Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Магистърски проект

Тема:

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИРМИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДАНЪК”

01.2007

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.

ПЪРВА ГЛАВА. Теоретико-методични проблеми на данъците, данъчното облагане и данъчна политика на фирмите

 1.  Същност и основни характеристики на данъците. Видове данъци.
 2.  Данъчно облагане на фирмите. Данъчна политика в аспекта на структурните икономически реформи.
 3.  Обща характеристика на данъчния контрол в България. Институции на данъчния контрол.
 4.  Организация на данъчния контрол.
 5.  Данъчен контрол по ЗДДС.
 6.  Данъчен контрол по ЗОДФЛ.
 7.  Институции на данъчния контрол.

ВТОРА ГЛАВА. Анализ на данъчното облагане на фирма „АРГОИНВЕСТМЪНТ” АД - Бургас.

 1.  Производствено-икономическа характеристика на фирмата.
 2.  Анализ на финансово-икономическото състояние на фирмата. Основни показатели за финансовото състояние.
 3.  Анализ на данъчното облагане на фирмата за изминалата година.
 4.  Предложения за подобряване на данъчната политика на „Агроинвестмънт” АД - Бургас.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВИ ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Политиката на икономическо и социално сближаване заема важно място в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Провеждането на тази политика осигурява значителни ресурси от страна на общността, но същевременно поставя специфични изисквания към страните членки и особено към тези, които кандидатстват за членство в Съюза.

На 1 януари 2007г. България стана член на Европейския съюз. През всички години на прехода тя провежда политика на сближаване и интегриране в тази уникална многонационална общност. Икономическата интеграция в рамките на ЕС е своеобразно проявление на глобализацията, която протича в световната икономика и позволява оптимизиране на икономическия процес в световен мащаб. Европейският съюз е отворен за всички страни, които покриват критериите за членство във всички сфери на икономиката, правното регулиране, социалната защита, опазването на околната среда и др.

  Членството в ЕС изисква: страната-кандидатка да е постигнала стабилност на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и уважението и закрилата на малцинствата; наличие на функционираща пазарна икономика, както и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили, действащи в Съюза; способност да се поемат задълженията на членството, включително придържане към целите на политическия, икономическия и валутния съюз.

Членството в ЕС на практика представлява сблъсък на интереси, и най-вече на добре премерени сметки. Влизането в Евросъюза за всяка държава, и особено за страна като България означава приспособяване към определени икономически и политически критерии, наложени за всички страни-членки. След първоначалния шок естествено за страната ще настъпят по-добри перспективи: по-висок икономически ръст, по-добри възможности за износа, отпадане на валутните рискове, намаляване на ценовите нива.

Значимостта на темата се определя  от членството на България в Еврозоната през 2007 година, като при преговорите по глава “Данъчна политика” България все още понася остри критики по отношение ниската ефективност при събираемостта на данъците, липсата на информационна осигуреност и пренос на данни, фирмена заинтересованост при самото плащане на данъци, все още неефективната структура по отношение преките и косвените данъци (над ¾ от данъците в България са косвени), както и актуалният факт, че страната ни поема критики от ЕС по отношение на все по зачестилите случаи на данъчни измами, злоупотреби и увеличаващата се зона на сива икономика и извършване на редица законово нерегламентирани дейности. В частност актуалността на темата включва и факта, че една значителна част от предприятията в страната работят в сивия сектор - не плащат данъци, такси и социални осигуровки и което е най-основното, че така създадените нормативна и институционална база, са вид стимули, не регулатори по отношение на тези измами и злоупотреби. Настоящия анализ включва теоретически и практически насоки относно данъчната политика в отделните фирми и насоки за нейното подобряване.

Актуалността на дипломната работа и като цяло на финансовия анализ (разходите за данъци на отделните фирми) се опосредства от икономическите в най-общ случай предпоставки на развитие на един конкурентен частен сектор, финансови стабилен и бързоразвиващ се. Новите икономически условия при предстоящото ни членство в Европейския съюз налагат необходимостта от конкурентен частен сектор и производство, а с това най-вече се свързва възможността на фирмата и по-точно на нейните ръководители чрез финансовите си и анализаторски отдели да направят точен финансово стопански анализ на цялостната си дейност и оттам да определят възможностите си за развитие и растеж, за иновации в продуктовия асортимент, във възможностите си за укрепване на старите пазари и завладяването на нови пазарни ниши, както и начините за инвестиции през бъдещите периоди. Добре направения финансови-стопански анализ е предпоставка за вземането на правилни управленски решения и ефективност в продуктовата, производствената и маркетинговата стратегия, както и в правилната разработена фирмена политика, цели и дългосрочни задачи.

От друга страна в данъчната политика трябва да се отчитат освен проектите и самите промени, но и честите данъчни злоупотреби и измами от страна на фирми и институции. Често в практиката такива злоупотреби се забелязват по отношение правото на данъчен кредит (нарушения по ЗДДС), при корпоративните и местни данъци, по повод облагането на някои стоки с акцизи, при вносните и износни мита, които злоупотреби нанасят ежегодно милиарди лева загуби за държавата и бюджета,  които загуби като цяло се отразяват на бюджетната политика и все по-честата липса на бюджетни средства за определени институции, дейности и звена на работа и управление.

Целите, които си поставяме с разработването на настоящата дипломна работа във връзка с данъчната система и политика в конкретна фирма, както и практически анализ на разходите за данъци. Не липсва и личен коментар, актуални публикации, свързани с анализиране на данъчната обстановка през последните години и някои от промените в данъчните закони, имащи пряко или косвено отношение към развитието и усъвършенстването на данъчната система в България.

Основните насоки на поставените цели са в следните направления, а именно:

 1.  да се изясни теоретично и практически, свързано с икономическото положение в страната, същността и особеностите на данъка и данъчната система, както в цялостност, така и по отделни видове и отделни контролни органи в данъчната система;
  1.  да се определят като цяло правните насоки на данъчната политика и в частност при извършването на данъчни нарушения, злоупотреби; степен на развитие на сивата икономика и възможните причини за избягване на данъчните задължения - политически, икономически или чисто технически;
  2.  да се изяснят методите и средствата за данъчен контрол, както и да се направи кратко резюме на основното опредение за данъците и данъчната система, видове и характеристика на данъците (теоретичната част - първа глава от разработката е така структурирана, че да съответства на последващото практико-методическо разглеждане на данъчния контрол по отношение направените нарушения по отделните основни за страната ни закони и законодателни актове);
  3.  в практическата глава са поставени цели да се анализират конкурентните позиции на конкретна фирма, както и да се направи анализ на данъчната й система и разходите, които тя прави за данъци;
  4.  разгледани са и основни актуални постановки по поставения проблем във връзка с прехода от планова към пазарна икономика през последните години, както и общо политиката на Правителствата по отношение на създаването на ефективна данъчна система и данъчен контрол;
  5.  целта е и да се посочат конкретни грешки, свързани с изграждането на ефективна данъчна система и ефективен контрол по отношение намаляването на т.нар. сив сектор на икономиката (който в отделни звена и отрасли е по-голям от реалния сектор и това е твърде обезпокоително, тъй като тенденциите не са към намаляването му, а напротив - през последните години се забелязва нарастване на сивия сектор в определени зони на икономиката). Причините могат да се търсят както комплексно в общото политическо и икономическо управление на страната, но и така също в конкретни данъчни закони и пропуски в така изградената данъчна система.

Задачите на дипломната работа са пряко свързани с основните цели на разработката, както и структурно темата е изградена по начин, по който да е възможно най-обхватно да се разгледат практическите и теоретичните постановки на данъчния контрол в България, като това се обвърже със тенденциите в западната практика и изискванията към страната по отношение на членството й в ЕС, станало факт от 1 януари 2007 година.

С оглед актуалността на темата използваните литературни и информационни източници са в следните направления: актуални данни от НОИ и НСИ; нормативна и правна литература; статии, анализи и коментари относно развитието на данъчната система в България; интернет източници, свързани с разглежданата проблематика; икономическа литература и данни, предоставени от финансовия отдел на фирмата за периода 2004-2006г.

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

 1.  Динев М., Социалният контрол и трудовият колектив, С., 1984г.
 2.  Динев М., Контрол и регулиране на икономическите системи, С.,1986г;
 3.  Динев М., Контрол в социалното управление, С., Тракия, 1999г.
 4.  Славков Б., Данъчна система и данъчен контрол в Република България, Тракия - М, С., 2003г.
 5.  Славков Б. и др., Данъчно облагане за 2004г., ИК“Труд и право”, С.,2004г.
 6.  Динев Д., Модерният вътрешен контрол, С., 1999г.
 7.  Симеонов, О., Теоретични въпроси на контрола, С., 1997г.
 8.  Статев, С., Илиев, П. Макроикономика. С., ЦДО, НБУ, 2003;
 9.   Новото данъчно законодателство през 2004г. - Георги Петков, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, изд. на ИК “Труд и право”, София 2004г.;
 10.  Данъчно облагане и счетоводно приключване 2004г. - авторски колектив (Анета Георгиева, Цветана Янкова и др.); изд. ИК “Труд и право”, София 2004г.;
 11.  Писма и становища на Главна Данъчна Дирекция по приложението на данъчното законодателство (2004 и 2005г.); 
 12.  Данни, предоставени от финансово-счетоводния отдел на фирмата за периода 2004-2006.

Нормативна уредба на България:

1. Закон за ДВФК; ЗОДФЛ; ЗДДС;

2. Закон за Сметната палата;

3. Данъчно-процесуалния кодекс на Р. България;

4. Закон за митниците;

5. Закон за счетоводството;

6. Закон за независимия финансов одит;

7. Кодекс за социално осигуряване;

8. Становища за етика и одит, Стела, 2003г.

9. Закон за корпоративното подоходно облагане;

10. Закон за облагане доходите на физическите лица;

Интернет използвани източници:

 1.  www.taxadmin.bg
 2.  www.odit.bg
 3.  www.econ.bg
 4.  www.nsi.bg
 5.  www.government.bg
 6.  www.econ.bg
 7.     www.ced.bg

…………………….

Магистърската теза е защитена с пълно отличие в Русенски университет през 2007 година.

Съдържа законодателна и институционална база; мнжество таблици, схеми и фирмена документация.

Ключови думи: теоретико-методични проблеми на данъците, данъчното облагане, данъчна политика на фирмите, видове данъци, данъчен контрол (ЗДДС, ЗОДФЛ), анализ на данъчното облагане на фирма „АРГОИНВЕСТМЪНТ” АД - Бургас, подобряване на данъчната политика.


Търси за: данъчното облагане | данъчна политика фирмите | видове данъци | данъчен контрол | ЗДДС | ЗОДФЛ | подобряване данъчната политика

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker