. Насоки за повишаване печалбата във фирмата .....................................................................................................................68

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................71

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................73

ИЗПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА ...........................................................................75

 

 

 


УВОД

 

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността. Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Анализът може да се разглежда и като относително обособена управленска аналитична и синтетична система, като основните компоненти на тази система са методиката и способите на анализ, наличната информационна база и нейната обезпеченост, като трябва да се прави и разграничение при различните конфигурации на този анализ в зависимост от особеностите на организация и аналитична работа в съответните предприятия.

Печалбата е важен критерий, който характеризира резултатите от търговската дейност, но все пак не дава пълна представа и не може да бъде база за анализ тъй като не се знае при какви инвестиции, при какъв обем на производство, при какви разходи-производствени е постигната. За тази цел се въвежда показателя – рентабилност.

Анализът на печалбата и рентабилността на предприятието е може би най-разпространената система за конкретен финансово-стопански анализ, които заедно с останалите елементи и компоненти на ФСА[1] имат роля за създаването на оптимални условия за вземане на обосновани управленски решения относно финансово-стопанската дейност на предприятието.

………………………………………………

 

ТРЕТА ГЛАВА

ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И  РЕНТАБИЛНОСТТА В ТЪРГОВСКА ФИРМА

 

1. Обща характеристика на фирмата. Продуктова политика

 

Фирма “ССС Бора” ООД е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дружество с ограничена отговорност (ООД). От 20.02.2002 година формата на собственост на фирмата е променена и тя е преименувана в “ССС Бора” ООД.

Фирма “ССС Бора” ООД е специализирана в търговията с промишлена тръбопроводна арматура и помпи. Фирмата има представителни и дистрибурски права от следните производители:

·        K S B – Германия; 

·        Holter Regelarmaturen – Германия;

·        VEXVE Oy – Финландия;

·        End Armaturen – Германия;

·        ARMAK – Полша;

·        F.A.G. – Полша; 

·        Бург машинъри ООД – България;

·        Спектър ЕООД – България;

·        Възход АД – България.

В групата промишлена тръбопроводна арматура се включват следните стоки: спирателни и шибърни кранове, спирателни, възвратни и електромагнитни вентили, стоманена сферична арматура, чугунена арматура за ниско налягане, арматура за регулиране и контрол, стоманени горещо валуцувани колена и др. Помпите, които фирмата предлага са потопяеми, сондажни, едно и многостъпални хоризонтални и вертикални, помпи с двойновтичащо работно колело, помпи и системи с вграден или външен честотен преобразовател и др. Фирмата предлага и следните услуги: гаранционен и следгаранционен сервиз за предлаганите продукти, супервизия или техническа помощ при монтажа и пуска на доставените изделия.

…………………………………………………..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Кризата в икономиката увеличава заинтересоваността от верен финансово - стопански анализ на всички равнища на управление на фирмата. В условията на пазарна икономика възникват потребности от гъвкави и разбираеми методики за анализ на дейността на фирмата. Като цяло, със средствата и методите на финансово - стопанския анализ на стопанската дейност следва да се обхванат динамично всички параметри на управление на капитала и активите, нейното ефективно използване и възпроизводство.

Фирма "ССС Бора" ООД е една от многото фирми, които още преди да започнат да функционират добре и да реализират печалба, трябва да преминат през най-тежкия период от развитието на икономиката в България - държава, на която сега й предстои навлизането на реални пазарни отношения.

Във фирма "ССС Бора" ООД на тези етап анализ в детайли не е правен, но настъпва моментът на заинтересованост и от финансовите факти. Анализиращият екип трябва да обърне внимание на способността на фирмата да посрещне текущи задължения, истинската стойност на различните активи, размера и характера на пасивите, способността за генериране на ресурси и способността за добра възвращаемост на инвестициите, способността да издържа на възможни спънки и препятствия от външни или от вътрешни източници, способността да събира нови средства, когато е нужно и т.н.

            ………………………………………………..

 

ИЗПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Велев, Д., Икономически анализ, С, 1997.

2.      Велев, Д, Прогнозиране, планиране и анализ, С, 1998.

3.      Величкова, Н. и др., Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия, С, 1979.

4.      Владимирова, Й. и др., Приложно ценообразуване, С, 1997.

5.      Геров А., Фирмено планиране. С., 1999;

6.      Динев, Д. и др., Анализ на финансово - счетоводните отчети, С, 1993.

7.      Йончев, Цв. и др., Икономически анализ на вътрешнотърговската дейност, С, 1986.

8.      Йончев, Цв.; С. Терезова; Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми; УНСС; 1998;

9.      Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. С., 1999;

10. Коларов, Н, Инвестиционен бизнес план, Везни, 1992.

11. Кон­су­лов, В. Фи­нан­сов ана­лиз на фир­ма­та, С., 1994.

12. Кон­су­лов, В. Уп­ра­в­ле­ние на обо­ро­т­ния ка­пи­тал, сп. "Фи­нан­си на фир­ма­та", бр. 1, 1995.

13. Котлър, ф., Управление на маркетинга, II т., С, 1996.

14. Маджарова, Е. "Финансов анализ на предприятието", 1993 год.

15. Матов, Ив. Планиране u анализ на Вътрешната търговия, С, 1972.

16. Тимчев, М. "Финансово - стопански анализ на фирмата", 1994 год.,

17. Чуков, К., Финансово - стопански анализ на предприятието, С., 2003;

18. Николов, Н., “Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията”; С. 2002 г.;

 19. Петров, Г., “Основи на финансите на фирмата”

 20. Славова, И., Бизнес план, С, 1997.

21. Трифонов, Тр., финансовото управление на корпорацията, Велико Търново, 1990. 7. Динев, Д. и др., финанси на съвременната фирма, С, 1993.

22. Хартман, Г., Пазарна икономика, С, 1992.

23. Янков, Н., Планиране и прогнозиране. Я., 2006;

24. Данни, предоставени от фирмата за периода 2005 - 2007 г.

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа множество таблици.

Включен е отчет за приходите и разходите на фирмата и баланса за 2006 г.

Най – новите данни са от 2007 г.

 

Ключови думи:

печалба и рентабилност, продуктова политика, маркетингова и производствена стратегия, стратегически цели, финансово – стопански анализ, прогнозиране на продажбите, финансов анализ на предприятие



[1] Предметът на ФСА на предприятието е множеството на икономическите, социално-икономическите процеси, както и на обуславящите ги фактори, които намират обективно проявление във фазите и етапите на инвестиционната, търговската и финансовата дейност на стоковото предприятие. ФСА на предприятието изучава методите и методиката за обосноваване на инвестиционната, производствената и търговската стратегия на предприятието, както и влиянието на различните фактори върху механизма на осъществяване на възприетата стратегия /М.Тимчев/


Търси за: печалба рентабилност | продуктова политика | маркетингова производствена стратегия | стратегически цели | финансово стопански анализ | прогнозиране продажбите | финансов анализ предприятие

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker