Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

Курсова работа

Анализ на капитала на предприятието

 

2007 г.

Съдържание

 

1. Капиталова структура. 3

2. Модел на посредническите разходи. 4

3. Модели при асиметрия на информацията. 6

4. Обща правна информация за дружеството “Сектрон” ООД.. 7

5. Капиталова структура на “Сектрон” ООД.. 10

Литература. 18

 


1. Капиталова структура

 

Капиталовата структура на фирмата е една от най-дискусионните области във финансите. Целта на тази тема е да представи съвременните теоретични модели, обясняващи поведението на фирмите при нейното формиране. Изходен пункт в съвременната теория на капиталовата структура е моделът, разработен от Modigliani и Miller, който за първи път изгражда завършена концепция в тази област. Като допускат липсата на пазарни несъвършенства, като транзакционни разходи, ограничения върху сделките, несъвършена конкуренция, асиметрична информация и данъчно облагане, Modigliani и Miller (M-M) доказват, че стойността на фирмата не може да бъде увеличена с промяна на капиталовата структура. Изменението й ще води единствено до различно разпределение на паричните потоци, без да променя техния размер и стойността на фирмата. Така финансиращите решения остават напълно ирелевантни.

Реалните капиталови пазари, обаче, имат редица несъвършенства, водещи до отклонение от теоретичния модел на М-М. Най-важните такива отклонения са наличието на данъчно облагане, разходите, свързани с финансовата криза на фирмата, конфликтът на интереси между принципал и агент и асиметричната информация. Съвременните теоретични модели на капиталовата структура използват посочените пазарни несъвършенства, като се стремят да обяснят поведението на фирмите в тази област. Те са три основни типа, в зависимост от факторите, които отчитат - традиционен компромисен модел, модел на посредническите разходи и модели при асиметрия на информацията.

.......................................................

3. Модели при асиметрия на информацията

Асиметричната информация е друга форма на пазарно несъвършенство, което базисният модел на М-М не отчита. Описаните по-горе модели на капиталовата структура приемат, че външните за фирмата икономически субекти (инвеститори и заинтересувани лица) разполагат със същата информация, както нейните мениджъри и другите вътрешни лица (insiders). Най-често обаче, вътрешните лица имат информация относно характеристиките на фирмата, в т. ч. нейните парични потоци и инвестиционни възможности, която не е публично достъпна. Съвременните теоретични модели, базирани на асиметрия на информацията, разглеждат задлъжнялостта като средство за ограничаване неефективните инвестиционни решения, породени от асиметричната информация. Основен модел в това направление е този на Myers и Majluf. Те показват, че ако външните инвеститори не разполагат с информация относно реалната стойност на активите на фирмата, нейните акции могат да бъдат подценени от пазара. Ако фирмите финансират новите си инвестиции само чрез емисия на акции, те могат да бъдат толкова подценени, че новите инвеститори да получат по-голяма част от нетната им настояща стойност, което ще доведе до нетна загуба за настоящите акционери.

................................................

4. Обща правна информация за дружеството “Сектрон” ООД

 

“Сектрон” ООД е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 3751 от 05.07.1990 г. Седалището на фирмата е в гр. София, бул.”Джеймс Баучър” бл. 122, ап. 59, а управлението и централният офис – в гр. София, бул.”Г. М. Димитров” №52. Капиталът на дружеството е 100% частна собственост на местни физически лица. Дружеството извършва своята дейност от място на стопанска дейност в Република България. Основната дейност е търговия на едро със системи за сигурност, комуникационно оборудване, светлинно-звуково и сигнализационно оборудване (полицейска техника) и тяхната поддръжка и сервиз.

................................................................

Литература

 

1.      Ангелов, А., Основи на мениджмънта, „График Амат”; С.; 1995;

2.      Геров, А. „Фирмено планиране”,  ANG, София , 1999;

3.      Димков, Св., Стратегически мениджмънт; С.; ТУ; 2000;

4.      Дончев, Д., Анализ на стопанската дейност; „Софтрейд”; С.; 2005;

5.      Капиталова структура на фирмата. Теоретичен и емпиричен анализ; 2003 г. Димитър Рафаилов

6.      Николов, Н. Финансови изчисления, PRINCEPS, 1994

......................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа 2 таблици, най-новите данни са за 2006 г.

 

Ключови думи:

капиталова структура, модел на посреднически разходи (agency costs), модели при асиметрия на информацията, “Сектрон” ООД, Modigliani и Miller (M-M)


Търси за: капиталова структура | модел посреднически разходи | Сектрон ООД

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker