Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


М А Г И С Т Ъ Р С К А   Т Е З А

НА ТЕМА :

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АВТОСЕРВИЗ “МИРЕКС АВТО” ООД

СЪДЪРЖАНИЕ:

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

УВОД………………………………………………………………………….. 5

Препоръки  за разработване на бизнесплан………………………………… 6

Обхват и основни раздели на бизнесплана…………………………………. 8

Примерна схема на бизнесплан за инвестиции……………………………. 10

НАЧАЛНА СТРАНИЦА……………………………………………………. 10

Част I:  РЕЗЮМЕ…………………………………………………………... 10

Част II:  ОСНОВНА ЧАСТ НА ПЛАНА………………………………… 11

I. ПРОИЗХОД, МИНАЛО И БЪДЕЩИ ЦЕЛИ НА ФИРМАТА………….. 11

1. История на фирмата………………………………………………………. 11

2. Настоящо състояние………………………………………………………. 11

3. Концепция…………………………………………………………………. 11

4. Цели на фирмата…………………………………………………………... 11

II. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ПАЗАРА………………... 12

1. Анализ на външната бизнес среда……………………………………….. 12

1.1. Анализ на потребителя (Customer analysis)…………………………… 12

1.1.1. Сегментация…………………………………………………………… 13

1.1.2. Мотивация на потребителя…………………………………………… 13

1.1.3. Незадоволени потребности…………………………………………… 14

1.2. Анализ на конкурента (Competitor analysis)…………………………... 14

1.2.1. Определяне на конкурентите………………………………………… 14

1.2.2. Анализ на конкурентите……………………………………………… 15

1.3. Анализ на отрасъла (Industry analysis)………………………………… 16

1.3.1. Основни цели на анализa…………………………………………….. 16

1.3.2. Примерна структура………………………………………………….. 16

1.4. Анализ на общата среда (Environmental analysis)…………………….. 17

1.4.1. Технологични фактори……………………………………………….. 17

1.4.2. Политико-регулационни фактори……………………………………. 17

1.4.3. Икономически фактори……………………………………………….. 17

1.4.4. Социални фактори…………………………………………………….. 17

2 Анализ на вътрешната бизнес среда…………………………………….... 18

III. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО………………………………... 19

1. Производствен план………………………………………………………. 19

2. План за доставка на суровините и материалите………………………… 20

2.1.Определяне на потребностите и на запасите………...………………… 20

2.2. Видове производствени запаси………………………………………… 20

2.3. Организация на снабдяването………………………………………….. 20

2.4. План за доставка на суровини и материали…………………………… 20

3. Проектов инженеринг…………………………………………………….. 20

3.1. Технология………………………………………………………………. 21

3.2. Технически норми и стандарти………………………………………… 21

3.3. Земя, площадки, сгради и съоръжения………………………………… 21

3.3.1. Разходи за придобиване на земя…………………………………...… 22

3.3.2. Разходи за подготовка на площадката и за строителни работи……. 22

3.4. Машини и оборудване………………………………………………….. 22

3.5. Амортизационен план…………………………………………………... 22

IV. МАРКЕТИНГ…………………………………………………………….. 22

1. Маркетингов план……………………………………………………….... 22

1.1. Маркетингови стратегии и инвестиционни решения………………… 23

1.2. Маркетингови прогнози………………………………………………… 23

1.3. Основни елементи на маркетинговия раздел на бизнесплана……..… 23

1.3.1. Продукт/услуга……………………………………………………….. 24

1.3.2. Цена и себестойност………………………………………………….. 24

1.3.3. Дистрибуция………………………………………………………...… 25

1.3.4. Промоция……………………………………………………………… 26

1.3.5. План за продажбите…………………………………………………... 26

V. ФИНАНСОВИ ДАННИ…………………………………………………. 26

1. Финансов план……………………………………………………………. 26

1.1. Прогноза за паричните потоци………………………………………… 27

1.2. Прогнозен отчет за приходите и разходите на фирмата……………... 28

1.3. Прогнозни балансови отчети…………………………………………… 29

1.4. Анализ на критичната точка……………………………………………. 29

2. Подходи при оценката на бизнесплана………………………………….. 30

2.1. Проверка на взаимната обвързаност на отд.елементи на плана……... 30 

2.2. Анализ и оценка на плана от външни институции……………………. 31

2.3. Показатели на финансов риск………………………………………….. 31

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ……………………………………. 32

VII. КРИТИЧНИ РИСКОВЕ И ПРОБЛЕМИ………………………………. 33

1. Риск от незавършване на проекта……………………………………...… 33

2. Експлоатационен риск……………………………………………………. 33

3. Ценови риск……………………………………………………………….. 33

4. Сценарият на най-лошия случай……………………………………….… 33

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………… 34

Част трета: ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………… 34

ЕМПИРИЧНА ЧАСТ

Инвестиционен проект за разширяване на съществуващ автосервиз……. 35

РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………….. 35

Бизнеспредложение………………………………………………………….. 36

Представяне на фирмата кредитополучател……………………………….. 37

Правен статут………………………………………………………………… 37

Бизнеспрофил………………………………………………………………… 38

Мисия…………………………………………………………………………. 38

ПАРАМЕТРИ НА КРЕДИТА……………………………………………... 39

БИЗНЕС СРЕДА……………………………………………………………. 40

1. Външна бизнес среда…………………………………………………...… 40

2. Вътрешна бизнес среда…………………………………………………… 40

Продукти и услуги…………………………………………………………… 41

Персонал……………………………………………………………………… 41

Клиенти………………………………………………………………………. 42

Доставчици…………………………………………………………………… 42

Ценова политика……………………………………………………………... 43

Организационна структура………………………………………………….. 43

Машини и оборудване………………………………………………………. 44

ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА…………………………………….... 45

Макроикономически условия…………………………………………….…. 45

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ……………………………………….… 45

Счетоводна отчетност……………………………………………………….. 45

Застрахователен режим……………………………………………………… 45

Приходи и разходи…………………………………………………………... 46

Балансови показатели……………………………………………………….. 46

ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВИ РАЗЧЕТИ……………………………….. 46

Перспективи за развитие……………………………………………………. 46

Прогнозни приходи………………………………………………………….. 48

Прогнозни разходи………………………………………………………...… 48

Външно финансиране………………………………………………………... 49

ФИНАНСОВИ ДАННИ……………………………………………………. 49

Счетоводен баланс…………………………………………………………… 50

Отчет за приходи и разходи………………………………………………… 51

Анализ на критичната точка………………………………………………… 52

КРИТИЧНИ РИСКОВЕ И ПРОБЛЕМИ……………………………...… 53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….. 54

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА……………………………………….. 55

Приложение №1 Опис-приложение на ДМА………………………...……. 57

Приложение №2 План - сметка за разширение и оборудване………...….. 58

Приложение №3 Прогнозен отчет за приходи и разходи…………………. 59

Приложение №4 Прогн. отчет за движ. на пар.потоци, за първите 12м…. 61

Приложение №5 Прогнозен отчет за движението на паричните

потоци за периода на действие на кредита 2006-2010 год………………... 63

Приложение №6 Прогнозен счетоводен Баланс за периода 2006-2010г.... 64

Приложение №7 Погасителен план на кредита…………………………… 67

Приложение №8 Анализ за ефективността на проекта по

метода на Нетната настояща стойност……………………………………... 69

Приложение №9 Показатели за рентабилност и ликвидност…………….. 69

Използвана литература……………………………………………………… 70

УВОД

Инвестиционният бизнесплан предопределя в голяма степен успеха на фирмата, тъй като от неговото качество зависи получаването на желаното финансиране. Ето защо е необходимо предприемачите да изграждат и придобиват умения в тази насока. Добре да познават правилните процедури и действия, свързани с разработването, изпълнението и оценката на проектите.

Този проект се прави с конкретна цел - убеждаване на външни за фирмата лица или институции в перспективността на начинанието ни за ефективно използване на техните ресурси. Това внася известни особености както в съдържанието, така също и в оформянето на плановия документ.  

Написването на бизнесплан изисква задълбочена аналитична работа.

Какво е особеното при привличане на външни средства? Целта на бизнесплана за инвестиции е да се спечели доверието на кредитори или инвеститори. Следователно, трябва така да се изложи текущото състояние и бъдещото развитие на фирмата, че да бъдат убедени бъдещите и партньори в рентабилността на начинанието. Това в никакъв случай, не означава че трябва да се преувеличават бъдещите финансови резултати. Напротив бизнеспланът трябва да бъде напълно обективен. Безпристрастно да се посочват пазарните възможности и ясно да се откроят конкурентните предимства.

При разработването на плана следва  да се обърне особено внимание на следните въпроси:

Най-често бизнесплановете се съставят за привличане на инвестиции от бъдещи съдружници или от акционери, за получаване на банков заем, за получаване на финансова помощ от специализирани фондове за подпомагане на определени проекти, за получаване на преференции от държавата и общините. Характерна тяхна особеност е, че те имат определени формални изисквания към проектите.

Ако бизнеспланът цели да привлече частен капитал (съдружници, акционери), освен потенциала на планираната дейност, реалистичността на преценките и здравата вътрешна логика всеки частен инвеститор би се интересувал особено чувствително още и от способността на предлагащия бизнесплана да поеме по-голямата част от риска с друга своя дейност или с активи; - какви са размерът и разпределението на търсения капитал; - кои са другите инвеститори, чието внимание също е привличано, и естествено, каква е доходността на начинанието. Последният показател, макар и не най-съществен, често е решаващ, тъй като позволява бързо да се прецени изгодата от едно вложение спрямо друго, смятано за сигурно и гарантирано.

Препоръки  за разработване на бизнесплан

 1.  Има няколко неща, които трябва да се следват при разработването на един убедителен бизнесплан. За да бъде оценен благоприятно от инвеститора, планът трябва да съдържа следните основни характеристики:

а)  Ясно определяне на бизнеса. Три са въпросите, които определят основната стратегия за развитие на фирмата:

б) Доказателство за пазарните възможности. Има четири характеристики, които дават представа за пазарните възможности на фирмата:

в)  Доказателство за управленските способности. Три са нещата които дават представа за качеството на мениджмънта на фирмата:

г) Привлекателно финансово споразумение. Инвеститорите предпочитат да им бъде представено структурирано споразумение, в което са описани капиталовите потребности на начинанието, те искат и за двете страни честно (справедливо) съглашение относно собствеността.

Бизнеспланът трябва да съдържа точка, в която точно е упомената паричната сума, необходима за бизнеса.

 1.  Има няколко неща, които не трябва да се допускат като грешка при изготвянето на бизнесплана, за да не бъде дискредитиран той в очите на инвеститора, т.е. инвеститорът може да бъде отблъснат независимо от качеството на продукта/услугата, способностите на мениджърския екип или условията на финансовото споразумение. Тези неща са:

а) Набързо скроен бизнес план. Стандартизиран бизнесплан, предлаган и продаван от много консултантски фирми, използващи обща структура на плана, независимо от природата на фирмата или отрасъла, т.е. приспособен бизнесплан, при който липсва анализ на отрасъла и финансовата му част е объркана.

б)   Продуктова ориентация на бизнесплана. Преуспяващите фирми са пазарно, а не продуктово ориентирани. Инвеститорите се отдръпват, когато в бизнесплана е отделено повече място за описание на продукта, отколкото за това, кой ще купува продукта и как ще го реализира на пазара.

в) Нереалистични финансови очаквания. Надценяването на възможностите за приходи или подценяването на размера на разходите води до отблъскване на инвеститора, особено когато забележи съществени отклонения от нормите за отрасъла.

г)  Невъзможност за справяне с потенциални критични рискове. Тънкостта в привличането на капитал се състои в снижаването на риска. Инвеститорите обръщат гръб на големия риск. Задължително е в бизнесплана да бъдат посочени критичните рискове и проблеми, които могат да възникнат.

Обикновено всеки проект се състои от няколко ясно разграничени раздели. Всеки раздел е посветен на  конкретен аспект, описващ бъдещия проект или неговото обкръжение.

Обхват и основни раздели на бизнесплана

Съдържанието на обхватът на бизнесплана се определят от предназначението му.

Бизнеспланът се състои от няколко взаимосвързани раздела - това са плановете от отделните функционални области. Следващата схема дава представа за тях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от финансовия анализ показват:

- съотношението приходи/разходи без отчитането на дисконтирането е:

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1,016

1,005

1,025

1,039

1,044

което показва, че направените разходи, включително и по погасяването на кредита ще се възвърнат съответно с 1,6%, 0,5%, 2,5%, 3,9% и 4,4%;

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

56368.81 лв.

51728.60 лв.

48831.25 лв.

49059.69 лв.

49692.87 лв.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

11,66 %

10,93 %

10,59 %

10,91 %

11,34 %

Като заключение от направените разчети и икономически анализ, считаме, че очакваните приходи от дейността позволяват нормално обслужване на кредитните задължения, съгласно посочените срокове и размери без фирмата да изпитва затруднения.

Извършеният икиномически анализ показва, че проекта за финансиране е реално осъществим, приемлив от икономическа гледна точка и печеливш от финансов аспект. Пазарният статус на търговските услуги и мениджърския потенциал на дружеството определят възможностите за ръст в търговския оборот и перспективи за развитие в рамките на действащия пазар на предлагане на авточасти, аксесоари и авторемонтни услуги.

Кредитът може да бъде безрисково обезпечен със съществуващия сервиз “Овча купел”  - като сграда и оборудване.

Очакваните ползи от този проект са не само за фирмата, но и за обществото като цяло:

- разкриват се нови работни места;

- разширява се и се подобрява средата на работа;

- повишава се конкурентноспособността на фирмата;

- предоставя се възможност за едновременно изпълнение на по-голям обем поръчки;

- повишава се качеството на предлаганите авторемонтни услуги, а по-прецизния ремонт на автомобилите, респективно ще доведе до по-голяма сигурност на пътя.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1.  Опис-приложение на ДМА, собственост на “Мирекс авто” ООД неразделна част от договора за залог от 10.03.2006 год. (Приложение №1)
 2.  План - сметка за разширение и оборудване на сервиз “Овча купел”. (Приложение №2)
 3.  Прогнозен отчет за приходи и разходи за периода 2006-2010 год. (Приложение №3)
 4.  Прогнозен отчет за движението на паричните потоци, за периода на действие на кредита (за първите 12 месеца прогнозата да е на месечна основа). (Приложение №4)
 5.  Прогнозен отчет за движението на паричните потоци за периода на действие на кредита 2006-2010 год. (Приложение №5).
 6.  Прогнозен счетоводен Баланс за периода 2006-2010 год. (Приложение №6)
 7.  Погасителен план на кредита (Приложение №7)
 8.  Анализ за ефективността на проекта по метода на Нетната настояща стойност. (Приложение №8)
 9.  Показатели за рентабилност и ликвидност (Приложение №9)

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Ангелов, А. Ръководство за разработване на бизнесплан. София, изд.Сиела, 2001 г.
 2.  Ангелов, А. Ръководство за разработване на маркетингов план и план за продажбите в малкия бизнес. София, Университетско издателство “Стопанство”, 1997 г.
 3.  Трифонов, Т. Управленски и счетоводен анализ, София, НБУ, 2002г.
 4.  Костова, А., Лазар Базлянков, Бизнесплан за инвестиции, София, НБУ, 1996 г.
 5.  Петров, И., Милчо Близнаков, Финансово управление на малката фирма, София, НБУ, 1996 г.
 6.  Счетоводни данни на фирма “Мирекс авто” ООД

Дипломата е защитена в УНСС през 2006 година с пълно отличие.

Ключови думи: бизнес план на фирма; капиталово бюджетиране; финансов план; финансов планер; показатели за ликвидност, рентабилност, капиталово адекватност; възвращаемост на инвестицията, банков кредит, ефективност на бизнесплана; прогнозен баланс, отчетност на финансовите показатели; погасителен план; отчет за паричните потоци; перспективи за финансова стабилност; автосервиз, финансов отчет.


Търси за: бизнес план фирма | капиталово бюджетиране | финансов план | финансов планер | показатели ликвидност | рентабилност | капиталово адекватност | възвращаемост инвестицията | банков кредит | ефективност бизнесплана | прогнозен баланс | отчетност финансовите показатели | погасителен план | отчет паричните потоци | перспективи финансова стабилност | автосервиз | финансов отчет

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker