Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

Магистърска теза

на тема:

 

 

Инвестиционна политика на фирма “Тексар -България” ООД

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ. 3

 

ПЪРВА ГЛАВА

Състояние на инвестиционния пазар в България. 7

1. Същност и особености на инвестирането и инвестиционния процес. 7

2. Особености на инвестиционния процес в България в годините на прехода  15

2.1. Оценка на състоянието на средата за стопанска дейност. Индустриалната политика в България 1990 - 2005 г. 15

2.2. Общ план за действие за подобряване на микроикономическите резултати и индустриалната конкурентноспособност. 21

2.3 Риск при инвестиране в индустрията в страни с преход. 22

 

ВТОРА ГЛАВА

Практически анализ на инвестиционната политика на фирма “Тексар - България” ООД   23

1. Обща характеристика и предмет на дейност на фирмата. 23

2. Маркетингови цели и стратегия на фирмата. 27

3. Продуктов и производствен асортимент. Продуктова и пазарна стратегия на фирмата  28

4. Анализ на външната и вътрешната среда на фирмата. SWOT анализ. 32

5. Финансов анализ на фирмата. Основни показатели за финансова автономност и активност. 34

6. Анализ на инвестиционната дейност на фирмата. Фактори за повишаване на конкурентноспособността. Инвестиционен и иновационен проект на предприятието  37

 

ТРЕТА ГЛАВА

Тенденции и перспективи пред инвестиционната дейност на фирма “Тексар - България” ООД.. 52

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 55

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 57


 
           ………………………………………….

 

Актуалността на темата се поражда преди всичко от конкурентните възможности за дадено предприятие в сферата на частния сектор да оптимизира своето производство, продуктово разнообразие, маркетингова политика, а оттам и да има възможности и перспективи да инвестира част от оборотните средства или годишната печалба за усъвършенстване на продуктовия асортимент, разширяване на производството, повишаване на производителността, както и за иновационна дейност. Важно е да се отбележи и рисковия компонент при инвестирането на значителни средства в иновационна дейност, както и в конкурентните преимущества на фирмата пред останалите фирми на пазара, които биха й донесли едни ефективно използване и правилно насочвани инвестиционни средства.

Актуален остава и въпроса в днешно време, свързани с повишаването на конкурентноспособността на частния сектор на привличането на чуждестранните инвестиции и ролята и мястото им при развитие на икономиката и частния сектор и в частност инвестиционните и управленски решения, които ще съпътстват инвестиции в сферата на индустрията в частния сектор.

В настоящето изложение са заложени следните цели и задачи:

Първо: да се даде методологията за същността и особеностите на инвестиционните решения теоретично и принципно, както и  спрямо българската икономическа действителност, частния предприемачески опит и възможности на прехода и на малките и средни предприятия, повлияни от маркетинговата външна институционална и законова рамка на влияние, както и рисковия компонент при провеждането на самите инвестиции. Разглеждат се етапите, през които минава осъществяването на даден инвестиционен проект и основните изисквания на всеки етап, за изпълнението на които трябва да се обърне внимание. В първата част на изложението е характеризиран инвестиционния процес, като са представени условията и етапите, през които премина разработването на инвестиционен бизнес проект. Конкретизирани са методите за икономическия анализ и оценката на различните алтернативи.

Второ: да се изтъкне необходимостта от инвестиране в нови продукти. Инвестирането в нови продукти се разглежда като начин за излизане на нови пазари (с нови) по-високи цели. На базата на реално разглеждан пример задачата е да се открият основни моменти в инвестиционната дейност, свързани от една страна с привличането на инвестиции от чуждестранни партньори на фирмата, а от друга възможностите на самото предприятие да осъществява инвестиционна дейност, свързана с продуктово обновление (иновации), както и с усъвършенстване на производствената стратегия и политика.

Трето: да се придаде практически оттенък, като се пречупи пред призмата на българската действителност.

……………………………………………

 

ВТОРА ГЛАВА

Практически анализ на инвестиционната политика на фирма “Тексар - България” ООД

 

 

1. Обща характеристика и предмет на дейност на фирмата

 

“Тексар - България” ООД гр. Пловдив е специализирана фирма за производство на трикотажни платове и трикотажна дамска и мъжка конфекция и спортни облекла. Създадена е през 1955 г. като текстилен завод “Георги Димитров” след обединяването в едно на двете дотогавашни предприятия памукотекстилното ”Успех” и трикотажното “Осми март”. Новото предприятие е с предмет на дейност: производство на трикотажни платове и трикотажна дамска и мъжка конфекция и спортни облекла с името “Успех”. През 1986 г. заводът се специализира само във производството на трикотажни платове, като предачния цех преминава към текстилния комбинат “Георги Димитров”, както и произвежда трикотажни изделия на ишлеме и по поръчка на италиански и френски текстилни и моделиерски компании (поръчки на френската фирма “DEVERNOIS”, с която е сключен пет годишен договор за производство). През месец май 1995 г. фирмата е регистрирана като ООД с новото име “Тексар - България” ООД. Промяната е вписана в търговския регистър с решение № 456/11.05.1995г. на Пловдивския окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Стефан Караджа № 17”. Акциите притежават: Държавата – 1,6%; френската компания “DEVERNOIS” – 97% и акционери 1,4%. Фирмата е закупена след  изготвена Национална стратегия за повишаване конкурентоспособността на частния сектор в тази сфера и търсене на възможности за преки чуждестранни инвеститори. Фирмата в по-голямата си част произвежда за износ за Франция, Италия, Германия и Молдова.

През 2004 г. се извършва основен ремонт и модернизация на сградите в които се помещават производствените цехове, административното управление, складовата база и ремонтния цех, като част от инвестиционната и иновационна дейност на френската компания - собственик на предприятието. Закупуват се нови плетачни машини “Лонати – 362” за подобряване на техническата база за производство. Модернизира си и инфраструктурата на завода. Инвестират се частично средства в подобряване на материалната база и възможности за иновационна дейност по отношение на продуктовата политика и асортимент. Предприятието е определило да извършва инвестиционна политика, основаваща се на процент от годишния оборот и на печалбата, както и задължително плюс това да инвестира ежегодно 20 000 евро в подновяване на складовата инфраструктура и усъвършенстване на технологичната база в предприятието.

Инвестиционните решения за фирмата се вземат както от страна на италианските акционери, така и от българските ръководни кадри. Направен е инвестиционен проект за обновление на материалната база и подобряване на технологичната структура на производство в завода за период от 5 години (средносрочен аспект на инвестиционната и иновационна стратегия). Ръководството цели по този начин да увеличи значително конкурентноспособността на фирмата не само на българските пазари, но и в чужбина, като от 2003 г. продукцията е сертифицирана по стандартите за качество на Европейския съюз ISO 2 000-14 000.

……………………………………………….

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по – дълъг оборот на капиталните средства.

Изводите се правят основно върху текущия финансов анализ в това число и на ефективността на дълготрайните активи и политиката на инвестиции и иновации при продуктовия и производствения капацитет от анализаторите и ръководството на предприятието и те са свързани с ефективното до момента производство и продажби във фирмата и преките възможности за неговото увеличаване (с разработването на нов производствен цех, както и с увеличаване на дистрибуционните канали на фирмата и неотложни ремонтно - обновителни дейности в два цеха на предприятието, предвидени в инвестиционната програма за 2007 - 2010 г.).

“Тексар - България” ООД е избрала един печеливш отрасъл с тенденции за растеж в близко бъдеще, внедряване на нови технологии, бъдеще имат такива фирми, разработили цялостен цикъл на производство и обслужване на клиентите си. Конкуренцията в този отрасъл още не е много голяма, но в бъдеще ще се увеличава, трябва да се предлагат по широкообхватни решения, да се оптимизират ценовите листи, предлагането, да се разшири инвеститорската дейност предимно в посока модернизация и нововъведения, защото, както много отрасли текстилната и трикотажна промишленост е един от бързо развиващите се отрасли на икономиката (не само в България, но и на запад), особено когато има много благоприятни икономически  условия и възможности за развитието й. Нужно е фирмата да инвестира в изграждането на нови дистрибуционни и разпределителни свои и чужди канали; да привлича нови инвеститори (може и чрез финансиране па програмите на ЕС по предприсъединителните фондове САПАРД, ИСПА или ФАР – Красива България ако ръководството вземе решение и за осъществяване на производствена освен дейността по вноса на компоненти), да инвестира в усъвършенствана не продуктовата и технологична мощност, за да може най-адекватно и пълно да реагира както на изменението на съвременните условия, така и на потребителските нужди и желания.

……………………………………………….


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Геров, А. „Фирмено планиране”,  ANG, София , 1999

2.      Славова, И.; „Бизнес план”, София, „Тилио”, 2001

3.      Младенова, Г., „Маркетингови анализи”; „Тракия М”, София, 2000 г.

4.      Младенова , Г.; „Стратегическо маркетингово планиране”, Университетско издателство, „Стопанство”, София, 1998

5.      Класова С. , Иванов П. и кол ., „Въведение в маркетинга ” ; Унив. изд. „Стопанство”, София, 1999

6.      Статистически справочник; 2006; НСИ

7.      Основи на инвестирането, Иван Георгиев, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1999

8.      Методи на корпоративните финанси, Николай Коларов, София, 2001

9.      Данни предоставени от фирмата

10. Георгиев, И. Основи на инвестирането, Отворено общество, С., .

11. Коларов, Н. Инвестиционен бизнес план, Везни, 1992.

12. Коларов, Н. Икономически основи на бизнеса, Атравиа, 1994.

13. Николов, Н. Финансови изчисления, PRINCEPS, 1994.

14. Орешарски Пл., Финансов анализ и управление на инвестициите, ИК Люрен. 1992.

15.  Данни, предоставени от маркетинговия и финансовия отдели за периода 2005 - 2006, както и финансово - инвестиционните планове и проекти за 2006 - 2010

16. www.government.bg

17. www.nsi.bg

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Съдържа множество таблици.

Най – новата информация е от 2006 г.

 

Ключови думи:

инвестиционна политика на фирма, инвестиционен процес, индустриална политика в България, индустриална конкурентноспособност, иновационен проект на предприятието, SWOT анализ, финансов анализ

 


Търси за: инвестиционна политика фирма | инвестиционен процес | индустриална политика България | индустриална конкурентноспособност | иновационен проект предприятието | SWOT анализ | финансов анализ

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker